-:

| |


:

, «», 2012 . ISBN 978-5-7534-1282-9

:
. . «», , 1971–1972.
. ( « » . , «», 1984.

- .

æ

ÆÆÆ

Æ ÆÆÆ

Æ

æ æ ’æ æ æ ææ. ææ æ , ææ æ æ ææ ææ ææ. æææ, æ æ æææ ææ , æ ææ æ æ æ. æ æ, ææ æ ææ. ææ æ ææ æ æ. æ, ææ ææ æ æ ææ.

ææ. æ æ æ , æ æ ææ ææ æ :

— æ æ , , æ ææ æ? Æ æ , æ ææ.

æ ææ æ, æ æ æ .

«æ æ æ, æ æ æ», — æ. ææ æææ, ææ æ ææ :

— , æ æ. Æ æ . Æ æ ææ ææ ææ æ.

æ , ææ æ — ææ æ . «Æ æ æ æ, æ æ æ æ ... æ ææ, æ».

æ- ææ ææ æææ ææ , æ- æ ææ- æææ æææ. æ æ, ææ æææ. æææ æ æ ææ .

æ æ, æææ, ææ- æ ææ æææ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ. æ æ, æ æ æ , æ: æææ æ æ- ææ, æ æ æææ , ææ æ æ, ææ ææ æ , æ ææ æ , æ ææ æ ææ . æ æ- æ ææ- æ: «æ æ ææ ææ ?»

ææ æ æ æ , æ æ æ æ. «æ» æ æ , ææ , æ æ ææ , æ æ . æ ææ, æ æ æ æ æ æ æ. ææ æ , ææ , æ , æ æ æ æ. æ æ , æ , — æ æ æ, — æ ææ æ æ æ — æ. æ , æ ææ , æ æ , ææ æ æææ, ’æ. æ æ ææ , æ æ æ , ææ æ ææ æ. ææ ææ æ , ææ æ ææ . æ æ æ æ, æææ æ ææ æ æ æ ’æ.

æ æ ææ æ æ æ æ.

-æ æ, æ ææ ææ , , ææ æ, æ. æ æ ææ æ æ æ æææ, ’æ.

ææ , æ æ æ. æ æ ææ . æ æ æ ææ, æ, æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ æ.

«æ» æ æ , ææ æ ææ æ æ . Ææ , æ æ «æ» æ æ æ. æ: «ææ æ æ ææ , æ æ æ æ, æ æ æ , æ æ æ æ, æ — æ — æ, ææ æ ææ æ æ? æ ææ æ... ææ æ? æ æ , æ æ æ ææ æ ... æ æ... æ æ... ææ æ æ . æ æ æ ææ æ». — æ æ æ.

æ, ææ , ææ æ æ æ, ææ ’æ, æ æ ææ :

— ææ ææ!

ææ æ æææ, ææ æ æ .

ææ æ, æ æ æææ «» æ ææ, ææ , æ ææ:

— ææ ææ æ , æ æ ææ æ æ ææ, æ, ææ æ æ.

Æ æ — ææ , , æ , æ. æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ. æ, ææ ææ æ-æ ææ . æ ææ , æ , ææ æ ææ æ ’æ.

« », — æ ææ ææ æ æ æ ææ.

ÆÆ-, !

— æ æ æ æ æ,— , æ æ ææ ææ. æ æ ææ æ ææ æ . æ æ æ , ææ æ æ ææ. — ææ ææ ææ ... ææ æ æ?

æ æ ’ ææ æ æ.

æ ææ æ æ. æ æ æ ææ . æ ææ , æ .

æ æ æ æ æ æ, — . æ æ æ , æ æ æ ææ :

— æ, — æ æ ææ ææ ææ.

æææ æ æ æ. æ, — æ ææ.

— ææ æ æ, — æ. æ æææ.

Æ ææ æ, æ- . æ, æ æ ææ æææ, æ æ æ .

— æ-, ææ ææ , — æ .

ææ, ææ æ.

, , ! — ææææ ææ .

æ æ ææ æ - .

— ! — æ .

æ ’.

— ? — .

— ! — . — æ.

ææ æ , ææ ææ æ ææ æ . ææ æ æ æ æ . Æ ææ æ ææ .

æ, æ ææ æ æ . ææ æææ , æ . ææ. ææ æ. æ æ ææ , æ æ æ æ.

— !

— !

æ æ.

ææ ææ ææææ æ. æ æ ææ ææ æ ææ æ æ. ææ æ æ. æææ .

ææ æ ææ æ æ.

ææ-, ! — ææ ææ æ æ æææ . æ, ææ æ , — æ æ ææ æ . æ æ , æ æ, æ.

ÆÆ

- æ, æ ææ. æ æ æ, , , æ æ ææ, — æææ æ æ ! æ, æææ , æ æ , ææ æ æ , æææ æ , ææ , æ æ æ.

ææ æææ. ææ- ææ , ææ , ææ æ , æ, æ- æææ ææ ææ- , æ ææ ææ æ, . æ æ, æ- æ .

ææ æ æ. æ æ æ ææ ææ æ , æ æ. æææ æ ææ , æ æ æ æ, ææ- æ æ . æ æ, æ æ ææ, æ æ ææ . æ, æ æ æ æ, æ .

ææ, ææ æ æ ææ, ææ æ — ææ ææ æ æ , ææ - ææ . Ææ, ææ æ æ æ æ. ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ , æææ æ - æ . æ æ æ æ, æ ææ æææ.

— æ, æ, æ, ?

— ... ææ... ... ææ!..

— æ ææ?

— ... ææ... ... ææ!

æ ææ æææ.

— æ æ, æ?

— ææ, ææ. ææ .

æ æ-ææ ææ, æ ææ.

— æ æ, æ æ , ææ.

ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ, æ:

— ... ... ææ!

æ æ ææ ææ ææ æ.

. æ ææ, æ æ , æ , æ. æ... æ... ææ æ ææ , æ ææ, æ æ, ææ æ . æ æ æ æææ . æ ææ æ æ — æ æ , æ æ, . æ æææ, ææ æ æææ , æ. æ æ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ, ! ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ . æ æ ææ æææ æ æ , ææ æ æ , æ, ææ æ æ . ææ ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ .

ææ , ææ? æ ææ æ ææ. æ æ æ æ ... «æ ææ æ æ»,— ææ ææ ææ æææ æ. æ ææ æ æ. æ, æ , æ... æ æ æ, æ æ æ æ. ææ æ ææ æææ ææ æ . ææ ææ æ æ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ... ææ æ æ. æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ , . ææ æ æ ææ, æ æ, æ æ æææ æ ææ ææ ææ ææ. æ:

— ææ- æ æ.

ææ ææ ææ æ æ . æ æ æ æ ææ. -æ æ ææ...

ææ æ æ ææ ææ ææ , æ æ ææ, ææ, ææ ’ æ æ .

ææ ææ ææ æ .

æ æ æææ . æ æææ. æ — ææ... æ æ æ æ...

æ æ æ æ æ ... , ææ ææ æ æ æ ...

ææ ææ æ æ ... æææ , ææ ææ ææ ææ æ , æ.

ÆÆ Æ

ææ æ, ææ æ ææ . æ- æææ æ æææ, æ æææ æ, æ , ææ æ . ææ æ æ , ææ æ . æ æ, ææ æ æ ææ æææ ææ æ, æ, æ æ æ, æ , æ , æ ææ. æ ææ æ æ , ææ æ æ — æ ææ ææ . æ æ , æ, , ææ ’, ææ æ ææ æ, ææ æ æ. ææ — æ æ æ, æ æ æ.

— æ ,— ææ ,— æ ææ, ææ, æ æ, ææ æ æ.

æ ææ , ææ ææ ææ ææ æ ææ, ææ æ :

— , æ ææ, æ æ ææ æ, ææ æ æ æ.

— ææ æ æææ,— ææ .— — æ . ææ æ æ, æ æ ææ ææ ... æ æ æ! — .

æ æ, , — . — æ æ-æ æ, æ æ ææ æ ææ ææ æ.

— , æ, æ ææ! — . — æ æ æ? ææ æ ææ, ææ æææ.

æ æ æ ææ æ .

æ æ , æ æ æ, ææ , æ- - æ æ æ æ. - æ, æ - æ ææ æææ , , ææ- æ æ ææ æ-æ . æ æ, ææ - æ- ææ æ .

ææ — æ ææ . æ æ, æ æ . æ æ , æ æ æ, ææ, ææ æ . æ æ ææ æ ææ. æ. Æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ ææ . æ, æ æ ææ ææ: «æ æ ææ! Æ, ææ æ, æ æ, æ æ æ æ ».

æ æ ææ. æ , ææ æ ææ ææ. ææ æ æ , , ææ æ æ ææ ææ æ æ . ææ, æ ææ æ ææ ææ æ æææ æ ææ. æ ææ æææ. æ . ææ æ æ. ææ ææ æ æ æ. ææ æ æ æ, ææ æ æ , æ æ æ , ææ.

«Ææ », — ææ ææ .

ææ æ æ , æ ææ ...

Æ æ æ ææ, æææ æ-ææ æ.

— æ, æ æ æ, , — ææ . — æ æ.

æ, ææ æ æææ ææ æææ.

— æ, ? — æ æææ, æ .

— æ? ææ æ ææ æ.

, ææ ææ:

— ææ æ æ æ, æ!

æ æ æ.

Æ ÆÆ

- , æ æ — æ ææ . æ æ ææ :

— æ æ , ææ æ, ææ ææ.

— æ ææ, æ, — æ æ ææ , æ ææ , ææ æ æ æ , æ æ.

— æ, æ æ, æ æ ææ.

æ , ææ æ æ æ æ. æ, æ ææ ææ æææ — æ æææ ææ æ , æ ææ æ . æ , æ ææ - — æ æ, ææ æ æ æ ææ æææ æ æ . æ æ æ, æ æ ææ :

— Æ æ , æ æ æ æ .

æ , ææ ææ æ .

æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ.

æ æ, ææ æ ææ æ ææ æ æææ-æææ æ.

Æ æ ææ :

— æ æ æ, ! — ææ ææ æ ææ ææ ææ — æ. — ææ æ, ææ - æ.

— æ, æ, — æ æ . — æ, æ æ æ ææ.

æ , æ æ æ ææ.

æ æ , æææ æ ææ æææ.

æææ æ æ ææ ææ ææ æ.

— ææ, æ? ææ? æ, ? — .

æ æ æ , — æ. ææ æææ æ æ æ ææ ææ æ æææ, ææ æ.

ÆÆ Æ

æ ææ ææ æ æ æ æ æ . æ ææ ææ æ, æ æ ææ æææ æ . ææ æ ææ æææ æ æææ , ææ æ. - æ , - ææ æ æ ææ æ. ææ æ ææ æ, ææ , æ , æ ææ , æææ æ .

æ æ ææ æ, æ ææ æææ æ æ.

— æ ææ, , æ æ! — ææ æ.

.

æ æ æ , æ æ, ææ, æ æ , ææ æ æ æ.

, , æ? æ æ ææ, æ æ æ æ? æ æ, æ — æ!

— æ ! — . — æ ææ æ æ æ . æ ææ æ, æ, æ-æ æ, ææ æ æ.

ÆÆ

Æ ÆÆ

æ, æ , , — æ ææ-ææ . Ææ ææ æ . Ææ - ææ ææ ææ : « ææ æ ææ-ææ , æ ææ ææ ?» æ æ ææ æ ææ æ .

— ææ , æ æ, ææ ææ.

ææ æ æ ææ æ æ .

— ææ æ æ , æææ æ: æ, æ æ!

— , ?! æ?..

— æ, , æ æ æ, æ æ æææ, æ -æ.

æ, , ææ, , — æ æ æ æ, æ æ ...

æ ææ æ æææ.

-ææ ææ æ , ææ æ .

— æ, ææ æ ææ æ, — æ ææ æ.

Æ æææ æ!

— , æ, æ , æ æ, æ æ æ.

æ æ, æ æ ææ ææ æ :

æ , æ, ææ ææ æ æ, æ æææ.

æ ææ æ æ . æ ææ æ æ , æ -, æ æææ æ æ .

ææ æ æ, ææ æ æ æ æ ææ .

, ææ, , æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ.

ææ æææ æ ææ æ æ, æ ææ æ , ææ æ æææ ææ æ .

ÆÆ Æ

æ

ææ æ æ ææ . æ ææ æ æ ææ , æ æ ææ ææ ææ ææ æ. æ æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ. æ æ ææ æ . æ æ æ:

— æ ææ æ æ æ, æ, ææ ææ æææ æ æ, æ æ æ æ, æ ææ, æ — ææ.

æ æ æ æ, ææ æ æ æ. æ ææ ææ æ ; æ æ æ , ææ æ ææ æ æ , æ. æ ææ æ æ æ, ææ æ æ , ææ-ææ ææ æ æ. ææ æ, ææ æ ææ ææ ææ æ...

Ææ æ æ. æ ææ æ ææ: ææ ææ ææ æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ æ æ, æ . Ææ æ ææ æ , æ æ ææ æ æ æ æ...

ææ æææ ææ ææ æ.

ÆÆ

æ ææ

Æ:

— 40- æ æ.

ææ — , 30-.

— , 34- æ , æ, .

— , 32- æ , æ æ ææ.

— 35- , æ.

æ — 4–5 . æ æ — 15-.

æ. ææ — . æ ææ . ææ — æ. ææ — , æ æææ. ææ — ææ ææ-. æ — æ, æ æææ — ææ. æ ææ, ææ — , .

. æ ! ? ææ æ. ... æ æ?..

. Ææ æ , æ ?

(). æ æ æ! ææ æ!..

( æ ). æ æ æ æ!.. æ ææ ææ !.. æ æ ææ.

ææ. æ æ ææ.

( ææ). æ ?

. ?

. ?

ææ. æ ?

æ æ ææ .

. ææ æ ææ . ææ ææ æ .

. æ ?

. ? ææ æ?

ææ. æ æ æ?

. ææ, ææ, æ æ! æ æ . æ æ .

ææ ææææ æææ æ-æ æ. æ æ æ ææ æ æ. Ææ ææ .

(æ). æ, ?

. Ææ æ, ?

ææ (æ ææ æ). æ æ æ æ. æ æ , æ æ!

(). , ææ? , ? æ æ æ æ. ææ ææ, ææ 30- æ ææ æ æææ. æ æ æ... ææ , , æ æ ææ.

(ææ). æ!.. (.) ææ, , 30- æ æ... ææ æ æææ 25- æ æ... ... ææ... ææ... æ æ !..

ææ (æ , ææ ). Æ æ æ æææ, ?

. ?

. æ ?

ææ. æ. æ æ æ.

. æ . æ æ? æ æææ æ — æ, æ... ææ , æ æ æ .

. æ , ? æ ææ æ æ æ ! ææ æ , . æ, ! Ææææ, æ æ æ.

. æ æ, ææ ææ .

. æ æ!.. æ?

. æ? æ æ , ææ !

(æ , ). æ, , ?

. ?

. æ æ æ æ.

( æ). æ æ! æ æ æ æ æ!

. æ !

. æ !

. æ... æ... æ!..

. ... ... !.. Æ æ . (æ æ æ ææ æ æ .)

(æ æ). ææ æ!

ææ (ææ ). æ æ, æ æ!.. æ! æ ææ!.. Æ ... æ, æ æ æ æææ æ æ æ. Æ ææ ææ æ æ , ææ æææ. (æ ææ .) æ , æ! æ, !.. æ æ æ !

(ææ æææ). ææ æ , æ , æ !

(æ æ æ ). æ ! æ !

æ ææ æ æ.

(æ ). , ææææ, æ æ.

ææ. æ! , ææ ææ æ!

. æ æ!

. ææ æ ææ æ!

ææ. æ , æ ææ æ .

(æ æ). , !

. , æ æææ ææ æ, æ æ æ æ, æ ææ.

ææ (æ ææ æ ). æ æ! Æ ææ.

. Ææææ ææ ææ .

. æ ææ !

ææ. æ æ æ!

. æ ææ .

ææ. . ææ æ ææ ææ. æ ææ æ . æææ æ ææ æ. Ææ , ? æ ææ æ æ, , ææ!

. Ææ, ææ, æ æ æ æ... Æ ææ , ææ æ æ æ! Ææ æ ææ æ.

. Ææ æ. æ ? Ææ æ ææ æ, ææ .

ææ æ æææ, — , — æææ æ æ. Æ æ.

ææ. æææ æ ææ ’æ, æ æ æ æ! æ æ æ æææ...

. ææ... æ æææ, — ææ . æ-, æ, æ! ææ æ ææ ææ, ææ... , æ ææ æ ’ææ!

. æ æ æææ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ æ!.. æ æ æ! (æ æ æ.) !

. Æ æ ææ, æ ææ ææ.

. æ æ! Ææ æ æ æ æ?

ææ. æ æ, æ æ ææ æ æ ææ.

(æ ææ æ). æ, æ! æ ææ!

. ææ! ææ ææ. æ æ! æ ææ æ — æ ’ææ æ æ ææ.

ææ. æ, , æ æ æææ ææ. æ æ ææ ææ ’ææ æ æ ææ. Æ æ æ .

. æ ! æ ææ æ æ?

. æ , ææ! Æ æ ææ ææææ æ.

ææ. æ ! ææ æ ! ææ æ !

Ææ - æ ææ, , ææ æ.

(æ æææ ææ æ ææ). ææ ææ, ææ!

ææ. ææ! ææ! ææ!

Æ ææ.

ææ. , æ ... Æ ææ. æ æ æ .

. ææ, æ !

. ææ, æ !

ææ (ææ , ææ ææ æ ææ æ). Æ ææ, æææ. Æ æ!

(ææ æ , ææ æ ææ). ææ æ . æ æ ææ!

ææ. æ !

. æ .

ææ. ! !

( æ ). æ , æ ! ( æ .) — æ ! , ! , ... æ !

. ææ ! æ ææ ææ, ææ ææ æ.

ææ. Æ, ææ, ! (Æ. æ ææ. .)

. æ ! æ ! æ ! Æ, æ æ!

. æ æ! æ ææ ææ æ æ!

. Ææ æ.

ææ. (æ). ææ æ! Æ æ ææ ææ.

. Æ æ. Æ æ ææ ææ ææ. (æ ææ .) ææ æ!

ææ æ , æ æ æ, æ . æ ææ æ ææ æ ææ .

Æææ

æ æ. æ . æ , æ æ — , , ææææ. ææ æ , æ ææ. æ æ, æ æ æ æ æ , ææ ææ æ ææ ææ . æ æ ææ. æ ææ , æ æ. æ æ. ææ ææ. æ ææ æ. æ æ æ æ, æ æææ. æ æ ææ æ .

Xææ. !.. ! ?

. æ . Ææ æ æ. (æ æ, æ.) Æ æ . (Æ .) Ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ . æ æ æ, ææææ, æ æ æ ææ. (, æ.) æ æ ææ ææ. æ æ...

æ.

1- ææ. æ ææ æ? æ ææ æ ææ!

2- ææ. æ, æ ææ!

3- ææ. ææ ææ!

(æ ). ! Æ æ , !

(æ æ æ: ææ). Ææ æ!

(ææ ). æ . ( .)

ææ (ææ , æ æ æ ææææ , æ). Ææ æ æ.

. Æ, æ ææ, ææ . ( æ.)

æ, æ æ æ, æ.

(ææ æææ). Æ, æ ææ æ, æ æ. (Æ, ææ .) ææ , æ æ?

. æ æ... Æ ææ ææ æ æ, ææ æ .

. æ . æ æ . ææ æ ææ æ æ. ... æ, ææ, æ .

. Æ ææ ææ æ ææ æ, æææ, ææ... æææ ... æ ... æ æ, ææ æ æ , ææ ææ æ . æææ...

. ææ æ, ! ææ æ ... æ æ æ ææ!..

ææ æææ ææ . ææ ææ ææ æ æææ: , , æ .

( æææ ææ æ æææ ææææ ). ææ ææ æ.

. æ, ææ æ æ æ æææ. (Æææ æ, æ — .) æ?!

(æ , æ ). æ æ ææ! æ, æ .

ææ (æ ) æ æææ, æ æ.

( æ). æ æ æ ææ, ææ æ æ!

. ææ æ . ( æ ææ.)

ææ. ææ æ æ . ( ææ.)

. ææ æ æ . ( ææ.)

(æ æ æ ; æ æ ææ æ ). æ, æ æ, æ. æ æ ææ. æ . æ æ. ( æ æ æ, æ æ æ, æ æææ , æ ææ æ, æ ææ.) æ ææ, , ææ æ ææ æ . æ , ææ æ ææ.

Ææ æææ ææ .

. , , ææ!

. ææ, ææ æ æ ææ.

Ææ (æ). æ æ ææ! æ ææ! æ æ æ ææ!

(æ æ , æ æ æ, æ æ æ). æ æ ææ! !.. ææ ... æ . (æ æ .) æ ææ æ!

Ææ . æ ææ! æ æ ææ!

Ææ æ æææ ææ . æ ææ.

. æ æ, æ æ æ æ?

. æ ææ .

. æ æ . æ æ æ æææ ææ.

. Ææ, æ!

Ææ (æææ æ ). ! !

(æ). æ æ ææ æææ.

. ææ æ. æ æ æ , æ æ ææ ææ æ.

. Æ æ, ææ æ æ æ æ! æææ.

. , æ , ! æ ææ æ æ.

(æ æææ ). ææ ’æ æ. ( æ æ.)

(æ ; ææææ). æ ! ( ææ .) Ææ æææ æ ææ ! ææ , æ æ æ æ. æææ , æ æ! ææ æ æ æ æ! ææ ææ ææ. ææ æææ , æ æ æ !

(æ æ æ æææ). æ æ æ æææ ææ... æ ææ æ?

. æ, æ , æ! (æ æ. æ æ, ææ æ, æ ææ æ æææ.) æ. ææ. ( æ. æ æ æ, æ-æ æ æ.) Æææ æ æ ææ. æ , ææ æ. æ ææ æ æ æææ æ. æ æ æ æææ ææ ææ. ææ ææ æææ æ, æ æ ææ æ æ ææ. æ, ææ, ææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æææ . ææ æ ææ, ææ æ æ æ . æ æ æ, æ æææ ææ, , . æ æ æææ, ææ ææ. æ æ æ æ. , æ æ æ ææ æ ææ. æ æ æ . æææ æ ææ, æ ææ ææ æ -æ æ. æ æææ, ææ æ æææ . æ æ , æ æ æ ææ. æ -æ , æ æ . æ ææ æ . ææ æ æ æææ. Æ æ. ææ æ ææ . æ æ æ æ . ææ æ æææ. æ æ ææ æ. æ ... , æ æ. æ, æ- ææ æ. æ æ. æ , ææ æ æ ææ!

ææ æ , æ æææ æ ææ .

1- ææ. Æ æ ææ!

2- ææ. æ, æ æ ææ!

Æææ

Æ

æ (1- ææ). æ æ . ææ , ææ ææ.

. æ . æ æ- , ææ ! æ. ææ æ . ææ æ , ææ æ æ. ææ ææ æ æ.

. , æ ææ . ææ æ.

( ææ, ). æ, ææ æææ æææ - æ. ææ æ !

ææ. ææ, ææ! æ .

. ææ æ .

. æ æ æ æ !

. ! æ æææ æ! æ æ æ æ ææ ! Æ æ . ææ æ æ.

ææ. æ æ æ ! ææ æ ææ æ æ æ... ... æ æ. ( æ, æ.) , ... Æ, , . ( ).

æ ææ ’æ, æ.

. æ, æ æ æ!

. ææ.

(æ æ .) æ ææ ’æ æ.

ææ ææ æ ææ æ æææ.

(æ æ æ æ). Æææææ, æ , ææ æ æ ææ æ! æ , æ æ! ææ æ, ææ , æ æ. æææ - æ! ææ æ æææ æ æ... ææ, æ. æ, , ææ æ ææ, ææ æ! æ æ, , ’æ, æ æ æææ æ ææ . æ æ, æ æ æ .

ææ ææ æ æ ææ, ææ æ ææ - æ. , æ , ææ — æ æ. æ.

æ æææææ, ææææ ææ . æææ-æææ æ , æ æ æ .

(æ æ ). -! æ æ.

æ. æ. æ æ. æ æ æ . Ææ ææ . æ , æ ææ æ, æ . ææ æ æ ææ.

( æ ææ æ æ). æ . æ ææ. ( æ, æ æ — ææ.)

. ... ... ... æ !

. ææ æ æ ææ!

ææ. ææ æ ææ!

. , ! , æ? æ æ, ææ æ ! ææ ææ æ... æ æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ!

. ææ æ æ æ.

. Ææ æ æææ æ æ æ.

ææ. ææ! Æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ , æ, , æ æ, æ ææ.

. Æ æ, æ æ !

Ææ . Æ æ! æ æ, ! Æ æ! Æ æ!

(æ æ ). æ! Æ æ, ææ æ æ... Æ ææ ææ.

æ .

ææ æ æ .

ææ (æææ æ ææ ). , ææ, æ ’ æ. ( æ.)

(æ ). Æ æ æ, ! ææ æ ææ .

. Ææ æ. Æ æ ææ... æ ææ. ( . .)

. Æ, æ!

Æ æææ. æ, æ ææ .

. ææ, ææ. æ æ! æ æ ææ æ æ æ! æ æ æ æ!

æ. æ, æ!

æ . æ æ . æ , æ :

— Æææ æ.

— Ææ ææ æ .

— æ ææ ææ , æ æ.

. æ ææ ææ , æ ææ æ . ææ, ææææ, æ ææ æ .

ææ. æ, æ. æ æ æ.

. , æ æ ææ ææ , æ æ æ.

. ææ ! æ ææ æ ææ æ .

Æææ

Æ

ææ (æ, æ æ; æ ’æ, æ; æææ). æ -æ ææ æ... Ææ æ. Ææ! (æææ ).

( æ æ æ). æ ææ æ! (æ æ, æ — ææ.)

( æ). æ. (ææ æ .)

( ’æ æ, æ, æ). æ ææ æ! ( ææ.)

ææ (æ; ææ). ææ æ... æ! æ ! (æ ææ , æ æ .) - æ, ! æ æ, æ ?

( æ). ææ — æ ! æ æ æ . ( ææ.)

( æ). Ææææ, æ. ( ææ.)

(æ æ, æ æ æ). æ æææ , æ , æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ, æ. ( ææ.)

(æ æ ). æ ! ! ! (.) æ ! ( æ, æææ .) æ æ æ æææ æ.

(æ æ). æ, ææ , æ æ æ æ æ ?

ææ ( ). ... ... Æææ... ... æ. æ ææ æ, æ æ æ æ. æ ææ æææ, æ æ ææ æ æ .

. ææ æ æ , . æ ææ æ æ!

Ææ ææ æ. æ æ æ.

æ æ (æ æ , æ æ ). ææ æ æ. æ ææ. (æ ææ ææ æææ. æææ.)

æ æ æ æ . æ — æ.

(ææ). ææ! æ? ææ æ!.. æ æ æ, æ ææ!

ææ (æ æ æ æ ææ, æ ’æ). æ æ æææ! æ ææ!

( æ ææ ’æ). ?! æ?!

ææ (æ ææ). æ æ ! Ææ !

(æ æ æ æ ææ, æ æ æ). æ !

(æ æ æ æ ææ, æ ’æ). æ ææ æ!

. æ æ æ æ!

. æ ææ !

ææ. æ æ æææ! æ ææ.

æ æ ææ ææ æ æ, — ææ.

Æææ

Æ

æ æ æ ææ

Æ:

— æ æ.

— , 45-, æ æ.

— ææ, æ æ æ, 25-.

— , 45-, æ æ.

æ — ææ, æ æ, 25-.

— æ.

æ. æ ææ .

æ, æ ææ ææ æ æ .

( , æ æ æ). ææ æ, æ . æ. , æ... ææ æ, æ , , ! æ , , !.. Ææ æ æ æ! æ æ ææ . (.) æ... æ... æ æ ææ ææ!

ææ (æææ æ æ). , æ, ?

( æ). , æææ... ææ æ? (Ææææ .)

(æ æ). æ , .

. æ æ, ! æ , ææææ, æ æ .

( æ). æ ææ ææ... Ææ, æ, æ ... æ. Æ æ .

. æ. Ææ ææ ææ ææ.

. . æ, , ææ æ æ æ!.. æ æ, ææ æææ æ. æ ææ ææ æ æ æ æ.

(æ æ æææ æ). æ-, , ææ, æ !

. æ æ... ææ æ æ æ æ.

. æ æ... -, .

( æ). æ æ æ, ææ æ æ. æ ææ æ ææ æ!

. æ æ, , ææ æ .

. æ ... ææ æ ææ æ æ ... æ ... æ ææ ææ. æ æ, æ æ æ . æ æ. æ æ, æ ææ æ æ æ ææ. æ ææ ææ æ!

(æ æ, æ æ ). æ!.. , æ, æææ... æ, æ æ?

. ææ æ . Ææ ææ ...

(æ æ æ). ææ ææ æ ... -, æ?

. ææ ... æææ æ ææ ... æææ- . æ!.. ææ æ æ... æ ...

(ææ). Æ æ æ, , ææ æ . (, æææ.) æ, ! æ æ! æ æææ æ æ !

(, ). ææ, æ æ æ!

(æ ææ). æ ææ! (Æ.) ææ ! æ æ. æ æ. æ, , ææ æææ æ... ... æ æ. æ æ æ ... æ æ æææ. æ æ! æ æ!.. æ æ æ?! æ æ. ææ æ — æ, ææ æææ, æ æ æ æ! ( æ). ææ æ, æææ æ æ. æææ æ æ. æ æ ... : «ææ, æ, æ æ æ!» ææ , ææ æ æ æ? ææ æææ, æ æ æ æ ææ æ æ, æ!

ææ (æææ æ ). , , ! æ ?!

(æ æ æææ . æ ’æ). æ ææ ... æ, ? ææ!

(Æ. æ æææ). æ æ, ! Ææ ææ æ æ ...

. ææ ææ .

. æ, ... æ, , ææ æ ææ, æ, , , ææ ææ æ æ.

. æ, ææ æ .

. æ, , æ ’æ! æ ææ, ææ æ ææ ææ. æ . æ æ æ æ. Æ æææ, ææ æ æææ æææ. æ, ææ æ .

. æ-, , ææ. æ , æ ...

. ææ ææ æææ æ.

(æ æ, æ æ æ). æ æ, ææ æ .

. , ææ ææ æ æ æ ææ, æ æææ...

( ææ ææ æ). æ... æ æ, , æ. æ- ææ ææ! æ , ææææ. - æ, !

. æ , ææ æ, æ æææ æ — ææ.

(æ æ ææ æ). ææ ææ ææ æ ææ ?

. æ æ æ ?!

. æ, , ææ ææ ?.. ææ , ææ æææ?

. æææ-æ æ æ, . æ ææ æ æ, ææ ææ æ.

(. æ æ æ. æ ’æ). ææ ... Ææ , ! æ, ! (æ ææ.) æ æ , !..

(ææ æ æ æ). , æ æ æ! (.)

. ææ ! æ ææ æææ ææ. , æ æ æ æ ææ æ, æææ æ ææ æ . (æ ææ.)

Æææ

. æ — ææ æ.

æ æ æ , æ æ ææ.

æ . ææ æ . ææ æ ææ æ, . æ — æ ææ.

(æ, æ æ. æææ). , æ ææ ææ. æ ææ æææ, ææ ææ ! æ æ.

(æ æ). ææ ææ, æ æ ! ææ æ æ æ.

æ. æ . Æ æ. æ æææ.

. æ ææ æ . æ , æ?

. Ææ æ æ.

. Ææ æ æ æ. ææ æ æ.

. æ ææ, ææ !

. ææ, ææ ææ!.. æ, , æ æ , æ æ?

. æ, ? ææ 32, æ æ... æ .

. Ææ ?

. æ , æ.

. æ — æ æ... æ, ?

. ææ , ææ !

. Æ ææ , ææ æ æ æææ . æ æ æ , æ æ æ æææ ææ . Ææ ææ ææ ææ æ æ æ... , , ! ææ æ æ æ æ æ.

. æ!

. æ æ, ææ æ æ. æ ææ, !.. æ æ æ, æ , ææ æ æ... Æ æ æ æ æ. ææ æææ æ æ. ææ . Æ æ æ æ!.. - æ æ. ææ, æ.

æ. æ æææ. æ ææ æææ . æ, æ æ ’æ.

æ (æææ æ, æææ ). ææ æ æ æ , æ ææ — ææ æ.

ææ (æ). æ, æ, æ æ æ ææ ææ.

æ. æ, æææ . ææ ææ ææ æ. ( æ.)

æ . ææ æ , æ ææ — æ. æ, æ, ææ, æææ ææ , ææ æ ææ æ ææ . æ ææ æ æ ææææ æææ æ.

. .

. æ æ . ( ææ, æ æ ’æ, æ æ æ.)

Æ æ. ææ ææ æ æææ æ-æ æ.

. , , ææ, æ.

. ææ æ.

æ ææ . ææ æ æ ææ ææ æ æ. æ ææ æ. ææ æ æ.

(æ ). æ . , . æ æ æ .

. æ æ , æ .

(ææ æ æ ææ æ, æ , æ). æ ! æ æ . æ! æ! æ, æææ æ . æ, æ æ . ææ æææ — æ ææ... , æ!

æ. ææ æ æ , ææ ! æ æ æ .

(ææ æ ææ). . æææ æ æ. ææ æ. ( ’æ). æ ææææ æ , æ ?.. Ææææ, ææææ.

. --... ææ !.. ææ ... --... , !.. ææ !..

(, æ). æ æ - æ, æ æ ææ ææ æ ! ... ... ... æ, , ! æ æ æ æ. (Æ.)

æ. ææ æ æ ææ, æ æ æ ! ææ æ æ æ, , , . ææ ? æ æ!

(). æ æ æ! ( æ, æ.) æ, ææ æ. æ æ. æ , æ - æ. æ ææ æ ... æ, , !.. æ ? æ æ æ æ. ( ’æ.) æ ææ æ ææ ææ æ... ææ, , æ ææ. ææ, , ’æ æ ææ ææ æ... , . æ æ ææ! æ, , ! (Æ.)

(æ æææ ). æ — æ ææ æ. æ — æ ææ æ. — æ ææ æ. Ææ- æ ææ æ æ ? æ, , æ æ , æ, , æ , æ æ . æ . æ, æ-, ?

æ. Ææ ææ ææ, æ ! Æ æ ææ æ, ææ æ, ææ æ.

(æ æææ ). , ! ææ æ , æ ? ææ, , æ ææ. ( ’æ.) æ æ, ææ æ .

. --... ææææ , ! æ , !

. Ææ æ ææ ? æ æ !.. æ ? ( ’æ.) æ - ææ ææ æææ .

æ. --... æ , ! ææ æ !

(ææ æ æ). --- æ æ-æ-æ - æ æ-æ-æ-!

(æ ). ææ æ æ æ, æ, !

(æ ). , æ ...

(.) ææ! æ æ æ . ( .)

ææ æææ. æ.

æ (æ æ). , æ !..

( æ). , æ !..

æ æ , æ ’æ ææ æææ.

æ (æ). æ æ ? æ? (æ æ ææ ).

(æ). æ , æ? (æ ææ ). æ ææ æ !

ææ æææ æ.

(æ ’æ). æ æ?! æ æ æ æ! (ææ.) æ æ æ æ, æææ æ æ. æ ææ æ .

Æææ

Æ

æ

Æ:

— ææ, 30-.

— æ , 27-.

— æ , 9-.

— 40-.

— 25-.

2-

æ — .

æ æ. ææ — . ææ æ . æ æ æ — . ææ — æ . ææ æææ, ææ — æææ, æ ææ æ. ææ ææ æ.

æ

ææ .

. ææ æ ? æ ææ, ææ ! æ æ æ æ æ? æ ææ æ æ æ, ææ , æ...

æ æ æ!.. ææ ææ , æ æ. Ææææ, æææ ææ ... æ æ, ææ æ æ æ æ ææ! æ, æ... Æ æ, , æ. ( .) ææ ææ æ æ æ ææ , æ ææ ææ ... Ææ æ ææ æ ææ æ... Ææ . æ... æ, æ... Ææ . ( æ .) æ æ æ.

æ

ææ .

(). - æ ?

. - æ, ææ ææ æ ...

. æ! ææ , æ æ æ, ææ? (ææ .)

. æ æ, æ, æ.

. ! Ææ æ æ? æ æ ?

. Æ æ æ . æ, , æ æ , ?

. ææ æ: , æ ææ ææ .

. , æ ææ ææ . æ , æ ææ, ææ ææ ! æ !

. Ææ ææ æ æ æ ææ æ , æ ææ.

. Ææ , æ æ, ... æ æ æ (æ)... , ?

. ææ æ ? æ æ, ææ æ æ æ.

. æ æ?

. æ-, æ!

. æ æ?

. æ, æ, ææ æ!

. æ æ æ (æ)... ææ . ( æ æ ææ. ’æ æ æ.)

. Ææ æ æ ææ ? ææ , ææææ, ’ æ ææ æ æ!

. Æ æ æ, ææ æ æææ ææ æ.

. , æ ææ, ææ?

. Ææ æ ? . ææ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ .

. Æ ææ ... æææ ææ æ.

. Ææ æ!

. , ææ æ ææ, æ ææ æ ææ? æ. ææ æ æ æ . æ æ, ææ æ , æ æ ? æ ææ æ ?

. æ æ ææ, . æ, . ææ æ ææ æ ææ. æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ . æ ææ æ æ æ.

. æ ...

. æ æ... æ æ æ.

. ææ æ , ææ ææ ææ æ ææ æ æ ææ æ, æææ ææ æ æ, æ.

. ææ, ææ æ ææ, æ æ.

. , ææ æ æ ææ ææ?

. ææ?.. æ , ?

. . , æ ...

. æ æ æ ææ, — ææ æ æ.

. ... æ! æ ææ æ ææ æ. æ — , æ — æææ, æ — ææ ææ æ... æ , æ . , , ææ æ ææ æ.

. æ, æ ææ, æ ææ. ææ ææ ææ æ æ!

. ææ æ , ææ...

. «ææ», «ææ» æ, — æ, æ æ. , æ ææ æ, æ æ æ ææ, . ææ æ æ ææ. ( .)

Æ æ

. ææ ææ. ææ.

æ ææ æ.

ææ ææ (æ). , æ , !

ææ (ææ). æ, !

ææ. æ , , æ æ? æ , æ æ æ æ æ?

ææ. æ, , , æ æ æ.

ææ. æ æ ?

ææ. ææ æ ææ, æ æ ææ ææ æ æ ææ ææ.

. ... ! æ æ ææ .

ææ. Æ, æ , . Æææ, ææ æ æ æ.

ææ. Ææ ææ æ æ? æ æ, ? Æ æ, , — ææ æ?

ææ. æ, æ æ, ææ æ æ æ, — ææ ææ æ ææ æ. æ, ææ , ææ , æ æ æ ææ ææ. æ æ. ææ , ææ!

ææ. ææ æ æ!

(æ ). æ ææ . æ, æ! æ æ . æ ... ææ ! æ æ æ! (æ .) æ ææ ææ ææ æ... æ ææ, , æ... æ æææ, ææ æ! ææ æ æ æ. æ , , , ææææ æ... ææ æ ... ææ... æææ æ æ æ æ ææ ææ ææ, æ ææ ææ, . ææ æ ææ, ææ . æ ææ æ æ æ æ æ æ... Æ æ ææ ææ? Æ æ æ æ? æ ææ, æ æ ææ ææ. Æ...

ææ æ

ææ .

(). , ... ææ «», , , æ.

( æ æ ). , , ææ æ, æ æ æ æ.

. æ , ?

. æ æ æ.

. Ææ æ æ æ?

. æ ææ, ææ. Ææ æ . ææ æ. æ ææ, ææ æ ææ .

. Ææ æ æ æ æ? Ææ , .

. Ææ ? , æ , ææ æ æ, ææ æ ææ. ææ ææ æ.

. æ? ææ æ æ, æ , æ. ææ æ æ æ ...

ææ æ

, ææ .

(). æ æ ææ , æ,— ææ æ . æ æææ. æ æ æ ææ ææ ææ æ. æ, æ æ, æ æ æ , æ. æ, , æ æ ææ?

. Ææ æ ææ æ ææ . æ æ.

. Ææ, , æ æ, , ææ æ æ .

. Ææ æ æ ææ, æ?

. æ ææ æ ææ æ ææ.

. æ æ ææ .

. æ æ æ.

. Ææ æ æ æ ææ?

. ææ? ææ æ æ, æ æ æ ææ.

. ææ æææ-æææ æ æ ææ æ ææ æ.

. Æ ææ æ... ( æ æææ ææ ææ.)

Æææ æ

ææ .

. æ, , æ æ æ, ?

. æ, ææ ææ!

. ææ, æ æ, , ! (æ .)

. Æ ææ ææ æ.

. , æ æ, , ææ æ ææ æ æ.

. æ?

. æ, æ, æ- æ, æ ææ , , æ ææ ææ ææ.

. ’ æ æ?

. æ. Ææ æ . Æ ææ æ ææ. æ æ ææ, æ ... Æ æ, , .

. æ æ, æ æ ...

. ææ æ ! (æ .)

, ææ.

Æææ

æ, , ææ. æ .

æ

ææ .

. æ æ, , æ, æ? æ æææ æ?

. , æ , æ, . Æææ .

( ææ æ). æ æ! æ æ! æ ! æ ! ( ææ.)

æ

.

. ææ, æ! æ ææ æ ’ææ æ... ææ-ææ ! ææ? æ ææ ææ !

Æ æ

.

Xææ ( ææ). ... ... , æ, ?

. æ, . æ? ææ!

ææ æ

ææ .

(æ ). æ æ!

. æ , æ æ æ!

. æ æ ææ. ææ ææ, ææ , ææ æ ææ æ... æ æ! ... æ æ... ææ æ æ æ . ææ ææ ææ æ. Æ , , . , æ ææ æ ææ.

. . ... ææ, æ æ ... .

. æ?

. æ, æ, æ .

. ææ?

. , æ, æ æ æ. ææ , , æ æ — ææ ææ . æ æ , ææ æ ... ... , æ æ æ æ. Ææ æ æ æ... æ ææ æ ææ, æ, æ ... ææ æ. æ, æ æ ææ æ ææ ææ. - æ, æ æ ææ æ æ . ææ æ ææ ææ . æ æ ææ æææ ...

. Æ . Ææ !

. ææ... ææ! æ. æ æ æ ,— , æ .

. æ ! æ æ ææ, ææ ææ... æ, æ ææ æ. æ æ ææ.

(æ ). æ æ, ææ æ.

. æ ? (.)

ææ æ

ææ.

. æ, ææ, , æ, æ ææ! Ææ æææ , æææ? æ ææ æ æ: « . æ æ! ...»

Æææ æ

. ææ ææ.

Xææ. ... ... , æ, ?

. æ? ( æ.) ææ!

Xææ. æ ’æ... æ, .

Ææ æ

2- ææ .

2- ( ææ). æ ? æ æ .

. ææ , æ- æææ ææ... æææ æ ?

2- . Ææ æ, ææ , ææ æ , æ! Ææ æ ææ æ, æ. ææ, æ , æ ... Æ æ æ!.. æ ææ... Æ ææ æ æ... æ — æ — ææ æ æ æ. æ ææ æ æ.

. æ , æ... æ , æ! ææ , .

2- . æ ææ! æ æ, ææ , ææ -æ æ ! æ ææ æ æ, — ææ , , æ æ æ .

. æ ææ. æ æ, ææ æ ... Ææ , , . !.. æ æ æ ?

2- . æ æ !

. ææ .

2- . æ?

. æ, æ, æ æ æ . ææ , , æ æ ,— ææ ææ . æ æ , ææ æ ... ... ... æ æ æ æ. Ææ æ æ æ, æ ææ ææ ææ, æ, æ . ææ æ, æ, æ æ ææ æ ææ ææ. - æ, æ æ ææ æ æ . ææ æ ææ ææ . æ æ, ææ ææ æææ ...

2- . æ ,— æ æ æ... ææ æ ææ, æ. æ ææ ææ æ, ææ æ . æ , æ ææ, -æ . ææ æ æ ææ.

. æ ? ææ ææ æ æ æ. æ æ, . æ... æ, æ ... ææ æ æ.

2- . æ, ... æ , æ ææ !.. , ææ æ æ... æ æ æ æ.

. æ æ, æ!

2- .

Ææ æ

ææ.

. æ ææ... ææ æ , ææ... ææ æ æ ææ! ææ? æ æ æ ! æææ æææ? æ æ, æ æ æ æ.

ææ æ

ææ .

(). , , æ æ ? Æ æ, æ . Æææ . æ ææ!

. Æææ ææ, æ, ææ. ææ , æ , ææ, æ, æ , . æ, ææææ, ’ææ æ, ææ æ ææ , ææ.

(æ , æææ æ ) , , æ? æ ? ?

. , ææ ! æ! ææ æ æ, æ ææ .

. æ, , , , ææ ææ ææ æ . æ æ æ æææ æ æ, æ!

. , æ, æ!

. ææ æ æ, , ?

. ææ æ ?

. æ æ æææ æ æ, æ.

. . æ.

. Ææ æ æ , æ æ , æ... æ æ æææ æ æ, æ.

. , , ææ æ?

. ææ æ æ, , ?

. ææ æ ?

. æ æ, , ææ æ, ææ ææ æ æ æ.

. æ, æ, æ, — ææ ?

. ææ æ æ, , ?

. ææ æ ?

. æ æ, ææ æ æ.

. æ, æ, æ, ææ ?

. ææ, æ...

ææ æ

, ææ .

(). æ!.. æ!

. ... ..., æ . æ , ææ æ ææ.

. æ æ, æ æ! ( æ.)

. , , æ , æææ, æææ, ææ æ. . æ æ . ... ... æ æ.

. æ.

æææ æ

, , . ææ ææ. , .

æ — ææ.

Xææ ææ. , , æ, ?

, ææ æ .

(æ ). æ! æ ææ. æ æ . .

ææ ææ. æ, , æ, æ.

æ , æ — .

æ æ .

ææ æ

, , , ææ .

. Ææ , ææ ææ æ æ æ ææ æ, æ æææ ææ.

. æ,— æ ... .

. æ.

. Æ ææ æ ææ.

. æ æ æ æ.

. æ æ... æ æ... Ææ ææ, ææ æ «ææ» ææ. æ , , ææ, , ? æ æ ? ... , ææ ! æ?.. , æ? æ . æ æ.

. æ æ æ æ. Ææ æ ææ æ: «ææ : „“. , , æ».

. ... ... ææ «».

. æ , ... æ æ æ?..

. .

. , .

. , -! (æ æ æ.) æ æ. æ. æ æ, æ æ , — ææ. (æ æ æ.) Ææ æ æ ... ...

. ææ ææ.

. ææ .

(ææ æ ). æ, , ææ ææ æ . æ. æ æ. ææ æ . æ æ æ. æ æ.

. æ æ ?

. ææ æ æ. , . æ æ æ, ææ, ææ æ ?

. æ , , .

(æ æ ææ). æ æ ææ ææ æ æ. . ææ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ. æ ææ æ , ææ æ.

. — ?

. — ?

. æ — æ æ æ. æ æ . æ ææ æ ææ . ææ ææ æ æ ææ æ ææ æææ.

(æ ). Æææ, æ, .

. ææ, , ææ æ, æ æ ææ ææ, ææ ææ æ.

. , æ æ ææ æ?

. ææ , — æ æ æ. æ , , æ.

. æ, ææ æ æ.

. ææ æ æ æ æ. , ææææ, .

. , — æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ æ æææ... ææ æ. æ æ, ææ ! ææ æ ææ ææ .

. æ ’ ææ ææ æ.

æ. ææ æææ .

. ææ, , æ æ æ ææ. æ æ æææ, ææ æ æ ææ. æ æ ... , æ æ. , æ, æ . æ, æ, æææ ææ.

æ. , æ æ.

(æ ). æ, , . æ æ, æ ææ.

. æ æ, , æ æ ?

. æ æ , æ, æ ææ æ ææ æ , æ æ , ææ æ , ææ, , æ æ æ, æ æ.

æ. ææ ææ æææ æ.

ææ ææ . ææ æ , æ, ææ æ, ææ ææ æææ ææ.

ææ æææ æ.

æ, æ, ææ ææ. æ æ æ. æ æææ .

. , , ææ æ, ææ ææ ?.. ... æ æ...

æææ æ , æ æ æ . ææ, æ . , æ æ .

(æ æ). , !

. , !

. æ æ æ , !.. , , æ ! , æ ææ ’! , ... æ-: æ æ æ , æ æ æ, ææ.

. æ ...

. æ ... !

. ææ æææ æ.

. ææ æ,— æ æ, , ææ æ æ. , ææ , ææ æ... Æ ææ... ( ’æ æ . æ ææ).

. ææ, , ææ , ! Ææ , æ ææ ’! , !

. æ æ æææ æ. Æ æ ææ...

. , , . , æ æ!

(). æ æ æ æ? , , æ !.. Æ ææ æ .

æ. æ æ .

. , ææ æ, æ æ ææ! ææ æ æææ ææ.

. æ ææ æ ’ æ. . æ.

. , , ! ’ æ æ ææ. (æ æ æ ææ ææ æ æ.)

æ ææ . æ ææ ææ.

ææ. ææ æ æ æ ? Æ æ!

ææ. ææ æ æææ, æææ? æ æ, — æ æ!..

ææ æææ , æææ æ æ æ æ. æææ , æ æææ ææ .

Æææ

Æ

æ

æ , — æ æ, —

æ æ, æ

ææ ææ

æ æ ææ.

æ æ,

æ,

æ æ .

æææ

Æææ æææ, —

æ æææ

æææ.

æææ æ

æ æ æ ,

æ æ-

æ ææ.

æ æ

æ-æ .

æ æ

æ æææ.

ææ æ ææ

, ææ,

Ææ-

, æ æææ.

æ ,

æ æ.

æ æ ææ

ææ ææ

Ææ .

æ æ ææ

æ æ

ææ .

æ æ æ,

æ - æ .

æ .

æ - æ

æ.

, , æ

Ææ ææ,

ææ ææ,

ææ ææ .

æ æ

æææ ææ.

ææ,

æ,

æææ,

æ,—

æ æ « æ»

æ æ.

æ æ

æ æ æ,

æ;

,

æ æ,

æ æ ,

Æææ æ ,

æ æ æ ,

æ , æææ,

æ æ.

æ,

Æ, æ,

æ æ æ ææ

Æ æ æ,

ææ æ :

æ ,

,

æ æ ,

æ æ ææ

æ «æ»-æ.

ææ æ ææ

:

«æ æ æ æ æ,

æ æ æ æ æ,

æ æ,

ææ — æ æ.

æ æææ,

ææ <> ».

æ

æ , —

Ææ æ æ ,

æ æ.

ææ æ

ææ æ...

æ ææ

æ, —

æ æ <æ> , —

æ ææ.

æ æ

, ææ.

ææ,

æ —

æ, æ æ.

æ ææ

Ææ æ ææ,

æ æ æ,

æ ææ.

æ,

æ ææ...

æææ æ æ

æ ,

Æææ æ

Ææ- ,

æ ææ,

æææ

æ æ æ.

***

.

ææ ææ æ

ææ .

ææ ææ

ææ æææ

æææ.

æ-æ æ æ

Æ .

ææ æ-æ

Ææ .

-æ æ

Ææ ææ,—

æ æ

ææ æææ.

...........................

...........................

æ æ æ,

æ æ ææ,

Ææ

Ææ ææ —

ææ, æ...

æ æ ,

æ ææ æ,

æ ææ æ,

æ ææ —

æ.

ææ

æ æ,—

æ æææ

Ææ æ

æææ «».

æ ææ

— ææ .

æ

æ ,

ææ

(æ ææ æ),

ææ ææ,—

æ æ æææ

ææ

ææ :

— æ æ æ æ

Æ æ ,

æ ææ ææ

ææ...

Æ ,

æ — ææ,

æ æ ææ æ

Ææ æ æ.

æ,

æ æ æ.

æ æ æ ...

æ — æ æ.

æ — ææ...

« æ» æ

æ .

...........................

...........................

æ æ .

æ æ.

, æ

ææ ææ.

æ æ ææ

æ æ,

Æ æææ

Ææ :

— Æ æ æ...

æ æ,

Ææ ææ æ

æ æ.

æ ææ:

æ æ æ

æ æ.

æ æ,

æ æ æ...

æ æææ

ææ æ.

Æææ æ

.

***

Ææ ææ

æ ’æ ’æ

Ææ æææ

æææ æ ...

ææ,

æ æ, æ æ

æææ .

æ æ

Æææ —

æ ææ ææ ,

Ææ ææ.

ææ æ

Ææææ ,

æ æææ,

æ ,—

æ æ .

æ

æ æ.

***

Æ æ æ,

æ æ,

Æææ ææ,

Ææ æ ææ

Æææ ...

ææ ,

æ æææ,

æ .

æ ææ ææ

ææ —

, æ, —

æ ææ,

æ ææ æ,

ææ ææ

æ æ æ ...

Æ

-- æ ææ.

æ æ ,

ææ æ

Æ æ,

Æææ ææ.

æ

Æ ,

æ ææ

Æ æ, —

Ææ ææ .

Ææ

ææ...

æ æ,

æ æ æ.

— ææ æ,

æ æ, —

. —

ææ ææ!..

ææ ææ,

æ æ æ .

æ æ ææ

,

æ æ :

— ææ æ æ, —

æ æ ...

æ æ æ,

æ æ æ æ...

æ ææ

æ æ ...

æ ææ, ææ,

æ ,

,

ææ æ...

ææ æ —

ææ æ?

, ææ

Ææææ , —

æ æ ææ

æ;

æ æ ææ

;

ææ

ææ æ;

æ

Ææ ææ;

Ææ ææ

æ æ ;

æ æ

Æææ ææ, —

æ, æ,

æ æ.

...........................

...........................

ææ-ææ

ææ.

ææ-ææ

æ ...

æ

æ-æ, —

Æææ

æ æ æ.

...........................

...........................

æ...

æ æ ,

Ææ æ æ,

æ æ ææ

æ æ.

Ææ ,

æ æ, æ æ, —

Ææ æ ,

æææ ,

ææ æ.

æ ææ,

æ ææ,

Ææ æ ,

æ æææ

Ææ ææ.

æ æ .

æ ,

ææ :

— æ æ,

ææ æ, —

æ æ !

æ

, —

ææ.

æ ææ,

Ææ æ æ ...

æ æææ,

æ æ æ,

ææ ææ

ææ .

ææ ææ,

æææ ææ, —

æ æ ææ

æ æ.

, æ

Ææ-ææ

æææ .

’æ,

ææ , —

<> ’æ æ

æ æ æ æ.

Ææææ,

ææ æ æ

æ æ.

***

æ æææ?

æ æ æ

ææ æ...

ææ æ?

ææ æ ?..

æææ ææ,

, æ

æ æ æ .

æææ ææ

æ —

æ æææ

ææ æ.

...........................

...........................

Æ

æ æ æ

æ ææ

æ

æ æææ.

— æ æææ ,

æ. —

æ æ !

ææ ’æ æ

ææ æ,

æ .

æ æ æ

æ ,

æ, æ

æ æ .

***

Æ æ æ

ææ æææ,

Æ ææ :

æ æ

æ æ,

ææ æ æ,

.

æ

æ ’æ .

æ æ ,

.

æ ææ

Æ æ...

æ... æ,

ææ ’æ

æ .

æ æ ,

.

æ æ,

æ æ æ,

æ .

æ ,

æ... æ

æ æ,

æææ

æ .

,

ææ,

æ æ æ:

— æææ... ææ —

ææ !

æ æ

æ æ æ ,

ææ ’ ...

æ... æ

æææ æ æ...

ææ æ

ææ ?

æ æ

æ æ æææ?

...........................

...........................

æææ .

ææ æ æ

æ æ.

ææ æ

æ æ, æ æ.

æ æ æ

æ , æ ææ.

æ ææ æ

æ æ æ, —

Æææ æ æ

ææ ,

æ ,

æ æ æææ.

æ :

— æ, ææ æ,

ææ !

Æ ææ

æ æ

Ææ æ.

***

æææ

.

æ -

Æ ææ:

æ æ ;

æ, æ

ææ .

æ æ æ æ

æ æææ.

, , ææ,

ææ

æ æ.

Ææ

æ ’æ æ,

Ææ ææ,

Æ æ

æ æ .

Ææ ææ —

ææ, æ —

Ææ .

æ æ ,

æ ææ æ,

æ ææ æ,

æ ææ —

æ...

æ æ ?

ææ ?

ææ ?

ææ æ,

æ æ æ æ

-æ æ.

...........................

...........................

æ

æ æ æ

ææ ææ

æ æ ææ.

æ ,

,—

æ æ,

æ - æ.

ÆÆÆ Æ

æ

æ, ææ

æ,—

æææ æ æ,

Ææ æææ ,


Æ æ ææ,

Æ ’ æ ...

æ æ — æ æææ...

æ æ ææ, æ, æ?


æ... æ , æ...

ææ æææ .

æ æ ,

æ ææ .

***

ææ æ .

æ æ æ , —

æ æ æ æ,

Ææ æ .


— æ æ, ææ, æ æ!

æ æ, ææ æ!

æ ææ , æ , æ!

æ æ æ æ! —


- æ æ æ:

ææ æ , æ æ.

æ æ æ æ æ,

ææ æ ææ.


æ ææ æ,

, æ, .

æ, , æ æ...

æ, æ æ .


æ , æ æ .

æ ’ææ æ ææ,

æææ æ,

æ æ æ ææ.


ææ — , æ æ æ ,

ææ ææ , ææ,

ææ æ ææ,

Æææ æ ’ ææ.


æ æ ææ ,—

æ - æ æ ?

æ æ æ æ æ?..

ææ æææ æ .


æ æ æ :

— ææ, æ æææ !

æ , æ ææ æææ,

ææ æ æ æ !


ææ æ ,— æ ,

Ææ æ æ æ æ.

ææ æ,—

ææ, ææ,— æ æ .


æ , Ææ ...

æ æ ææ

æ æ ææ ææ æ,

æææ æ æ æ .


æ ææ æ æ,

ææ æ æ æ æ ,

æ æ, æ æ ,—

æ — æ æ æææ ...


æ æ, , æ ,

æ æ æ-ææ, , æ.

, æ ææ ææ, —

, æ æ æ...


æ æ ææ, —

æ ææ ææ .

æ ææ æ ææ, —

æ æ — , æ æ æ — .


ææ æ, æææ :

— æ æ æ,

, æ æ æ æææ æ.

ææ æ, æ, ææ ...


æ æ æææ æ!

æ æ, ’ æ

ææ æ æ:

— æ ææææ, æ ææ,


ææ æ æ æ æææ, —

æææ æ æ!

æ æ æ æ æ , —

«ææ ææ æææ ææ».


æ ææ æ , —

æ æ æ...

— Æ æ : æ

æ ææ ææ.


Æ ... æ æ ææ æ,

ææ , æ , æ ?

æ ææ æ , —

æ æææ æ æ æ!»


ææ æ æ æ æ æææ,

Æ æ, æ æ.

— Æ æ , æ, !

ææ æ, æ? — æ æ.


æ, ææ ? —

Æ æ æ ææ.

: æ æ, æ ææ,—

æ æ, ææ æ æ.


æ, æ :

«æ , æ ææ ...

ææ ææ æ, , æ ?» —

æ ææ ææ:


— , , æ ...

Æ ææ, ææ æ, æ!

— Æ æ æ ææ, æ æ, —

æ ææ, æ æ!


æ æææ æ æ æ,

,

ææ, æ æ ææ,

æ ææ æ .


æ ææ æææ, ææ,

ææ æ... «æ æ —

æ æ æ ææ, æ , —

æ ææ æ ææ æ æ...»


Æ æ æ, æ,

æ, æ æ æ æ:

— æ æ æ æ ,

’ æ ææ ææ,


æ ææ æ æ æ æ?

æ æ æ æ æ:

— æ ææ ææ æ æ æ,

æ, æ, ææææ æ!


— æ æ, æ — æ æ æ æ,

æ , , ææ æ æ!

æ ææ æ æææ :

— «æ ææ æ ææ».


ææ æ æ æ æ, —

æ ææ æ æ æ.

æ æ ææ,

æ æ æ .


æ æ æ æ ææ?

æ æ æ ?

, æ,

Æææ æ æ æ æ.


æ ææ æ ææ æææ,

æ æ æ.

æ æ æ:

— æ, — æ æ!


æ , ææ æ ’æ:

— æ, , æ æ!

ææ æ æ, ææ æ?

Æ æ æ ’ææ æ.


ææ ææ æ ,

æ ææ .

ææ æ æ:

— , æææ !


Æææ æ æææ,

ææ æ æ æ ...

æ æ ,

æ æ æ ,


ææ æ æ ! —

æ æ ææ :

ææ æ ææ æ

æ .


ææ æ æ æ æ æ ,

æ æ æ, æ .

Æ æææ ææ,

ææ ææ æ æ.


æ ææ æ æææ :

æ æææ ææ...

ææ: «æ æ , —

æ, æ æ».

***

ææ . ææ

ææ .

, ,

æ , æ, ææ .


æ ææ æ ææ æ,

æ æ — æ — æ.

æ, æ ...

ææ æ æ.


æ æ ææ æææ.

, æ, æ.

Ææ æ æ æ

ææ, — æ .


ææ æ , æ ,

æ æ .

æ æ ææ ææ, —

æ æ æ.


ææ æ æ æ ,

æ .

æææ : « , !»

æææ æ æ:


, ææ, æ, æ,

æ, æ — .

æ æ æ, æ, æ?

æææ ææ .

***

ææ ,

æ æ æ,—

æ æææ,

Ææ ææ .


æ æ ...

æ ’æ æ,

æ æ æ,

ææ æ.


ææ ææ, æ æ :

— æ, æ æ, æ? æ æ!

— Æ æ æ ææ. æ ...

æ æ... æ æ.


ææ æ , æ æ :

— æ æ æ!.. ææ æ !.

æ ææ, æ æ ,

æ æ...


æ ææ æ , —

Ææ æ ææ!

Æææ ææ :

— , æ, æ æ æ æ!


æ ææ æææ æ:

— æ æ æ,

, æ ææ ææ ææ!

— ææ æ æ æ æ!


— æ , æ !

— æ æ æ, ææ.

— æ æ, æ æ !

— æ æ æ æ æ, ææ.


— æ ææ ... æ, æ!

— ææ, æ æ æ æ ææ...

ææ æ æ... Ææ .

ææ ææ æ æ ææ!


æ æ ,

æ æ æ ,

æ æææ ææ æ æ,

æ æ — æ æ æ .


ææ æ æ æ æ .

æ æ: — æ ææ...

æ æ — æ æ æ...

æ æ æ æ æ...


— æ æ,— æ æ, —

æ æ , æ, æ.

ææ ææ æ æ æ.

æ , æ , æ æ .

***

æ æææ,

æ .

æ æ ææ ææ

ææ æ.


æ æ æ æ ææ,

æ æ æ, —

æ, æ æ æ æ-æ,

ææ æ æ ææ æ !


æ æ æ, æ æ,

æ æ æ æ ææ ...

Æ æ æ æ ææ,

ææ... ææ æ æ.


— ææ æ, æ !

ææ æ... æ ,

æ æ æ , —

æ ææ æ æ ! —


- æ æ æææ...

ææ æ , ’æ æ ...

ææ æææ ææ, —

æ æ æ .


æ . æ.

— Æ æ, , æ, — æ ææ, —

æ æ, æææ! —

æ, æ æ.


— æ, , æ?

æ ? æ ææ æ?

ææ ææ æ ,

ææ , ææ .


— ! æ ææ æ,

Ææ æ æ ,

æ , æ ææ,

æ , æ æ- ææ .


æ æ æ æ ...

æ æ æ, æ æ,

æ æ, , , — æ ,

æææ æ æ .


ææ ææ æææ,

Æ æ æææ æ,

Ææ , ææ,

— æ æ æ æ.


— Æ, æ, ! æ æ! —

Ææ-æ ææ æ .

ææ æ, ææ ’, —

ææ æ ?!


ææ æ æ æ.

æ æ, æ æ...

æ æ ... æ æ

, æ .


ææ æ æ æ, —

æ æ ...

æ ææ ææ æ æ,

Ææ æ æ ææ .


Æ æ, æææ :

— Ææ ææ, æ !

æ æ , æ:

— ææ, , æ !


ææ æ , æææ :

— æ æ ææ æ æ!

æ æ æ ææ ,

ææ æ æ æ.


ææ æææ æ ,

æææ æ æ æ ,

æ æ æ,

ææ æ .


æ æ æ ...

— , æ æ æ æ, —

æ ææ æ ...

æ! æ æ !


æ, æ æ æ,

æ ’, æ æ ææ...

Æ-ææ æ, —

ææ, æææ æ æ.

Æ

<Æ Æ>

1-æ ææ æ æ ææ æææ æ æ æ . æ æ æ ææ ææ æ. ææ ææ , æ æææ ææ ææ , . æ æ, ææ æ æ æ, 8–10 æ æ, æ æ. ææ æ æ ææææ, æ æææ. æ ææ «æ ææ æ», æ ææ . æ ææ æ ææ ææ ææ, æ æ æ . æ 5 ææ æ 11 ææ ææ. æææ. , æ ææ æ æ. æ æ æææ, ææ ææ æ æ.

ææ æ. 3-æ ææææ ææ 25–30 æ. æ æ æ, æææ , æ æ. æ æ, ææ ææ æææ. æ , æ ææ æ. æ æ æ ææ, ææ . æ æ æ, æ æ ææ æ ææ ææ, æææ, æ, æ ææ ææ ææ. æ æ , ææ-ææ ææ ææ , æ. æ -ææ ææ. ææ æ æ æ æ. , ææ æ , æ ’æ æ ææ ææ. ææ æ ææ ææ. æææ æææ æ æ, æ- æ, ææ, ææ æææ. ææ æ æ æææ ææ ’æ æ æææ...

æ «æææ» ææ æ ææ, ææ æ, æ. æ ææ. Ææ æ , æ ææ , æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ.

Æ Æ

æ ææ æ æ ææ ææ ææ æ. æ ææ æ, æ, ææ , æ , æ æ , . æ æ ææ ææ æ. æææ æ ææ æ 1886-æ ææ æ ææ ææ æ 80-æ ææ æææ. ææ æ ææ ; æææ æ æ ææ æ æ. æ æ æ ææ æææ æ, æ æ ææ — , æ, æ . æ , æ æ æ ææ æ , æ; - ææ æ , æ- æ , æ 10 æ æ æ ’, æ. æææ æ æ æ, ææ ææ æ æ : æ æ æ æ. ææ , æ æ ææ æ æ . æ ææ æ æ . ææ ææ æ æ æ æ æ æ ææ: «æ ææ æ æ ææ æ , ææ æ æ, ææ ». ææ æ ææ æ . Æ æ, æ æ æ, æ : «æ ææ æ æ æ». æ ææ ææ ’æ, æ æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ: « æ, æ æ æ, æ æ». ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ ’æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ , ææ æ ææ æ, æ æ æ. æ, — ææ , ææ ææ ææ ææ æ; ææ æ , ææ æ æ ææ ææ, æ æ . æ ææ ææ æ æ æ, æ æ æ æ; æ ææææ æ , æ ææ æ ææ; ææ ææ æ ææ. æ ææ æ, ææ ææ ææ æ, æ, ææ ææ. æ ææ ææ ææ , æ æ ææ æ æ, æææ. ææ æ æ ææ æ ææ æ. ææ æ æ , ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ æ.

æ-æ æ æ, ææ æææ æææ æ æ æ. ææ æ, ææ , , ææ . æ æ , , ææ ææ, æ æ : æææ ææ, æ ææ ææ ææ æ æ , æ, ææ æ, ææ æ æ ææ ææ . , ææ æ æ , æ æ , æ æ ææ æ æ æ æ , ææ æ æ æ , æ ææ æ æ , ææ æ æ æ, æ. ææ æ , ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ. æ æ ææ, æ- ææ ’, æ- , ææ «æ» æ, æ. ææ ææ æ æ ’.

ææ æ, ææ æ ææ , æ æ æ æ , æ ææ æ æ, ææ. æ , æææ æ, æ æ æ æ æææ æ ææ æææ æ æ , . æ , æææ, æ æ æ: ææ æ æææ ææ ææ, ææ æ ææ ææ, ææ. æ ææ æ æ ææ æ. ææ æ æ, ææ æ æ, ææ æ æ, ææ. æ æ , ææ æ æ æ æ, æ æææ æ æ. Æææ æææ æ æ æ, æ æ æ æ, ææ. æ ææ, ææ æ ææ ææ, æ ææ æ æ æ, æ , ; æ æ , æææ æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ æ.

æ æ æ ææ , ææ ææ ææ æ æ, ææ æ ææ æ — æææ æ æ æææ. ææ ææ, æ ææ , , æ , æ. æ 1895 ææ ææ æ æ æ. ææ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ ææ ææ. ææ ææ ææ æ , æ æ æ æ æ , ææ æ æ æ — , ææ , . æ, ææ æ- æ æ ææ, ææ ææ æææ. , æ ææ ææ æ ææ æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ. æ æ æ, æ , æ æ, æææ æ ææ.

æ æ æ ææ , æ, æ ææ , æ æ ææ ææ æ, æææ ææ æ, ææ æ æ æææ æ ææ ææ.

Æ Æ

,

,

.

ææ æ . æ ææ, ææ ææ ææ æææ æ æ, æ ææ æ æ æ . æ ææ æ æ ææ, ææ æ, æ æ æ ææ ææ , ææ.

æ-æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ æææ ææ æææ æ. æ æ æ ææ æ. 40-æ æ æ ææ ææææ, æ . 1896-æ æææ ææ ææ , æ, æ ææ æ ’ææ.

ææ 1896-æ æ æ æ æ ææ ææ «». æ () ææææ ææ æ æ æ. ææ . æ æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ æææ, æ æ ææææ æ. ææ ææ æ æææ æ — « æ ææ ææ», æ ææ «-». æ æ æ. æ æ æ, æ... Ææ , ææ æ , æ ææ ææ ææ æ æ. Ææ æ æææ æ 9–10 æ . ææ ææ æ æ æ; æ , æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ ææ æææ æ, ææ æ ææææ æ. ææ, æ æ æ æ, ææ, æ æ æ æ , æ æ ææ æ ææ æ. ææ æææ æ æ ææ, ææ , æ æ ææ, æ , ææ æ, æ æ, æ ææ - , æ, , æ æ , ææ æææ æ. æ ææ ææ æ, æ æ æ ææ æ , ææ æ æ...

æ , ææ æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ . æ ææ æ æ æ ; ææ ææ ææ æææ æ æ æ, ææ ææ æ æ. æ ææ æ, æ æ æ , æ, «æææ» , ææ æææ æ , æ ææ æ æ æ, æ æ æ : æ æ æ, æ, æ æ, æ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ æ æ ææ, ææ , ææ æ æ æ, ææ æ æææ, æ ææ ææ æ æ æ æ.

Æææ æææ æ ææ æ æ æ . æ æ æ æ ææ æ æ æ. «æ æ, æ ææ ææ ææ æ, ææ»,— æ ææ æ æ , . æ æ : ææ æææ, ææ æ æ æ, æææ æ ææ ææ æ ææ ææ, æ æ ææ ææ æ, ææ æ æ, æ æ , æ æ, æ æ — ææ æ æ. æ ææ, æ æ ææ æ æææ æ ææ ææ, æ -ææ ææ ææ æ , ææ æ ææ , æ æ æ — ææ . æ , æ æ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ, æ æ , , . ææ æææ æææ æ æ ææ ææ æ æ... æ , 7–10-æ , æ æ ææ , æ ææ ææ æ æ, ? æ æ æ æ æææ æ æ. æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ-æ æ ææ, æ æ, ææ , æ ææ æ ææ æ æ æ, æ , æ æ.

< Æ, — ÆÆ>

æ ææ æ-æ æ. æ ææ, æ æ æ, ææ æ ææ... æ, — , ææ æ æ ææææ.

æ, — ææ...

æ æ æææ. ææ ææ ææ æ ææææ ææ, æ ææ æ æ . æ , æ æ, æ , æ.

æ æ æ , ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ, . æ , æ æææ æ æ . ææ ææ æ, æ — ææ — æ ææ ææ æ æ æ, , ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ, 300–400 æ æ , ææ æ æ.

æ æ ! æ æ æ ææ æ ææ æ! ææ, , æ; , æ æ æ æ æ. æ æ 2–3 , ææ æ æ , ææ æ 2–3 æ... ææ ææ æ æ , æ æ æ ææ, æ ææ æ æ æææ, æ æ ææ? ææ ’æ, æ æ æ æ ææ ææ. æ æ, ææ æ ææ æææ ææ æ æ, ææ æ ææææ, ææ, ææ æ , æ æ. Ææ, ææ, æ ææ æ, æ, æ æ æ, æ ææ æ æ æ, æ æ, æ æ æ æ ææ , æ...

æ æ æ , æ æ æ, .

<Æ Æ>

æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ ææ — «æææ». Æ æ ’æ æ æ ææ æ æ. Ææ æ ææ, ææ, æ æ æ , ææ æ æ , æ ææ ææ æ.

æ æ «ææ » , æ ææ ææ ææ æ æ , ææ æ, ææ æ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ-ææ ææ ææ æ , æ æ , æ æ... æ ææ, æ, æ æ æ ææ æ ’æ. æ ææææ ææ æ ææ ææ ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ, 20–50 æ. ææ ææ æ æ æ , æ æ, ææ æ æ . Ææ æ æ! , ææ, æ ææ: æææ æ, æ æ æ, ææ æ ææ, ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ ææ , æ æ... ææ æ, ææ ææ ææ , æ æ æ æ, ææ æ, æ, æ, ææ , ææ-æ æææ æ , ææ... æ ææ ææ , æ æ æ æ æ... æ æ ææ æ, æ, , æ æ, ææ, — ææ æ æ ææ æ!..

æ ææ , ææ æ , æ ææ æ æ ææ æ ’æ, ææ.

ææ -æ, æ æ , æ æ æ, æ æææ æ æ «» ææ ææ æ.

æ, ææææ, æ ææ, ææ ææ æ ææ... æ ææ æ, ææ æ æ æ æ. ææ æ æ, æ æ ææ æ, . æ æ æ æ, æ æ æ ææ , ææ , æ ææ, ææ ææ æ, æ æ æ (æ æ) æ æ , ææ æææ æ æ , æ æ æ ææ æ æ, ææ. æ æ æ (æ æ ææ æ) ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ .

æ æ æ ææ, æ æ , æ , æ ææ æææ ’ æ . , æ æææ æ ææ , æ... æ 100–150 , æ æ æ æææ — 50 , — æ ææ æ æ, ææ ææ .

<Æ ÆÆÆ>

æ æ ææ æ ææ , æ ææ æ, ææ ææ — ææ æ, ææ ææ. æ æ , ææ, ææ æ æ æ , ææ ææ æ æ æ æææ.

Ææ æ ææ æ... æ ææ æ æ , ææ æææ æ ææ æ — ææ æææ, æ æ ææ æ. æ æ æ, æ æ æ , æ æ, ææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ ææ — ææ ææ æ ææ æææ æ æ .

æ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ. , æææ , æ æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ , æ æ , æ ææ, ææ æ ææ æ æ. , æ æ æ æææ , , ææ æ æ æ ææ ææ, æ æ æ æ, ææ æ , æ. æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ , æ (« », 91). æ æ ’ææ, æ æ æ , ææ æææ æ æ . æ æ æ ææ ææ æ æ ææ æ... æ !..

ææ ’ ææ , æ æ, ææ æ ææ. æ æææ æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ æ. æ æ !

-æ æ æ , ææ æ æ æ æ, ææ, æ , æ ææ, æ ææ ææ ææ...

æ ææ . æ æææ, ææ æ æ ææ , æ æ, ææ ææ ææ, æ , æ, æææ ææ, æ, 6–7 ææ æ, æ ææ . . æ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ, æ ææ ææ , æ æ. Ææ æ æ , ææ æ ææ æ , æ! æ æ æ , ææ ææ æ, æ ææ.

æ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ ææ. æ æææ æ æ , æ æ æ. Ææ ææ æ æ æ æ . Ææ æ ææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ ææ æææ ææ. ææ æ æ æææ æ æ æ ææ æ...

æ æ ææ æ ææ, æ æ, æ ææ , æ, ææ æ. æ ææ æ æ . æ , , æ æ, æ æ æ — ææ . Ææ, æ ææ æ æ æ -æ ææ æ . ææ æ æ ææ æ!

æ æ. - æ ææ æ ææ æ ææ , ææ æ ææ æ ææ æ, æ. Ææ ææ æ æ, ææ ææ ææ ææ , æ æ æ ææ æ. , ææ ææ æ ææ æ ææ, æ ææ, , æææ æ æ ææ æ æ, ææ , , æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ. æ æ æ æ, «» æ æ, ææ ææ æ æææ ææ æ , . æ æ ææ, ææ æ æ ææ , æ. ææ æ «» ææ æ æ æ. Ææ æ æ . æ æ æ æ ææ ææ æ.

æ æææ ææ æ æ ææ... æ æ æ æ , æ æ æ. Ææ æ! ææ ææ ææ æ, æ ææ æ æ æ, æ æ, æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ ææ , æ.

Æ Æ

. ! ææ , « »- æ æ æ æ , æ æææ æ.

. . (. ).

P.S. æ æ « »- , æ æ æ ææ, æ æ . ææ æ . æ, ææ æ æ ææ ææ æ , ææ æ, æ æ æ , ææ æ ææ æ æ , «æ» ææ «æ» æ , æ æ ææ . Ææ æ æ — ææ ææ æææ ææ... æ æ , «. .» æ ææ , æ æ, æ ææ æææ ææ æ ææ æ æ æ, æ...

Ææ æ ææ æ æ æ ; æ , ææ æ æ æ æ. æ æ ææ æ æ , æ æ ææ æ. Ææ ææ ææ ææ æ æ. ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ, . Ææ æ æ! «» æ æ æ , ææ ææææ æ: æ, æ , ææ ææ ææ, æææ, , , ææ æ æ , ææ æ, ææ æ æ æ ææ æ...

Ææ 12 æ æ æ , æ æ ææ æ, æ æ æ , æ ææ , æ ææ, ææ, æ æ æ æ?..

æ, , «»- ææ! , æ æ , æ æææ: ææ æ ææ æ æ æ.

ÆÆ

I

æ, æ æ , æ «». æ æ æ æ, æ æ, ææ æ æ , æ æ æ,— æ æ æ , , æ æ, æ, æ æ ææ æ ææ , ... æ æ «» æ æ: «æ ’æ æ?!»

æ æ æ — , ææ æ æ æ ææ, æ ææ,— æ æææ :

— Æ æ!

— Æ æ!

— Æ — !

Ææ æ ææ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ, ææ. æ æ æ æ æ æ, æ ææ ææ ææ æ.

ææ æ æ æ æ æ æ?

æ æ: -, -, Æ- ææ ææ. æ , ææ æææ æ æ æ. æ -, æ æ ææ æææ æ, ææ æ æ , æ æ. æ -, æ æ , ææ æ æ ææ , ææ æ... Æææ, ææ æ æ, æ æ, ææ æ æ æææ æ... Ææ æ æ ææ, æ æ, æ æ () æ æ æ, . æ, æ æ æ æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ æ. - æ æ æ ææ — æ ææ æ ææ æ æ æææ , ææ æ æ, ææ æ ææ æ, æ ææ. ææ æææ : « -». Ææ æ æ æ, æ ææ -, .

æ æ æ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ æ æ æ, æ ææ , «»- æ æ æ , æ. æ æ, ææ æ æ æ, ææ, , æ æ æ ææææ. æ ææ æ æ «æ », , ææ æ ææ æ , ææ æ æ ææ. ææ , æ æ æ æ , . Ææ æ , æ æ æ æ «æ », « », æ æ æ æ ææææ ææ «»?!

æææ æ æ æ . Ææ æ . Æ æ «», ææ æ, æ æææ , ææ, æ æ , ææ æ æ æ . ææ , æ , æ æ æ æ æ æ ææ æ, æ.

Ææ æ ?

æ , æ æ æ æ æ æ, æ?

.

Æ æ æ, æ æ ææ æ æææ , æ . æææ æ æææ æææ, ææ æ : «æ ææ»...

, æ «æ æ , ææ »...

Ææ ’ æ æ æ. Ææ æ ææ æ æ æææ, ææ æ æ: «æ , ’æ æ?!»

æ æ, æ æ æ ææ æ, ææ ææ æ , , æ æ æ ææ ææ ææ, æ ææ, «æ , æ », ææ, , ææ.

Ææ ææ ’ , æ æ æææ æ ææ æ æ.

II

æ æ æ, æ ææ æ ææ æ ææ æææ , æ æ , ææ , -, ææ ææ æ... æ ææ, — ææ æ ææ, æ ææ, æ, ææ, æ ææ ææ æ ææ ææ :

— æ ææ!..

æ , ææ æ .

æ æ-ææ . æ æ, æ æ , æ æ æ , .

ææ æ æ æææ ææ æææ æ æ ææ , ææ , æ ææ , ææ — . -æ æ æ æ æ ææ æ. ææ- ’ææ ææ- :

— æ æ , ææ æ æ ææ?!

æ . ææ æ æ æææ! æ ææ æ ææ! æ æ æ æ æ æ æ ææ.

ææ æ -æ æ æ, ææ, æ æ, ææ æ, ææ æ ææ ææ æ , ææ.

æ , æ æ æ : ææ ææ ææ æ, ææ æ, æ æ. Ææ ææ , æ, æææ, æææ ... ææ æ æ, ææ ææ ææ , , æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ. ææ æ , ææ ææ ææ æ æææ æ ææ ææ, æ , æ, ææ ææ æ.

æææ æ æ æ, æ æ, æ æ, æ æ ææ ææ æ, ææ æ- æ æ æ. ææ . æ æ æ æ , , æ æ æ æ, , ææ ææ æ æ, ææ æ ææ ææ æ ææ, ææ...

Ææ æ æ æ, æ æ æ. ææ ææ , ææ . , æææ æ, æ.

æ, æ , æ æ æ æ, æ. æ — ææ ææ æ, ææ ææ, ’æ, æ æ. æ , æ æ æ æ — æ ææ ææ æ.

Ææ , æææ æ ææ, æ. æ () , æ æ æ æ, æ , ææ ææ æææ, æ. æ æææ, æ æææ æ, æ , ææ æ. æ æ æ, ææ ææ , ææ æ æ , æ æ , æ , æ — . ææ æ æ, ææ æ ææ æ , ææ æ æ æ ææ æ æ .

III

ææ æ «» — æ , æ æ ææ æ; « » æ, æ ææ æ - æ ææ; « » — 6–7 æ ææ æ æ; æ æ — æææ æ! Ææ æ æ, æ æ-ææ ææ æ...

— æ æ ? — æ ææ.

Æ ææ æ. æ æ, æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ. Ææ, æ ææ, æ æ ææ ææ ææ , æ ææ æ ææ æ, ææ æææ, ææ æ?

æ ææ æ, æ æ , æ æ, æ , æ æ æ æ ææ, ææ æ ææ , æ ææ æ ææ ææ æ...

æ æ. æ æ æ , ææ æ ææ æ , æ æ æ, æ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ. æ æ ’ æ æ æ, ææ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ.

æ æ ææ ææ æ , ææ, æ æ æææ æ, ææ æ æ , æææ , ææ æ æææ. æ , æ ææ æ æ , æ æ... æ æææ æ æ ææ, ææ æ ææ æ æ , æ æææ.

æ æ — æ æ ææ. ææ . æ æ ææ , ææ æ , æ æ æ æææ æ, ææ , æ ææ ææ æ æ, . ææ æ æ ææ æ. Ææ æ æ, æ æææ æ, ææ . Ææ æ, ææ, æ, æ æææ æ.

ææ ææ, æ — ... æ æ ææ , ææ ææ , ææ ææ ...

Ææ ææ æ, æææ æ æ æ , . ææ , ææ , ææ æææ-æææ, , æ æ æ, ææ ææ - æ — æ . ææ «». æ ææ, , « ». , æ æ æ ææ , ææ æ ææ 2–3 ææ , æ æ, ææ ææ ææ ææ æ ææ «». æ , ææ ææ æ, , ææ æææ ææ.

ææ æ, æ, æ, æ , æ æ ææ æ æ. æ ææ, æ — , æ æ ææ, æ æ ææ ææ ææ...

ææ æ ææ ææ . Ææ æ æ æ æ æææ æ, æ æ, æ æææ, æ æ. Ææ — ææ , ææ ææ . , æ ’ ? — . ææ æ ææ æ.

æ æ æ æ æ ’ææ ææ; æ æ — ææ æ ææ æ æ. æ, æ ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æ æ.

, æ æ-ææ æ, ææ ææ æ ’, ææ , , æ æ , æ æ æ æ, æ. Ææ æ æ æ æ æ... æ , ææ, æ æ æ ææ ææ , ææ . Ææ æ æ æ. æ æ æ ææ æ , ææ, æ æææ.

Æ Æ

ææ æ æ, ææ æææ æ æ æ, æ, æ æ æ . Æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ. 1860-æ æ æææ æ æææ ææ ææ æ ææ æ æ, - æ 10, 20 — æ æ , - ææ, æ , ææ ...

ææ- æ-æ æ ææ æ æ .

æ æ æ...

æ , æ. ææ -æ ææ ææ æ æ æ æ.

æ æ ææ ææ æ 30–40 æ; æ æ æ æ æææ 30 ææ æ , æ æ æ æ æ. ææ æææ æ ææ , æ ææ .

æ æ, æ æ, ææ æ æ æ, æ æ ææ , æ æ æ æ .

ææ, æææ , æ æ æ, æ ææ æææ æ — ææ ææ æ æ, æ æ, æ ææ æ.

æ æ æ æ , æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ ’ .

æ æ æ ææ æ, ææ æ ææ, æ æ æ æ.

æ æ æ ææ , æ æ æ .

æ æ!.. ææ æ æ æ æææ ææ... , ææ, ææ æ ææ æ, ææ æ æææ æ æ, ææ ææ ææ æ, æ ææ æ æ æ, — æ ææ ææ æ æ...

æ æ ææ, ææ æ æ æ. æ ææ æ æ æ , ææ æææ, æ ææ æ æ æ .

ææ æ ææ æ æ æ , ææ æ, ææ - ææ æ æææ æ ! æ æ æ æææ æ, æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ.

æ æææ ææ æ æææ, æ , - æ ææ ææ, ææ ææææ , , æ .

Ææ, æ æ ææ æ. æ ææ æ æ, æ æ , ææ æ ? ææ æ æ æ, ææ ææ ææ, æ ææ ææ ææ æ æ, æ æ ?

æ, æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ ææ æ ææ ææ, ææ æ æ ææ, æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ.

Æ Æ

I

, æ «» æ. ææ æ ææ, æ ææ, æ æ æ æææ. ææ æ ææ æ, æ æ æææ æ, æ æ æ ææ ææ. æ æ æ: æ æææ æ æ æ æ ææ æææ æ æææ.

— æ æ ææ, — æ.

ææ :

æ, ææ æ æ .

æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ , ææ .

ææ , ææ , æ æ æ æ , æ «ææ» æ æ.

æ æ:

— ææ 5 æ — ææ æ 8 ææ æ.

— ææ 30 ææ — æ ææ æ 50 æææ æ.

— Ææ æ — ææ æ.

ææ ææ æ ææ.

ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ æææ æ , æ æææ ææ.

Æææ æ æ ææ æ , , æ — æ æ æ ææ ææ, ææ- ææ . ææ , ææ æ æ æ æ æ? ææ æ æ æ ææ, ææ æ æææ æææ, ææ æ?

æ ææ æ: æ ææ ææ ææææ æ ææ æ ææ.

ææ -æ æ æ æ, æ æ .

?

æ 12 æ æ æ , æ æ 30 .

30 , æ æ, ææ ææ ææ æ 100–200-æ.

ææ æ . æ ææ ææ æ ææ, æ ’ææ 100 , æ - 50 . æ- ææ æ æ: æ æ ææ ææ æ:

— æ æ ’, æ æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ, æ æ- æ — æ ææ æ æ æ æ.

ææ ææ æ — æ æ ææ æ, ææ ææ æ æ ææ æææ, æ ææ .

æ æ:

ææ æ æ æ æ, æ ææ æ, æ ææ æ æ ææ æ .

æ-æ, ææ-ææ æ æ æ æ :

— Æ ’, æ æ ææ.

— æ, æ ææ, æ ææ æææ .

— , æ ææ, ææ æ æææææ -æ æ.

ææ æ — .

æ ææ æ æ, æ æ.

æ æ æ æ- æ æ æ , ææ — æ, ææ.

ææ æ æ æ æ æ æ ææ.

II

ææ ææ æ æ ææ æ æ , æ æ æ.

æ æææ ææ æ æ æ , æ, æ æ æ æ æ æ.

æ ææ æ, ææ ææ , æ ææ, æ æ ææ æ, æ æ æ æ.

ææ æ !..

æ, ææ æææ æ, ææ æ æ æ ææ æ, ææ, æææ ææ , æ æ æ æ ææ!

æ æææ æ æææ ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ .

1877-æ Æ æ ’æ æ ( ). æææ ææ 300 , ææ æ æ æ, æ æ ææ-æ æ ææ æ 15 ææ .

ææ æ æ æ æ 9 10 ææ.

ææ æ æ ææ æ — æ æ .

æ æ æ - , ææ æ æ æ æ , ææ æ æ ææ æ æ æ æ , ææ æ æ æ æ æ ...

æ æ 1904 æ æ.

III

æ æ- æ : ææ, , æ æ æ ææ æ. æææ æ æ, æ æ æ æ , ææ æ æ ææ æææ æ .

æ ææ æ , æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ . ææ æ- , æ æ æ æ, ææ æ æ ...

æ... Ææ ææ ææ , ææ æ ææ, ææ ææ æ, æ æ æ æ æ ææ æ æ æ ...

ææ æ æ, æ æ, , æ æ æ, ææ æ æ æ, æ æ, ææ, , æ ææ æ æ, æ . æ, æ æ, æ æ , ææ æ, ææ æ , æ æ, ææ æ æ æ æ, æ. æ-ææ æ ææ, ææ æ, æ ææ ææ, 4–5 ææ æ. æ æ æ, æ æ ææ ææ, æ , æ æ .

ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ , ææ æ æ. ææ ææ ææ æ æ , ææ æ, ææ æ æææ æ æ æ — æ æ æ æ . ææ, ææ, æ . æ æ ææ , ææ, æ, ææ æ. æ æ ææ, æ æ æ æ æ!.. æ æ æ, ææ æ æ ææ ææ ?

ææ æ . æ æ æ, æ ææ. æ, ææ æ ææ , æ æ, æ ææ . Ææ æ æ ææ æ ææ æ — ææ æ æ ææ, æ æ æ , æ æ ææ...

æ æææ ææ , æ æ ææææ ææ , æ æ , æ ææ ææ ? ææ ææ ææ , ææ ææ æ æ æ ?.. æ, æ æ æ æ, æ, æ. æ æ æ æ , æ æ ææ æ...

æ æ æ ææ, ææ æ , æ æ æ .

æ-æ ææ ææ æ , ææ æ æ æ ææ æ ...

ææ 1904-æ æ æææ æ æ æ . Ææ æ æ:

, ææ, ææ æ æ æ , ææ æ æ æ ææ æ æ ææ. ææ æ æ . Ææ ææ, ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ.

æ , æ æ æ ææ æ , ææ æ ææ ææ æ æ æ.

æ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ , ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ , æ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ...

æ æ, æ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ.

ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ.

ææ æ ææ æ ææ — æ , æ æææ ææ.

14-æ ææ æ æ æ ææ, æ ææ , æ , ææ. æ 4–5 æ , æ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ æ , æ ææ 14-æ ? æ, ææ ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ.

æ, æ ææ æ, ææ 1904-æ ææ æ æ .

æ æ æ ææ ææ ææ , æ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ æ .

ææ , ææ æ æ æ ææ — æ ææ æ ææ ææ æ ææ . ææ æ æ -, ææ ææ æ æ ?

æ , ææ æ ææ ææ æ ææ æ — ææ ... ææ æ , æ æ æ, æ æ, ææ æ ææ - ææ æ , ææ .

ææ, ææ æ æ æ ææ æ () æ ææ — æ 10–12 æ ææ æ. æææ æ ææ , æ æ 4 ææ æ æ, æ 6 ... æ æ, æ æ æ æ æ , æ, ææææ, æ æ .

ææ ææ æ æ æ æ ææ, æ æ æææ æ, æ 1904-æ , ææ ææ, æææ...

æ æ æ , æ æ ææ æ , æ. Ææ , æ æ, ææ , æ æ æ, æ ææ ææ æ.

æ æææ æ æ, æ — ææ æ 1904-æ æ ææ æ .

ææ ææ æææ ææ æ... æ ææ, ææ æ ææ ææ, æ , æ æ ææ æ, æ æææ.

æ, ææ, æææ.

Æ

«Æ»- æ, , , æ æ æ æ ææ æ . æ æ æ æ æ , æ, , , æ ?! ææ æ æ æ æ...

æ æ ææ? ææ æ , ææææ æ ?

æ æ æ æ. æææ æ æ , ææ æ ææ æ æ! ææ æ, ææ: ææ æ æ ææ, ææ æææ ææ...

æææ, ææ æ æ æ æ, æ æ æææ æ æ æ . Ææ ææ æ , ææ æ, æ æ, æ , æææ æ æ æ æ , ææ æ ææ ...

Ææ æ æ ææ ææ æ, ææ æ...

æ, , ææ æ, ææ æ ææ æ .

Æ æ ææ æ, ææ æ -æ æ ææ.

, æ ææ ææ æ , ææ æ æ , æ æ ’æ, æ ææ ææ, ææ, æ, æ. æææ æ ææ ææ æ ææ ææ. æ , , ææ ææ æ æ æ, æææ. ææ æææææ æ æ ææ — æ- ææ æ.

ææ- : æææææ ææ ææ æ, æææ, æ æ æ ææ ææ ææ æ ææ.

æææ æææææ (æ) ææ ææ æ, æææ ææ ææ æææ ææ. æ æææ, ææ ææ æ , æ æ.

ææ æ æææ ææ æ .

ææ 60-æ , æ æ æ , æ ææ ææ ææ , ææ ææ æ æ æ æ .

ææ æ , æ æææ , æ æ-æææ ææ , ææ ææ-æ æ ææ, æ æ æ ææ . æææ æææ ææææ æ ææ , æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ ææ æææ.

1891-æ « ». ææ æ , ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ.

æ — æ , æ , æ.

2- æ æ: «ææ, ææ, æææ, æ — ææ æ , æ æææ æ æ , , ».

æææ, :

— æ ææ æ , æ æ æ æ — , æææ æ æ ææ ææ.

ææ æææ 5-æ 2- ææ ææ ææ æ.

5-æ æ æ: «Æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ æ».

Æ , æ æ æ, ææ. æ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ:

! æ æ , æ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ.

ææ ææ ææ æ æ ææ, æ- ææ:

— æ æ æ æ, æ æ æ æ æ.

ææ — 7-æ, æ æ , æ æ: «Æ æ ææ , æ æ æ æææ, æ ææ-æ æ ».

ææ 7-æ æ , ææ æ æ æ æææ, æ æ æ ææ æ. ææ 7-æ æ ææ æ...

ææ æææ 7-æ æ æ æ ææ . æ æ æ, æ, , æ æ æ æ, æ ææ.

æ æ æ, ææ æ ææ : 1910-æ , æ æ æ æææ-æ, ææ æ æ .

ææ æ æææ 7-æ æ ææ æ æææ æ æ æææ ææ æ æ ææ æ.

æ æ, ææ æ æ, ææ ææææ, æ , æ æ æ æ.

ææ 1900-æ æ æææ æææ : æææ æ ææ «æ» ææ — æ...

æ æ ææ æ æ æ æ, ææ ææ .

Ææ æ, ææ æ ææ, æ ææ æ, æ æ, æ æ ææ .

Ææ, æ ææ æ, æ ææ:

Æ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æææ- , æ æ æ , æ æ, ææ æææ æ æ ææ ææ æ.

< Æ>

I. , « æ». 4-æ æ. ææ æ æ , ææ æ æ . , ææ æ æ æææ æ, æ , æ : «Æ æ , ...» ææ æ æ.

, ææ ææ . æ . æ ææ æ æ. , , , ææææ, ’. ’æ æ ææ: « æ æ; » ææ ææ. æ æ ææ æ .

æ æ, ææ æ æ, æ ææ æ, ææ æ, æ æ , æ æ æ .

II. « ». æ . æ. æ ææ æ ææ . . æ Æ æ, æ æ ææ æ æ. æ, Æ æ æ ææ æ. æ æ ææ ææ æææ.

æ æ . — æ ææ æ æ æ.

, æ æ æ.

III. « ». æ Æ , æ . . æææ , æ , ææææ, Æ , ææ æ — æ ææ ææ . æ : æ æ æ æ æ. æ : « ææ æ æ ææ».

Ææææ, «Æ æ» æ .

æ, 25 , æææ æ æ — ææ .

æ ææ, ææææ, æ : æ æ æææ æ ææ ææ æ æ — æ æææ æ æ.

æ, ææææ æææ, æ æææ æ. ææ æ. æ æ æ æ . æ, ææ æ æ æ — æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ . æ æ æ — æ æ ææ æææ . ææ æ (1913 ), æ « ». æ æ æ æ æææ — ææ æ ææ — æ ææ ææ .

æ ææ æ æ æææ ææ , æææ, ææ æææ, æ æ ææ æ.

, ææ æææ æ æ æ, ææ ææ æ æ ææ ææ, ææ, æ ææææ.

æ æ ææ ææ æ: «æ », «» ææ «». æ æ æ æ — , ææ, æ, ææ «æ» æ æ , æ æ æ ’. «æ», ææ , æ æ æ æ æ.

æ, ææ æ æ, æ — æ ææ æ ææ.

Æ

« æ æ»,— æ ææ æ. « ææ , æ»,— æ æ æ ææ. ææ æ æ æ .

1920–21 - ææ æ . æ æ. -æ æ æ æ æ. æ ææ æ, æ — æ æ , æ, æææ : «æ æ æ æ — ».

ææ, ææ ææ, æ : «Ææææ, æ æ æ ææ , æ æ, æ ææ ææ æ ææ æ».

ææ , æ , æ , æ .

Ææææ, æ æ æ æ ’ææ. æ æ æ ’ææ, æ, æ, æ æ æ æ æ. æ, æ . æ æ æ æ, æ ææ æææ æ æ æ. æ- ææ , æ- æ æ æ ææ, æ ææ æ æ.

ææ æ æ æææ !

æ æ æ , ææ æ ææ æ æ ææææ.

Æ æ ææ æ, ææ ææææ æ æ æ æææ .

æ æææ ææ æ æææ æææ ( ) ææ æ æ æææ ææ, æ æ.

æ ææ ææ ææ. æ æ æ æ ææ, ææææ, æ æææ æ æ.

ææ æ æææ æææ æ. Ææ 1920-æ æ æ æ . æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ.

æ æ æ æ, æ æ ææ æ . æ, ææ æ æ æ, ææ æ æ æ, æææ æ- æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ æ æ.

Æ Æ Æ -æ

« , »...

1895–7 ææ æ æ . ææ , ææ ææ æ , ææ æ æ. ææ- æ æ æ ææ , æ- æ- æ æ. æ æ- æ «æææ» æ. æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ, ææ ææ æ æ .

1898 , æ, æææ ææ (æææ æ æ ) æ æ . æ æ æ æ æ . ææ ææ æ ææ æ. æ , ææ æ- æ , ææ, æ, æ æ ææ, æ æ ææ. , æ- æ æææ, æ ææ æ, æ.

æ æ æ æ.

æ æ æ , æææ, æ æ æ . æ, æ æ æ æ, ææ ,— æ ææ, æ æ æ, æ æ æ æ.

Æ æ æ , ææ æ- æ æ æ æ æ ææ æ æ.

æææ æ , , ææ æ, æ-æ æ . æ-, ææææ, æææ æ ææ , ææ ææ æ ææ.

æ , æ ææ, æ ææ æ æ !

Æ

ææ

1898-æ æ ææ ææ. æ ææ æ ææ, ææ æ æ , , ææ. æ , ææææ, ææ æ æ ææ . ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ, ææ æ, ææ , , ææ. ææ ææ æ, æ- æ æ — , ææ, , , , , æ, æ, æ — æ - . ææ æ æææ — æ, æ ææ (æ , ææ æ — ),— æ æ æ ææ æ ææ. æ æ ææ æ æ — ææ æææ, ææ ’ææ æ. Æ ææ. æ æ - : ææ , ææ æææ.

æ ææ æ ææ æ æ, æ ææ 14–15 (ææ ææ ). ææ, ææ æ æ ææ, æ æ ææ, æ , æ ææ. æ , , , æ, , , , æ ææ . Æ ææ æ, ææ ææ æ, æ — ææ ææ æ æ , ææ ææ. ææ , ææ ææ æ æ æ . æ æææ æ æ æ , æ ææ ææ, æææ ææ æ ææ.

ææ 1908 . ææ ææ ææ , ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ — æ- æ æ æææ «ææ»-æ ææ « æ — ææ»-æ, æææ «ææ» æææ æ . æ ææ .

æ æ æ æ . ’ææ, ææ ææ æ ææ æ : , , æ , Æ , , æ, ææ æææ. -, ææ æ — — , æ - , ææ æ æ, æ æ ææ æææ æ -æ. æææ æ ææ , æ æ ææ ææ. æ , æ æ ææ æ ææ æ . æ ææ ææ æ æ æ ææ- , ææ, æ æ æ — æ æ! æ æ æ æ. æææ ææ æ æ - ææ æ, ææ æ — ææ æ æ . æ æ æ 1907-æ ææ æ æ æ , ææ, 1908-æ , æ æ æ æ.

æ , ææ ææ 1908 æ. æ ææ æææ, æ, ææ æ æ æ æ. ææ æ æææ æ , ææ æ æ ææ , æ æ æ . æ æ ææ, ææ ææ ææ — æ æ .

1909-æ , æ, æ æ æ æ ææ æ æ . Æææ æ æ — æ. ææ æ, , æ æ æ æ æ. ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ , æ æ æ, æ. ææ ææ æ æ? : « æ æ , ææ ææ æ æ «» — , æ, æ, , æ, æ æ, , — ’æ æ, ææ ææ æ æææ. ææ æ ææ, æ — - æ æ æ. æ ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ , æ æææ . ææ , ææ, ææ æ , ææ . æ ææ æ 15–16 æ. æ æ, ææ æ ææ æææ.

æææ æ , æ æ: « æ», « », « æ ææ ææ» ææ æ æ ææ æææ ææ. ææ æ æ, ææ ææ ææ æ, ææ . , ææ æ — ææ æ — æ æææ, æ æ æææ æ æ, æ ææ ææ æ. æ æææ, ææ æææ æ ææ æ 15 æææ æ, æ æ ? ææ ææ æ «»- æ:

« ææ æ ææ . æ. æ æææ ææ æ ææ-ææ æ».

æ ææ ææ, ææ æ æ æ æ æ. ææ ’æ æ æ. ææ, æææ -æ. æ ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ ææ . (), ææææ, æ æ ææ ææ æ ææ æ . æ ææ æ, ææ æ , ææ, æ ææ.

ææ æ . , ææ æ æ , ææ — æ æ æ æ.

ææ ææ ææ , æ æ ææ æ 1.300 æ. æ 400 æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ ææ :

— , æ !

ææ «»- « æ». æ æ æ æ. æ æ æ, ææ ææ æ ææ, ææ «» æ ææ 1911-æ , « » « »- , æ. «»- 1908 , æ ææ ææ , ææ æ æ — æ .

æ æ ææ æ . ææ — æææ æ . . ææ ’æ æ æ æ ææ æ æ , æ ææ. æ ææ æ ææ æ ’. ææ — 1910 — . ææ 1911 æ æ æ Ææææ . ææ æ, æ ææ æ — æ æ . - æ, æ ææ « » (1912 ). Æ ææ ææ, ææ, ææ æ æ æ, ææ æ æ.

Ææææ ææ ææ æ æ æ æ.

1920-æ . ææ. æ . æ — æ . 12 æ, æ — . - æ Æ æ æ - æ. Æ æ æ, æ æ, æ. , æ æ æ æ. æ æ æ.

æ æ - ææ , ææ, ææ , æ - ææ ææ, æ æ, æ ææ ææ æ . -æ æ — æ æ, æææ æ — ææ æ ææ « ». æ ææ ææ æ æ -. æ — æææ-æææ æææ — . «æ» . ææ ææ æ . ææ æ æ ææ. æ æ «æ» æ. ææ , æ æ. 1921-æ æ æææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ ææ æ , , ææ æ « » æ «æ». æ æ æææ . , æ ææ æææ , æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ .

«æ» ææ æ æ æ ææ æ, ææ ææ æ, ææ, æ , ææ æ æ æ æ. æ ’æ æ , æ æ :

— æ æ æ.

1921-æ , æææ, , ææ æ . ææ, ææ ææ ææ æ æ, æ æ, æ æææ, æ æ æ ææ æææ. æ, æ ææ ææ ææ æ. æ æ ææ ææ æ. æ æ — æ æææ :

— æ , æ , — æ, æ !

— æ ææ æ æ, — .

1922-æ æ ææ æ æ æ æ æ æ. , æ æ, ææ æ ææ æ ææ. æææ, «»- æ .

æ æ ææ — æ ææ . æ æ , æ æ . æ, ææ æ .

æ æ æ æ æ æ æ . ææ.

æ ææ

æ æ æ 1889–90-æ , Æ , ææ. æ æ , æ æ, , ææ æ, « »-, , ææ æ æ. æ æ , — æ,— ææ- ææ æ æ ææ , - ææ . æ æ «»- , ææ æ ææ æ. ææ æ æ- æ « »- æ- æ, Æ æ ææ ææ ææ « » ææ æ æ, æ-æ æææ, ææ æ. ææ - ææ ææ ææ æ æ. -æ ææ æ ææ ææ æ « »- . æææ ææ ææ æ , æ æ, . æ ææ æ. ææ ææ. æ æ , ææ æ æ æ . , - æ æ æ , , ææ æ æ, æ ææ. æ æ æ-æ æ, ææ æ ææ æ , æ ææ æææ ææ . æ æ ææ ææ æææ, æ æ, æ æ, æ. æ æ æ ææ, , , æ . æ. æ:

— æ ?

— æ æ, ææ æ æ .

— ææ æ æ,— .

ææ ææ, æ æ, ææ æ æ.

æ - æ , ææ æ æ. æ æ , ææ:

— ’æ æ , æ æ æ, æ ææ!

æ æ æ æ , ææ æ æ, ææææ, æ æ - .

æææ æææ — «ææ ææ », æ « »-, æ æ æ æ ææ ææ æ æ; æ æ æ , æ .

æ æ æ æ ææææ æ æ — «», «», «Æ» ææ æææ. æ æææ , æ ææ æ, ææ ææ - æææ, ææ æ. ææ æ æ — , æ, ææ æ . æ æ — æ æ ææ, æ , æ æ . , ææ, ææ, æææ « » æ, ææ ææææ æ, ææ , ææ æ æ ææææ æ ææ , æ, ææææ, æ æ ææ æ , ææ æ ææ æ .

ææ æ æ ææ ææ , æ æ Æ æææ -æ æ, æ ææ. æ ææ ææ æ ææ ææ. æ ææ æ æ. æææ ææ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ . æ æ ææ æ , « » , æ .

æ æ æ , :

— æ, , Æ æ æ, æ æ æ, ææ, æ.

æ æ , ææ æ. . æ æ, æ æ, æ æ. æ æ ææ, æ æ æ. æ æ, æ , ææ æ æ æ, ææ, ææ . æ æ æ:

Ææ æ ææ æ æ ææ æ æ, ææ æ... æ ææ... Ææ æ æ æ ææ. (Ææ æ æ ææ ææ. — . .). æ, æ æ. æ ææ ææ.

æ ’æ.

æ æ, æ, æ æ æææ, æ æ ’æ.

1898 , æ, æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ æææ ææ. ææ æææ ææ æ æ. æ æ ææ, ææ , æ, ææ 30 æ. æ æ, æ — ææ ææ æ ææ. æ æ ææ , — æ æ æ æ. æ æ, .

æ æ ææ ææ æ, æ ææ æææ, -æ æ ææ æææ . æ — ææ ’ æ æææ æ æ . æ ’ — æ — æ æ æ æ æ æ. ææ æ æ , æ ææ æ. 30 æææ 20 æ æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ æ. Æææ -65 æ. æ æ ææ ( , æ) ææ. æ ææ — æ æ, æ ææ æææ ææ æ. æ æ æ ææ æ ææ , æ ææ , ææ: , , æ æ ææ æææ, ææ æ , ææ æ - . Æ æ æ ææ ææ (æææ). Æ æ æ ææ ææ , ææ æææ ææ.

æ ææ æ ææ ææ æ. ææ ææ, ææ, æ ææ æ æ, æ æ æ ææ . ææ, ææ æ — æ, æ, æ. ææ æ æ æ — æ, , æ æ æ. æ æ æ ææ æ, æ ,— æ æ, æ æ — . ææ ææ, ææ æ æ æ , — ææ æ, æ — æ æ ææ , æ . Ææ ææ æ æ — æ, ææ ææ æ æ æ ææ , æ?

ææ ææ ææ æ , ææ æ, æ æ æ, — ææ , æ ææ æ — , — æ æ ææ æ æ æ ææ æ.

Ææ ææ æ æ ææ æ æ . æ æææ æææ — æ æ æ æ æ — æ æ ææ , ææ, ... æ, æ æ, æ ’æææ . ææ æ — æ æ , æ æ . æ ææ æ æ æ, æ æ ææ ææ. æ , æ ææ ’æ æ. ææ æ, ææ ææ æ ææ æ, ææ æ ææ ææ. æ . ææ æ ææ æ . æ æ æ, ææ æææ æ æ æ ææ ææ, æææ æ, ææ ææ æ ææ, ææ æ , ’ææ æ : æ æ ææ æ æ æææ æ ææ ææææ, æ ææ æ æææ æ ææ...

— Æ, — ,— æ ææ, æ — æ æææ æ, ææ æææ æ æ æ ’ ææ ææ , ææ «»-æ æ , ææ æææ æ æ ææ ’ææ. æ ææ æ «»-æ æ ææ æ ææ æ æ.

æ æ ææ ææ ææ. ææ æ () ææ . æææ, ææ æ æ, ææ, , æ æ ææ. æ ææ, ææ æ æ æ. æ æ æ , æ ææ, ææ æ æ.

( æ ).

æ ææ æ æ. ’æ æ, æ æ. , ææ, æ, æ æ æ, ææ ’æ æ . æ , ææ, . æ æ æ æ ææ æ æ — æ æ ææ :

— æ, , , ææ æ , æ æ æ ææ æ æ.

æ æ . , ææ æ ææ æ æ. æ æ , æ -, æ æææ æ. æ æ ææ ææ ææ . æ æ æ . æ æ æ, æ ’æ ææ æ æ æææ «».

æ ææ , , æ , ææ æ æ æ ææ ææ ææ, ( æ ), , , æ , ææ, , , æ ææ æ æ, æ. æ ææ ææ — æ æ — , ææ- ææ æ ææ , æ- æ æ . æææ ææ , ææ ææ æ ææ . . , ææ æ ææ æ. æ, æææ ææ, æ æææ ææ æ. æ æ æææ æ ææ 2–3 . æ , æææ ææ æ . æ, æ æ æ æ. æ ææ-æ æææ, æ ææ ææ æ, æ , æ ææ , ææ, æ æ æ æ, æ. ææ æ ææ æ , æ, æ. æ ææ — ææ æ — ææ æ . ææ æ æ , ææ, æ æ æ , æ æ æ ææ, , æ æ æææ, æ ææ. ææ ææ æ , ææ, æ, ææ æ ææ, ææ æ.

æ ææ æ -ææ — ææ æ — æ æ. ææ , æ æ æ æ , — 28 . æ ææ æ ( ) æ, ææ æ, æ ææ ææ. æ , , , æ æ , ææ, , æ . æ æ æ ææ ææ æ, æ æ . æ æ , ææ æ, ’æ ææ ææ æ æ; , ææ, ææ ææ æ æ æ. , ææ æ ææ æ æ æ æ.

1902 æ æ ææ « »-. æ ææ æ æ, æ , , æ ? , ææ , æ æ ææ æ, æ :

æ æ- ææ æ (æ , æ , ). æææ æ æ- æ. æ æ, æ ? Æ , ææ, .

Æ æ æ æ, , ææææ, æ, æ, , ææ æ æ æ æ, æ æ æ . ææ æ æ , æ ææ, — æ æ, æ ææ ææ æ æææ , , , æ . æ, — æ ææ ææ æ æ ææ æ æ. æ æ æ, ææ æ , æ æ, ææ , , , ææ ; æ «æ ææ , æææ æ!» ?

æ æ æ , ææ æ æ ææ æææ, ææ ææ ææ æ. , æ æ ææ . 1901 , ææ æ , æ æ æ æ æ æ. ææ æ , ææææ, , ææ . æ, , , æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ, ææ ææ æ, æ ææ . æ æ æ ææææ ææ, æ ææ æ æ. æ , ææ, , æ ææ ææ ææ, , æ , æ æ ææ , ææ æ ææ æ æææ æ. æ æ æ, ææ æ ææ, ææ ææ .

1905-æ æ æ ææ æ æ. æ, ææ, æ, æ , æ æ æ , æ æ, , æ ææ ææ ææ æ. , , ææ æ æ . æ ææ æ æ æ:

« æ, ææ ææ æ-æ æ æ».

æ æ æ æ.

æ æ ææ. æ , ææ æ . æææ æ ææ æ æ, æ æ. «æ », ææ ææ . , , æ, æ ææ æ, æ , æ æ æ ææ æ , æ , æ .

1906-æ æ æ æ — , , . , æ æ æ ææ, æ , æ , æ æ æ æ , . æ æææ æ, æææ æææ, æ , æ ææ, æ æ. æææ æ , , , æææ ææ æ æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ: , , , , æ, ææ ææ æææ, — æ æ ’æ ææ æ. æ æ æ — æ æææ æ, æ æ. ææ, ææ ææ ’ææ æ ææ æ ææ æ ææ.

ÆÆ

— ææ æ.

æ — ææ.

æ æ, ææ æ — — æ .

æ æ .

æ.

( æææ).

ææ æ, æ æ æ, æææ, ææ, æ, ææ, æ, ææ æ æ ææ æ æ.

Æææ æ æ ææ æ æææ, ææ, æ. Æ æææ æ .

ÆÆ

æ ææ ææ, æ, æ . Æ, ææ , æ . æ, æ ææ æ .

— æ æ , !

— æ , æ!

— ææ æ, ææ, ?

— ææ.

— ææ æ, æ æ æ æ.

ææ. æ, æ , æ æ ææ æ, æææ æ. ææ æ æ.

Ææ æ . ææ ææææ . æ. , æ æææ, æ ææ æ, ææ æ æ:

— æ æ, ææ ( ) æ , æ?

— , ææ æ æ.

æ æææ ææ ææ :

— æ ææ æ: æ æ ææ- æ æ.

ææ ææ æ.

æ, æ, ææ æ æ ææ . , æ æ, æ æ ’:

— æ æ ?

— , , .

— æ æ , ?

æ , , , ææ. æ æ.

— ææ, ? — . — æ, æ, æ æ, , æ æ æ ææ æ æ.

æ.

æææ æ ææ æ ææ æ ææ .

æ æ ææ ææ ææ .

ææ, æ, æ, ææ, ’ æ æ ææ ææ :

— Æ ææ ?

— Æ , æ , æ.

.

— æ æ ææ æ æ æ .

— æ æ.

— ææ æ æ, ææ æ æ,— æ æ.

æ æ æ æ æ ææ, æææ, :

— æ ææ ææ ææ æ!

æ , æ æ ææ.

æ æ æ, æ æ æ ææ æ, ææ ææ ææ æ .

ÆÆ Æ

ææ æ æææ. æ æ æ æ ææ- ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ æ , ææ ææ æ ’æ — ææ, æææ . , ’æ æ æ ææ . æ æ æææ . ææ:

— æ æ, æ æ, æ ææ ææ ææ — æ æ æ æ.

— æ , ææ, æ æ.

, æ æ, ææ ææ æ æ, æ , æ ææ æææ, ææ.

— æ æ, — æ. — ææ æ æææ. æ æ æ æ, æ — æ ææ æææ.

æ æ ææ æ æ .

— ææ æ, æ æ æ æ! — ææ .

— ææ æ æææ æ! — ææ .

æ æ æ æææ, æ ææ æ æ ææ æ . æ æ ææ-æ .

ææ æ æææ, æ , ææ æ æææ . æ æ æ .

— æ , æ æ, — . — Ææ æ æ ææ.

— æ . ææ , ææ æææ ææ æ ææ.

æ ææ ææ ,— æ æ , æææ ææ æ æ, æ æ ææ, æ.

æ æ ææ æ.

— æ æ ææ æ,— æ , æ ææ æææ æ æ. æ , ææ æ æ æ. æ æææ ææ æ . ææ , ææ æ - æ.

ÆÆ

æ ææ — ææ ææ, æ, æ æ, æ æ. æ æ ææ æ .

— æ æ , !

— æ , æ!

— æ-, , æ æ , æ æ æ æ? æ æ, æ, — æææ æ æ .

ææ ææ :

— Ææ ææ æ .

:

— æ æ æ, æ æ ææ !

æ ææ.

æ æ æ æ. æ, æ ææ æ .

— æ æ , !

— æ , æ!

— æ-, , æ æ æ æ. æ æ, æ, ææ æææ æ æ .

ææ ææ :

— Æ ææ ææ æ.

— æ æ æ, æ ææ , — æ .

ææ.

æ æ æ æ. æ, æ, ææ ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ.

— æ æ !

— æ !

— æ , æ? — æ .

— æ , æ, æ ææ æ æ.

— Ææ æ ææ, æ, ææ?

— æ, æ, — æ ææ æ ææ ææ , æ æ . æ , æ æææ, æ, ææ.

— ææ-, æ, æ, æ ææ æ æ?

— Ææ æ æ — — æ æ, æ æ, æ æ æ, æ æ æ .

æææ æ ææ :

— æ ææ, æ. Æ æææ æ. ææ æ ææ . æ æ, æ æ , , æ, æ æ, æ ææ æ æ æ, æ æ, æ, . æ æ æ æ ææ æ.

æ æ , æ, ææ æ æ ææ, æææ, æ ææ. æ æ æ æ, ææ, , ææ æ æ ææ æ. æ æ, æ ææ, ææ æ. æ æ æææ .

æ æ æææ.

æ:

— — æ, ææ ææ?

— æææ — æ ææ, æ æ æ, æ.

ææ æ, ? æ ææ æ ææ. - æ, ææ æ æ æ ææ æ.

æ ææ æ æ æ æææ — : æ ææ æ ææ.

æææ æ .

— æ æ ææ , — — ææ æ. æ æ ææ ææ ææ æ.

æ æ æ ææ, æææ, æ ææ æ ææ. æ æ æ ææ æ ææ æ æ. æ ææ , æ æ æ æ ææ ææ .

— æ æ, ææ , ææ æ ... æ,— æ æ æ æ æ, æ æ .

— æææ ææ æ, — ææ æ æ ææ æ æ.

æ ææ , æ ææ æ æ ææ æ æ .

— Ææ ææ , — , — æ æ, , ææ ææ , ææ æ æ — æ!

— æææ ææ æ, — ææ æ æ.

æ æ . ææ æ æææ, ææ, æ æ ææ ææ :

— æ ææ ææ æ , æ æ ææ ææ æ.

. æ ææ, æ æ æ æ ææ ææ ææ æ. æ æ , æ æ ææ ææ æ, æ , ææ ææ ææ ææ æææ. , æ æ æ ææ æ æ ææ , ææ æ ; æ ææ , æ æ æ æ , ææ æ æ ææ.

Ææ æ,— , — ææ æ.

æ, æ æ æ æ æ, æ æ, æ , ææ, æ . æ æ æ, ææ .

æ æ æ, ææ, ææ . , ææ æ æ . æ ææ æ ææ. æ . æ . æ æ æææ æ ææ æ , ææ æ , æ æ æ, æ ææ æ . æ ææ æ æ. Æ æ æ æ , ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ.

ÆÆ Æ Æ

ææ æ . æ ææ ææ ’æ æ .

æ ææ æ ææ ææ æ æ . æ ææ æ ææ, æææ, æ, , æ æ, æ æææ æ. æ ææ, æ ææ ææ.

æ, , ææ æ æ æ ææ ææ. æææ : ææ æ æææ , æ æ, , æ æ æ, ææ æ ææ ææ , , æ, ææ æ æ ææ ææ ææ.

æ ææ, ææ, ææ ææ æææ, æ æ æææ æ ææ. ææ æ æ æææ æ æ ææ. æ ææ æ ææ, 10–12-æ ææ ææ. æ æ æ, ’ . 5–6- ææ ææ ’, æ æ, æ æ ææ æ, æ æ ææ æ — æ æ æ ææ æ æ ææ, æææ. ææ ææ æ æææ æ, æ æ, æ æ ææ ææ. æ ææ ææ æææ ææ æ æ ææ. ææ æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ ææ æ. æ ææ æææ æ æ, æ ææ, ææ æ æ æ. æ æ æææ , æ ææ æ æææ, ææ ææ ææ. ææ ææ æ ææ æ.

æææ æ , ææ æ ææ æ æ æ — æ æ æ, ææ æææ æ æ , æ æ «» æ . Ææ ææ ææ æ ææ ææ æ. æ , æææ æ ææ , æ. æ æ æ æ æææ æ æ. æ ææ æ æ ææ — , . , . , . , . ææ æææ ææ æ ææ æ æ . æææ, æ æ æ ææ æææ æ ææ æ,— æ æ æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ æ, æ ææ ’æ.

æ æææ ææ æ ææ æ,— æ . Ææ æ , æ ææ æ, æ æ æ, æ ææ ææ ææ. Æææ æ æ , æ æ ææ æææ, ææ æ ææ æ æ ææ ææ. Æææ æ æ , æ ææ æ ææ æ. æ æ æ æ, ææ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ æ æææ ææ æ æ. æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ, ææ æææ, ææ, ææ æ æ æ æ. æ ææ æ , — ææ æææ æ ææ æ æ æ . æ ææ, æææ æ , æ æ æ ææ æ.

æææ ææ, ææ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æææ æ æ, «»- ææ æ, æ, æ æ ææ ææ æ .

ææ æ æ ææ æ? æ ææ , ææ æ æ-æ æ æ æ, æ , æ æ, æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ ææ, ææ, æ æ æ. ææ æ ææ ææ æ æ , ææ æ æ æ æ, — æ ææ æ æ ææ æ æ . Ææ, æææ, æ æ ææ æ æ ææ. Ææ æ, æ , æ , ææ, æ ææ æ .

ææ æ æ , ææ æ æææ æ, ææ ææ æ æ . Ææ æ ææ æææ æ æ æ — æ ææ ææ æ.

Æ «»-

ææ

ææ , «»- , ææ. 1912 æ æ ææ æ ææ — , æ, ææ . , æ, , ææ «» — . , , æ æ ææ æ æ.

Æ ææ æ æ æ. ææ «»- æ. 22 ( æ 4-æ ) æ ææ æ ææ. ææ æææ æ æ ææ «»- æ.

«»-æ æ æææ æ : , , . «æ-æ», æ ææ æ — æ . æ æ « », ææ « », ææ « » ææ æ æ. æ , - æ æ æ æ. «»-- æ ææ , æ ææ ææ ææ. æ ææ æ ’, ææ «» æ.

ææ ææ æ ææ æ æææ — ææ 5 æ. æ ææ, ææ æ . æ æ . æ æ æ . ææ æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ. ææ «» æ æ æ ææ . æ æ æ æ, «»- 10 , æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ ,— , æ , æ æ æ æ , æ æ æ æ .

æ ææ æ ææ. æææ , æ æ æææ , æ ææ . æ æ, ææ « »- ’æ ææ æ «, , ». æ, æ ææ æ . Ææææ, æ æ æ. Æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ æææ, ææ æ æ , ææ æ æ æ. æææ «»- æ æ . æ æ, ææ æ æ æææ æ æ æ.

ææ æ æ æ. Æ ææ æ æ. æ æ ææ, æææ ææ æ, æ æ. Æ æ -æ æ æ æ æ, æ æ æ . ææ æææ, ææ æ æ , ææ æ æ æ . æ æææ, æ æ æ æ , æ — ææ æ, æ æ æ ææ.

Ææ- æ æ æ, æ æ ææ æ, ææ æ. ææ æ ææææ ææ æ ææ. Æ æ æ æ ææ, æææ, æ æ . æ : «, æ , æ æ , æ æ æ ». ææ æ æ æææ æ . æ æ æææ «»- æ æ : «» ææ «», — æ ææ ææ «æææ» ææ «æ».

99 Æ 100?

æ ææ ææ ææ, æ ææ ææ æ.

æ 5–6 ææ , æ ææ. 10 ææ , æ ææ... æ æ, æ, æ... æ ’æ!..

æ æ ?

æ ææ æ æ æ.

, , æ, ææ æ — , æ ææ æ æ .

ææ æ , ææ , ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ.

æ ææ, æ, æ- æ — æ æ.

æ ææ, æ æææ ?!

ææ ...

Ææ æ æ æ, æ ææææ ææ æ , æ æ æ :

— æ æ 99 æ æ!..

æ ææ!.. ææ æ æ æ æ .

ææ æ æ æ æ!.. æ-ææ æ ææ :

æ ææ ææ, æ æ æ æ ææ. æ æ ææ ææ æ. æ ææ ææ æ ææ æ ææ!

æ æ ææ .

æ — æ æææ æ ææ æ, ... , !..

Æ æ, æææ, æ æ 99 æ. Æ æ ææ : æ 100 æ. Ææ 100 æ æ ææ . 100... 100!.. æ æ æ æ !

æ æ 100 æ, ææ , , ææ æææ æææ æ æ!..

ÆÆ ÆÆ

æ æ. æ æ æ . « », — — ææ æ æ æ (). ææ ææ ææ — ææ æ. Æææ æææ æ æ, ææ ææ æ . æ ææ æ ææ , : «ææ æ æ!»

— ææ æ,— . æææ æææ æ æ, ææ æ — ææ ææ .

Ææ , ææ. æ , ’æ æ — æ - æ, æ æ — -, -.

Æææ æ æ æ ææ æ . æ æ æ — æ ææ æ .

æ. æ æ, æ — æ , æ , ææ æææ, æ æ ææ , ææ æ , æ æ æ æ æææ æ, ææ æ.

. æ ææ æ æ ææ æ . ææ æ : W.

ÆÆ

«» ææ, ææ , æ æææ ææ ææ æ. Æ æ æ : æ , æ æ , æ- æ .

ææ ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æææ æ æ , æ ææ.

ææ ææ ææ æ æ. æ.

æ æ æ , ææ æææ æ . , æ, æææ .

æ ææ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ æ. ææ ææ , æ æ ææ ææ æ æ æææ . æ æ æ æææ, æ æ ææ ææ æ . ææ æ : , -, , , ææ æææ.

æ æææ ææ : « æ! æ æææ æ æ æ , æ æ (ææ æ ). ææ , ææ æ æ æ.

»

æ, æ æ . æ æ æææ æ . Ææ ææ- , æ- æ æ æ, ææ æææ , æ æ æ. æ : æ æææ æ.

ææ æææ æ, , , æ, æ æ æ , æ æ æ.

æ «æ» ææ æ, ææ æ æææ , æ æ ææ æ ææ, æ ææ æ.

ææ ææ , ææ æ æ : æ ææ , ææ ææ ææ ææ. ææ æ æ .

æ æ æ. æ æ ææ æææ: ææ (ææ), , , , , , ææ ææ æ æ ææ.

æ æ æ æ. æ ææææ. æ æ ææ æ, ææ.

ææ æ ææ , æ æ æ æ æ . ææ æ æææ ææ :

— ææ?! ææ ææ ææ? æ -æ æææ ææ... æ æ ææ? ææ æ, æ æ! æ æ æææ æ !

æ ææ æææ , æ-æ ææ :

, ææ, ææ æ æ?.. æ ææ æ! æ æ æ æ, æ æææ , æ ææ , , æ æ æ æ æ!

ææ æ æ æ , æ, ææ, æ, ææ æ ææ .

ææ æ ææ æ . , æ æ æ æ . æ æ , æææ æ, æææ æ, ææ æ, ææ æ, æ æ, ! æ, æ æ ...

ÆÆ ’ÆÆ

— , æ æ æ æ!

— æ æ æææ, æ æ æ æ! Æ æææ ææ ææ æ, æ æ æ!

— , , ææ æ ?

— , æ: æ æ — æ æ æ, æ æ.

— ?

— æ æ: æ æ, , æ ææ ææ .

ÆÆ

æ

- ææ . æ æ æ, æ, æ æ , æ æ æ.

— æ, ææ æ æ?

— æ ææ «» (ææ) æ!

æ ææ ,— æ ææ æ æ , ææ æ ææ æ !

Æ æ. æ. æ æææ ææ .

æ , æ ææ æ ææ æ. ææ ææ æææ-æ æ æ æ æ ææ... : « ææ æ æ æ, æ æ , æ, æææ . ææ æ æ æ — ææ æ ææ æ æææ? æ ææ, æ ææ æ ?»

Ææ æ ææ ææ ææ- æ ææ æ æ.

æ ææ ææ ææ ææ-ææ æææ æ .

æ .

æ æææ ææ æ .

æ æ æ , ææ , æ æ, æ ææ , æ ææ, ææ æ æ , æ ææ æ :

«æ ææ æ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ æ æ ææ».æ- æ , æ- æ ææææ . æ ææ æ æ ææ æ, æ- æ ææ ææ æ ææ, æ ææ, æ- æ æ æ æ æ.æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ. , æ æ, æ ææ æææ æ , æ , , æ.æ-ææ æ, æ æ æ .

æ æ:

æ, æ- !..

— æ æ?

— æ, æ, æ... æ æ æ æ , æ.

— æ æ, æ æ æ.

— , ... æ , æ, æ... æ, æ ææ!..

æ ææ.

— æ æ, ææ ææ ! æ æ!

æææ æ , ææ, æ ææ .æ ææ, ææ æ :

— æ æ.

æ æææ æ, ææ, æ æææ æ , æ-æ æææ, æ æææ.

æ, æ æ , ææ , æææ æ-æ æææ, æ ææ ææ ææ æ ...

æ æææ, ææ .

æ, æ æ , ææ — ææ æ , æ æ æ, æ ææ æ .

æ æ... æ — ...

.

æ, æ, ææ, æ æ , æ æææ æ:

— , !

æ ææ : « æ , ».ææ æ æ æ:

— æ , æ, æ, æ æ æ æ ææ.

æ -æ æ æ, æ :

— , æ ...

ææ æ ææ ææ . æ æ æ æ ææ æ, æ, æææ, æ ...

æ, ææ, :

— æ æ, æ !..

æ , æææ æ , ææ — ææ, æ ææ æææ ,— ææ æææ ææ æ ææ æ ææ, æ æ, æ ææ, æ.

Ææ æ æ . æ æ æ æ æ ææ, æ . æ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ ææ, æ ææ æææ.

æ- æ , æ — æ- æ æ, æ- ææ- æ : «... !», ææ- ææ ææ æ.

ææ , æ , æ æ, æ æ æ.

ææ .

æ æ æ æ.

æ æ æææ, æ, æ ææ:

« æ. æ æ æ æ æ ææ... Ææ æææ ææ! ææ æ æ! æ æ æ !»

æ æ ææ æ, æ ææ æ, æ ææ æ. æ æ ææ ææ :

— ææ ææ æ ææ ! . ææ æ, , ææ æ! Ææ ææ ææ ææ æææ æ æ. æ æ , ææ ææ, ææ æ ææ.

Æ ææ ææ ææ æ.

— , ! æ æ.

ææ æææ.

æ, , æ, ææ æ æ, ææ æ æ æ .

ææ æ: « ææ æ !»

-ææ æ æ , æ , , , æ æ.

Æ ææ ææ ææ æ .

æ æ , æææ æ æ æ. æ.

— , ! æ æ.

«Ææææ, æ æ!» — æ .

ææ, æ, - ææ æ ææ. æææææ ææ æ ææ ææ. æ æ, ææ , ææ ææ , æ :

— , æ æ æ æ æ! æ æ æ, æ æ ææ! æ æ æ ææ æ! æ æ æ ! æ æ ææ ! ææ - ææ , ! æ ææ ææ!

æ, æ æ ææ ææ æææ. æ: « æ æ. æ æ æ ææ. æ ææ æ æ, ææ 4–5 æ ææ ææ ææ æ æææ».

<>

— , , æ æ æ, ææ æ æ?

— ææ.

— Ææ ’?

— æ.

ÆÆ?

æ æ æææ. æ, ææ æ æ æ — ææ æ-æ (æ ææ ).

— ? — æ .

— ææ, ææ æ æ.

— Ææ æ ?

— æ .

— , ææ æ æ ææ.

— ææ, ææ æ æ ææ æ ææ — æ .

— æ, ææ æ æ , æ æ æ .

< ÆÆ Æ>

— æ, , æ ?

— æ æ , æ.

— Ææ æ æ æ?

— Æ æ , æ.

Æ Æ Æ

— æ ææ, , æ, æ æ ææ ææ æ , æ ææ ’ææ?

— Æ æ , ææ, , æ ’?

— Æ æ æ æ .

æ æ . ææ æ : æ ææ æ æ æ ææ. - æ ææ æ ææ , . . æ ææ, ææ æ , ææ - æ , æ .

ææ ææ æææ æ, — ææ ææ æ æ æææ, ææ, æ æææ æ. æ , ææ , æ, æ :

— æ, æ, ææ æ.— æ æ ææ , æ æ æ. æ, ææ æ æ ææ ææ.

Æ, æ æ, ææ, , — æ , æ æ.

Æææ æ.

’æ æ . æ ææ- , æ æ æ æ , ææ ææ — , æ æ æ.

Ææ æ æ ææ , ææ, ’æ.

Æ, æ æ , æ ææ, æ ææ, æ,— ææ, ææ ææ æ æ. æ æææ , æ æ , ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æææ æ ’æ æ æ.

æ æ ææ æ.

— æ , æ æ!

æ æææ!.. æ æ, ææ æææ.

æææ æ æ , ææ ææ æ æ, ææ , ææ æ, ææ æ ææ ææ æ.

æ ææ æ æ, ææ ææ :

— ææ æ ææ æ ææ, æ .

æ æ æ æææ ææ, ææ æ æ æ , æ ææ æ.

Æ Æ

— Æ æ, , æ , ææ æ æ æ ?

— æ æ, æ . æ ææ æ æ, æ æ æ ææ, æ , æ ææ æ . æ, æ æ, æ æ æ æ æ, æ æ .

Æ

æ ææ, æ, æ, ææ æææ , ææ .

ææ æ æ æ æææ. æ ’æ, æ æ æ: « ’æ æ, æ æ ææ ææ!» æ, , æ, ’æ æ ææ æ.

«Æ»

ææ ææ . æ :

— ææ ææ æ?

— æ, æ æ æ ææ , æ æ æ.

æ ææ, æ æ æ , æ æ ææ .

æ æ æ ææ :

— æ æ æ, , <æ> æ æ ?..

Æ æ 1872-æ , 3- , æ æ, æ. æ () æ æ ææ, æ — — ææææ, ææ æ ææ . , æ æ æ æ. æ, æ ææ. æ æ ææ æ æ. Æ æ æ . æ æ æ ææ æ. Ææ æ æ -æ ææ. Ææ æææ, ææ æ æææ æ. æ ææ æ . æ , æ æ æ, 1876-æ . æ ææ, ææ æ , ææ, 6–7 , æ ’æ æ 3–4- æ.

9–10 , æ æ æ æ. , ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ, ææ æææ ææ æ. ææ- æ æ æ æ æææ ææ- ææ æ æ ææ, æ- æ æ æ æææ . æ æ , ææ ææ ææ ææ, ææ æ æ , ææ , æ æ, æ æ ææ . . æ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ æ ææ ææ-ææ æææ æ ææ .

ææ — — æ ææ, , æ ææææ æ æ , ææ- ææ æ, ææ, æ. Æ æ , ææ æ æææ. , æææ, , ’ææ, , æææ, æ æ, æ ææ ææ æ; , , ææ , ææ, , ææ æ æ, æ ææ æ ææ ææ æ æ æææ . Æ æ. æ æ , ææ æ æ. ææ æ, ’ææ æ. ææ , æ æ ææ ææ , æ ææ æ ææ . ææ ææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ ææ ææ æ ææ . æ « » — æ æ.

Æ ’ææ æ æ. æ , æ æ , ææ ææ ææ ææ æ, ææ ææ æ. æ ææ ææ æ Æ æ. æ , æ, ææææ, æ , æ, ææ æ , æ æ æ ; æ ææ æ ææ. æ , ææ- ææ. æ, æ , æ æ æ ææææ , , ææææ, 1888-æ . - ææ ææ æ æ æ, æ æ ’ææ ææ, æ æææ 5 ææ 5—.

, ææææ , ææ, æ ’ææ. æ æ æææ æ æ: «, æ ?» ææ æ æ, . Æ ææææ , ææ æ, æ ææ æ . æ æ æ æ æ — « » — æ . æ ææ, ææ æ æ, ææ . æ ææ, æ æ, æ æ æææ, ææ æ — æ æ. æ ææ æ , ææ æ æ. « », æ æ , æ ææ æ — æ æ æ æ .

Ææ æ, æææ , æ æ ææ ææ, ææ. æ. , ææ, æ , ’ææ, æ æ (æ 1891-æ æ), æ æ ææ , æ æ æ æ, ææ æ- æ - , «æ , æ », ææ. Æ æ , æ æ , . æ, æ , ’æ, æ æ ! æ æ, æ ææ, æ æ.

1895-æ , æ æ æ ææ æ — « » ææ «æ». «», «», «. .», ææ æ- . æ æææ, æ, ææ æ æææ ææ, æ, æ æ æ æ. ææ — «æ ææ ææ». Æ æææ æ, ææ, ææ æ æ , æ ææ æ æ: ææ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ . ææ æ , ææ æ ææ ææ. æ ææ, æ æ, — « ææ»-æ æ æ æ , ææ æ ææ ææ , — æ æ . Æ . Æ æ æ. : «æ æ, , æ æ æææ, ææ æ æ æ». æ æ ææ, ææ æ æææ ææ.

æ ææ æ, ææ, ææ . æ , æ æ æ æ æ, æ æææ. æ ææ — æ — æ æ æ, æ æ æ æ æ. æ æ, ææææ, ææ ææ ææ , — æ ææ æ ææ. Æ æ ææ æ ææ æ , — æ . ææ Æ æ æ æ ææ æææ ææ ææ æ. .

æ ææ æ ææ æ « ?» ææ . æ «»- æ. Æ . æ æ. æ . æ æ. : «„ ?“ æ æææ æ, æ æ æ æ». æ. : « æ, æ , ææ ææ æ. , æ ææ ææ». ææ æ æææ, , , , æ æ ææ . æ æ æ, æ, æ æ æ æ . .-æ, . æ æ ææ. æ , , , æ ææ æ, æ . , æ, ææ, ææ æ . æ æ , æ æ , ææ æ .

æ ææ æ , ææ æ ææ æ , æ , æ. æ æ, æ — ææ, , æ, ææ æ ,— æ . æ æ æ æ, , , æ «æ ææ ææ», æ, , : « æ , ææ æ æææ. Æ ææ». ææ æ — æ æ. æ , ææ ææ ææ ææ, æ ææ æ æææ, 1897-æ ææ ææ æ. 1899-æ æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ. ææ, ææ, . æ æææ . æ æ æ æ, ææ, , ææ æ æ æ . ææ æææ æ. æ, æææ , ææ ææ. æ ææ æ , ææ «» æ æ . , æ æ æ, ææ, æ . æ æ, ææ, æ æ , æ æ æ , -: «æ æ, ææ, æ æ æ, ææ». Æ æææ æ æ ææ ææ æ. ææ ææ, æ æ æ , æ , æ ææ , ææ.

ææ æææ . , ææ ææ æ ææ ’æ æ . æ æ æ æ æ ææ æ , ææææ, æ æ ææ, ææ æ ææ . ææ ææ æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æææ — æ ææ æ æ æ, ææ , ææ æ æææ ææ æ? æ, æ ææ æ æ æ ææ, æ æ ææ, æ æ ( ) æ ææ ææ æ æ æ.

1900-æ ææ . æ, æ, æ, ææ æ, ææ æ æ æ æ. ææ . , æ æ — æ. 1861-æ «æ» æ æ æ ææ ææ: æ, ææ, æææ æ, ææ æ ææææ æ ææ . æ ææ æ æ ææ , ææ æ æ, æ, 1861-æ 19-æ .

æ ææ æ æ «æ». æ æ æ æ. æ ææ «»- æ «», 1901–02 « »- «æ ææ æ æ».

1902 æ æ æ, , , æ æ, æ æ æ, . æ æ æ æ æ æ æ . ææ « »-, «»- , æ, 2–3 . æ æ æ « »- æ. æ æ, æ æ, ææ æ æ. ææ æ, æ æ æ ææ ææ æææ ææ. — , — æ, — , — ææ, ææ æ æ ææ. 1910-æ « æ ææ ææ» «Æ». æ æ æ. . 14 ææ . æææ æ æ, æ , ææ æ, æ æ ææ æ æ.

1912-æ æ «» ææ , æ æ æ ææ ææ ææ, ææ æææ, æ æ æ, æ æ æææ æ ææ æ æ æ, æææ . æ- , æ æ — «» ææ «». æææ ææ æ æ.

«æ — æææ» ææ æ « æææ » — æ æææ, ææ æ æ ææ æ, æ, - æ ææ æ æ æ, . ææ æ . æ 20-æ æ , æææ æ, æ .

ææ ææ , æ ææ . æ æææ, , æ æ , æ ææææ æ æ æ æ — æ ææ æ æ æææ. 1920-æ æ æ æææ æ ææ æ — æ, æ æ, æ. , ææ, , ææ æ æ . ææ ææ ææ ææ æ æ æ, æ æ æ æ — , ææ ææ æææ. æ æ . ææ æ æ æ.

1922-æ æ æ ææ 19 (23)-æ ææ ææ . . ææ æ ææ : æ æ æ ææ æ. , ææ 1924-æ 1- «æ»- 1- . 1925 æ æ 1- æ. 1926-æ æ æ. — æ æ ææ 14 , ææ- . æ æ æ æ æ. æ, ææ, , ææ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ . æ æææ æ æ ææ, æ . æ æ æ æ ææ æææ . æ æ æ, — 1927-æ .

æ æ , æ ææ æ. ææ, æææ, æ . æ ææ æ. æ, ææ, , ææ æ. æ æ. æ , æ æ, æ . æ æ, æ - æ . , ææ, æ, ææ æ — æ æ æ .

, ææ æ æ æ 8 . 1926-æ ææ. - 8 æ, ææ æ æ æ, æ æ ææ , æ, æ æ ææ.

«æ» 1- 1927-æ æ. æææ æ æ ææ, ææ, æ æ 1- æ ææ æ ææ ææ — æ ææ æææ æ , æ , ææ. æ æ æ æ . æ æ æ æ , æ æ. æ 1929-æ ææ. ææ æ æ ææ. æ æ æææ ææ æ.

ÆÆÆ

Æ ÆÆ Æ

Æ æ æ æææ ææ ææ — æ ææ , ææ , æ ææ æææ, :

— æ æ æææ, æ æ ææ!

ææ æææ , æ æææ, æ æææ .

æ æ , æææ æ! æææ- ææ : « ææ æ æ ææ æ!»

æ æ æ, æ. æ , æ , æ ææ ææ æ .

æ, ææ æ æ, æ æ æ!

ææ ææ , ææ æ ææ æ æ æ .

Ææ æ æ æ æ .

æ æ æ , æ ææ ææ æ ææ æ:

— æ æ æ , ææ æ æ, æ æ æ — æææ æ æ æ... æ æ æ: « æ , æ, æ æ ?» æ æ, æ ææ ...

, ææ, ææ æ æ ææ ææ æ , æ , æ ææ æ.

ææ æ æ, ? æ , ææ æ , æ æ æ ææ ?..

æ ææ ææ, æ æ æ ææ ææ : «, ææ, æ æ æææ æ, ææ ææ». Ææ æ ’? æ , ?..

æ.

æ æ æ. æ ææ æ æ æ ææ :

— æ æ æ ææ æ, æ æ ... , ææ æ æææ . æ , æ æ .

æ æ.

ææ ææ æ æ ææ æ æ , ææ :

æ, æ ææ ææ, æ æ ææ... , æ æ æ, æ . , æææ, æ æææ .

ææ æ ’æ . æ . æ æ æ.

ææ ææ æ æ ææ . æ ææ, æ æ , æ.

ææ æ æ ææ æ, ææ ’æ ææ æ,— æ ææ æ æ . ææ æ æ ææ ææ æ ææ æææ æ . ææ æ æ , æ , æ ææ- æ. æ, æ ææ ææ æ . ææ- æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æææ æ .

æ ææ. æ ææ æ, ææ æ ææ.

ææ ææ æ ææ.

— , ææ , æ æ .

— æ æ, ææ, . Æ æ æ. æ æ ææ . æ , æ æ , ææ ! æ, ææ æ æ ææ, ææ æ ææ æææ-æ !..

ææ æææ! ææ ææ , æ æ- , æ æææ ææ: « æ , æ æ, æ ».

æ

I

æ- æ æ ææ æææ, ææ æ æ æ. æ æ , æ æ ææ, ææ, , ææ , ææ æ, ææ æææ æ æ .

æ æ . ææ æ æ æ, æ æ æ ææ.

ææ — , æ — . æ æ ææ ææ . æ , æ .

æ æ æææ . æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ. æ æ, æ æ æ ææ. æ æ æ æææ, æ æææ , ææ æ æ.

æ æ æ — æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ. æ-æ æ , æ æ ææ æ . æ æ ææ ææ , ææ æ æ æ. , ææ æ æ (æ æ æ) ææ ææ æ . ææ æ, , ææ æ, . ææ æ, æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ æ . ææ- : « æ æ æ æ!»

ææ æ , æææ æææ, ææ-ææ ææ ææ. æ , , — æ æ æ. æ ææ æ, æ æ , — ææ .

ææ , æ æ æ ææ .

æ ææ æææ æ.

— æ æ æ , æ , — , — ææ æ , æ ! æ æææ æ , æ ææ æææ æ æ æ.

æ æ. æ æ , æ æææ æ, ææ ææ æ.

— , , , — , — ææ ææ ææ æææ æ æ .

æ , ææ æ æ ææ ææ ææ.

II

æ. æ- æ ææ æ æ, ææ æ æ ææ. æ ææ æ, æ , ææ ææ æææ ææ.

æ æ æ æ æææ ææ æ. ææ æ , æ æ æ ææ . , — æ æ æ. ææ , æ æ æ. æ ææ. æ ææ æ, ææ ææ, æ æ .

æ æ , ææ , æ æ æ:

— æ, æ ææ æ, æ æ!

æ æ, ææ æ æ ææ æææ .

æ æ æ ææ, æææ æææ, :

— ææ æ æ æ , æ ææ 50 .

— æ æ, æ! — æ ææ ææ.

æ .

æææ æ æ æ, , æ æ æ ææ æ. æææ ææ , , ææ æ, ææææ, ææ æ. æ ææ, ææ æ æ. æ æ æ ææ ææ.

ææ æ.

— ,— .

æ æ ,— ææ ææ ææ æ æ ’æ.

æ æ ’.

Æ æ ææ ææ æ , ææ æ ææ-ææ æ æ ææ.

æ ææ.

æ ææ.

— , ææ, æ! — æ æ.

æ æ ææ æ æææ æææ, æ æ æ ææ æ æ.

ææ æ æ æ ææ ææ , , æ ææ æ ææ æ , ææ . ææ æ ææ, æ ’æ. æ ææ æ. ’ææ ææ ææ. æ æ ææ æ .

« ? — æ .— æ æ ææ æ !» æ . æ , ææ ææ :

. æææ æ æ . ææ æææ — æ ææ... æ . æ -æ ææ æ -æ æ !

, , æ, æ æææ , æææ æææ æææ ææ æ :

— . æææ æ æ . æ æ , ææ, — æ ... æ , æ, æ! æ æ, ææ æ .

ææ æ æ ææ :

— æ — æ ææ æ. — æ ææ æ. — æ ææ æ. , æ, æ!

ææ æ æ, ’ææ ææ .

æ æææ ææ :

— ææ æ æ æ. æ, , !

æ æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ. Æ — ææ æ... æ ææ! æ ææ ææ ææ ’, ææ æ æ ... æ æ æ æ ææ! æ æ æ ææ æ . ææ ææ.

æ æ, æ æ, ææ æææ. ææ .

æ æ æ ææ æ æ . æ æ ææ — ææ æ æ .

æ æ æææ æ, æææ ææ æ.

æ ’, æ æ : æ æ - , æ æ , ææ.

æ æ.

æ æææ, æ æ æ æ æ æ. æ æ æ ææ æ, æææ æ ææ.

æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ, æ-æ æ .

ææ æ, æ æ , æ — æææ, ææ æ æææ æ.

( æ)

— ææ. ææ æ æ ææ ææ . , æ ææ æ-ææ , æ æ ææ, ææ, æ ææ æ æ, æ ææææ æ-æ æææ. Æ æ , ææ æ. æ æææ æ ææ ææ, ææ æ æ æ. Æ æ ææ æ æææ (ææ), ææ ææ, æ æææ, ææ. æææ æ — æ æ æææ. ææ æ æ æ æ æææ æ ææ- . æææ ææ æ æ æææ æææ, æ æ æ .

æ æææ æææ ææ- æææ . æ-æ æææ æ ææ : «æ ææ æ, æ æ?» æ ææ: «ææ ææ, ææ ææ!» ææ æ ææ ææ ææ , ææ æ æ. ææ ææ æ, ææ ææ æ æ ææ æ.

æ æ ’, æ æ .

— æ ææ æ ææ ææ,— æ ææ ææ æ .

ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ æææ, æ æ æææ , æ æ ææ ææ æ æ . ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ ææ ææ æ . æ æ æ ææ æ ææ æ : «!» ææ æ æ, ææ . «ææ» æ ææ æ . æ æ ææ ææ. Æææ æ «æ» . æ æ , ææ æ æ. «æ» æ ææ, ææ . Æ æ æ. , æ, æ æææ æ...

æ ææ æ æ — æ æ, æ ææ, æ ææ-ææ — , æ æ ææ æ ææ . æ æ ææ. æ ææ æ. æææ æ, ææ æææ æ . æ æ ææææ ææææ ææ, æ æææ, æ . «æ, æ æ, ææ!» — ææ. æ æ æ æ, ææ ææ, æ ææ ææ æææ , ææ , ææ. æ æ, ææ ææ æææ æ:

ææ, æ æææ, æ æ ææ! Ææ æ æ, ææ æ ææ!

— æ, ææ æ ææææ, æ æ æææ ææ ææ ææ.

— æ ææ æ, æ ææ! — ææ.

-æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ.

æ æ æ «Æ!», ææ, ææ ææ ... æææ ææ æ, æ. ææ ææ æ, ææ æ-æ ææ-ææ. æ-æ æ-æ , ææ æ ææ ææ ...

, ! ææ æ æ ! — æææ æ ææ, æ ææ , ææ.

( æ)

æ ææ æææ ; æ ææ , æ æ. æ æ ææ, ææ ææ ææ, æ æ — -ææ- æ æææ æ æ æ æ , æ ææ ææ æ æ, æ æ æ , . æ æ. « , æ æ æ æ!» — ææ.

ææ æ æ ææ æ ææ æ æ, æ ææ ææ , ææ. , æ æ ææ æ æ , æ ææ ææ ææ ææ ... æ æ ææ æ , æ , — æ ææ æ æ. ææ æ , æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ , æ. æ , æ ææ ææ, ææ, æ æ æ, æ æ ææ. , æ ææ æ, ææ æ æ.

ææ æææ æ æ , æ , . æ æ æ. æ æ æ ææ æ æ, ææ æææ. , ææ æ ææ æ æ æ æ , ææ ææ ææ ææ .

æ æ ææ ææ æ æ. æ æ æ, ææ æ æ æ æææ , æ æ, ææ . æææ æ ææ . æ, æ ææ, ææ æ , æ ææææ , æ æ æ , æ æ. æ. ææ æ ææ.

— ææ æ , æ! — ææ . — æ æ æ ? æ ææ æ , ææ æ , ? æ æ æ æ ’æ, ææ - æ æææ, æ, æ ææ æ æ ... æ æ, ææ æ æ? Æ æ, ææ ææ æ æ!..

, ææ. æ æ, æ æ æ , æ. æ ææ æ æ. æ ææ , ææ , æ æ æ , , æ ææ, æ æææ, æ ææ. ææ ’ , æ æ æ æ æ ææ æ æææ :

— , ! æ æ æ , æ æ æ æ! ææ æ , æ æ, æ ææ æ ææ æ æ.— æ ææ æ æ , æ æ ææ æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ æ æ, ææ æ æ .

æ æ. æ æ ææ :

æ, , ’æ æ ææ , æ æ ææ æ æ . æ æ . , æ, ææ æ æ æ, æ æ ææ æ æ ... , æ æ æ, ææ ææ æ æ æ , æææ æ . æ ææ æ ... ææ æ ææ, æ æ æ æ! ææ æ, æ ææ ... æ ææ æ . ææ æ , ’ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æææ æ ææ ææ ææ æ ææ æ. æ æ æ ææ, æ ææ, ææ ææ, ææ æ , ææ æ . æ, æ , ææ , ææ ææ ææ. æ ææ æ ææ æ æ. ææ, ææ, ææ , æ æ, !..

ææ. æ æ, æ æ ææ ææ æ.

ææ , æ æ ææ ææ ææ ææ-ææ . Æææ æ æ æ , æ ææ æææ æææ :

— , æ æ æ ’ æ. æ — æ, æ — , æ , æ . ææ — æ ... Ææ æ æ ææ : «æ ! ææ æ ? Æ æ , æ æ æ æ , æ ææ æ æ æ ææ æ æææ? æ, æ, æ æ, ; æ æææ-æ ææ æ - æ, æ æ ææ, æ ææ ææ ææ, — æ æ. æ ææ æ æ ææ æ æ ’ æ... æ , æææ æ, æ ææ ææ ææ!..»

æ æ æ, æ æ æææ ææ .

— æ ! — ææ. — ææ ææ æ æ , æ ææ? , æ æ ææ æææ æ ?! — æææ æ æ æ ææ, ææ æææ æ æææ æ ææ, æ æ, æ ææ æ.


, ææ æ ; æ æ æ. æææ ææ, æ æ, æ æ, æ . æææ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ. æ ææ æ , æ æ æ æ.

— æ, , — ææ æ, — æ ? ææ ææ æ æ æ ?.. : ? : æ æ — ?

æ æ æ ææ .

— æ æ, æ: æ æ?..

æ æ ææ æ ææ :

— æ ... æ ... ææ , æ...

— æ ! — .— Æ , æ ææ æ?! æ æ æ, æ æ!.. , æ æ ææ æ æ!.. æ — æ æ æ! ææ æ, æ æ, æ æ æ æ ... æ, æ!..

æ æ æ æ æ ææ æ.

æ , ææ ææ. «ææ æ æ, ææ ææ! ææ æ æ, ææ ææ!» — ææ. , ’ææ ææ, , æ æ æ æ, æ, ææ æ æ .

æ ææ. æ ææ æ. ææ ææ . Ææ- ææ æ æ -. ææ ææ æ ææ æ ææ-ææ. æ ææ. ææ, æ - ææ æ. ææ , æ ææ æ æ æ , . æ æ ææ æ æ , ææ-ææ...

æ ’æ, æ æ . ææ . « æ? — æ æ æ .— ææ ææ æ æ , æ, æ!» — æ ææ æ ææ - æ æ.

- æ ææ ææ- , æ , ææ, æ- -.

ææ . ææ ææ æ æ æ æ.

æ æ æ ææ æ æ. æ ææ æ ææ. Ææ ææ . æ ææ æææ æ æ. ææ ææ æ... Ææ æ... Ææ ’æ... æ æ ææ, ææ ææ æææ æ ææ. , æ æ ææ , ææ ææ ææ æ æ æ, — æ ææ. ææ . Æ æ. æ æ ææ æ , æææ ææ æ ææ æ . æ ææ.

, æ ææ , æ æ, æ ææ æ, æ. æææ æ . ææ æææ , ææ ææ æ: «! æ!» æ æ ææ æ æ . æ ææ ’æ ææ, æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ.

æ æææ ææ æ . æ æ, æ æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ ææ , æ æ æ ææ æ . æ æ æææ ææ æ ææ. ’ææ, æ æ , æ æ ææ ææ.

æ : ææææ, æ æ , æ æ æ æ ææ æ ææ. æ æææ , æ æ æ æ , æ. æ: ææ — æ ææ ææ , — æ æ.

æ æ æææ ææ ææ, ææ ææ ææ, æ ææ , æ. , æ , æ æ æ ææ , ææ. ææ æ æ ææ, ææ æ æ , æ æ æ , , ææ æ æ ææ, æ.

( æ)

, ææ æ «», æ ææ æ ææ. æ æ æ -æ ææ æ æ, æ æ, æ ææææ . æ æ æ, ææ æææ , ææ , æ æ, æ æ, æ ææ ææ. æ ææ , ææ , æ ææ ææ, æ æææ æ — ææ æ, . ææ ææ æ. ææ æææ æ æ, æ æ, æææ ææ æ , ææ æ ææ.

æ æ. æ ææ ææ ææ æ. Ææææ ææ , ææ æ æ. æ, ææ æ. æ æ æ — æ ; æ æ , , ææ ææ æ æ æ. æ . æ æ : , ? , ææ æ æ æ ?

æ, æææ ææ, æ æ , æ æ , ææ æ æ .

— æ æ! — æ æ æ ææ æ æ. — æ, æ ææ , . , æ ææ ææ . Æ æ ... æ ææ, æ æææ .

ææ æ æ æææ, ææ . æ æ, æ ææ . æ æ ææ, , æ ææ æ æ, ææ æ ææ. æ æ ææ ææ æ , , ææ ’ , ææ æ æææ æ. ’ææ ææ , æææ , , æ , ææ æ, :

— ææ, æ æ?.. æ ææ æ, ææ ææ æ... , ?!

— ææ, ææ! — æ .

æ æ æ , æ æ æ ææ æ æ:

— ææ, — ææ . æ ææ æ æ ææ... æ æ ææ, — æ æ æ ææ ææ, — æ ææ æ : ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ æ?..

— æ? æ ?.. ? — ææ. æ æ ææ ææ.

— æ æ, æ æ æ,— æ . — æ, æ , ? æ æ , , .

— Ææ , , ?— æ ææ ææ .

! ææ, , æ æ ææ æ æ . æ æ æ æ.

— æ ææ ææ, — æ æææ ææ æ ,— æ æ æ ... ææ æ . — ææ ææ, æ æ æ æ . — æ æ æ æ, ææ æ, æ æ, ææ æ æ æ æ, æ, æ...

ææ ææ æ ææ . æææ ææ ææ.

— ææ, æ æ æ ? — æ , æ æ-æ æ, ææ. — , æ æ æ æ æ, ææ...

ææ ææ ææ ææ ææ æ æ, ææ ææ - , - æ æ, - æææ æ ææ :

— æ, æ æ æ ææ æ æ !..

æ ææ? — æ æææ ææ . æ ææ ææ æ.

ææ æ æææ æ æ , æ ææ ææ æ æ æ, æ. æ æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ ææ , æ ææ æ, æ ææ . ææ æ-æ æ æ æææ ææ æ æ, æ- .

ææ , æ æ , æ ææ- ææ , ææ æ æ æ ææ æ ææ, æ æææ. ææ æ æ æ ææ æ æ æ , ææ ææ æ æææ æ. æ æ æ . æ æ ææ æ ææ ææ æ . æ æ æ ææ. , æ ææ æ : «!.. !..» æ æ ææ :

— æ, ææ , æ .

æ æææ ææ æææ æ æ, æ æ æææ ææ, ææ æ æ , ææ ææ. æ æ, ææ æ , æ æ, ææ æ æ, æ æ ææ æææ æ, ææ æ æ æ ææ æ. æ ææ, æ , æ, æ æ æ ææ æ :

— æ !.. æ æ ææ ææ æ. æ, æ, — ææ æ æ ! , æ æ , æ ææ ææ ... Ææ æ ?!

, ææ , .

— æ æ! æ æ... æ æ!

æ . æ æ ææ, ææ ææ ææ, ææ æ ææ ææ æ æ æ æ.

ææ ææ. æ æææ, æ — æ.

æææ, . ææ, æ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ.

æ ææ æ æ ææ . æ æ - æ, ææ æ. ææ ææ ææ æ ; ææ æ ææ ææ æææ ææ ææ ; æ æ, æ ææ , æ ææ-ææ æ ææ- .

, æææ æ-ææ æ æ , ææ ææ, æ . æ , æ æ ææ ææ æ æ, . æ æ ææ, æææ æææ æ , æ , — ææ , ææ æ ææ æ æ, .

æ æ æ ææ æææ ææ æ ææ. æ æ , -æ æ , æ , æ — æ . - æ , æ æ ææ æææ æ ææ æ :

— æ, ææ æ æ, æ !

- æ , ææ - æ .

— , — æ ææ æææ - æ . — æ ... ææ , æ, , ææ, æ, , æ ææ... æ æ æææ æ! — ...

.

æ , æææ, , æ æ æ. , ææ , ææ æ æ , æ æ, .

æ ææ æ ’æ æ æ. , æ æ, , æ ææ , æ æææ æ, æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ, ææ ææ. , ææ, æ æ, æ æ æ, æ, ææ ææ æ . , æ, , æ-æ æ æ ææ ææ ææ... Ææ æ ææ æ æ æ æ!.. æ ææ æ, æ ; , æ — ææ - ; - , ææ- æ ææ æ æ. Æ-, æ ææ æ ææ , æ æ æ , æ; æ-, æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ.

æ ææ , æ , æ æ . æ æææ æ æææ ææ æææ æææ ææ æ, æ ææ æ, æ æ. æ æ, ææ æ , ææ, æ æ, æææ æ, æ.

æ æ , ææ , æ , æ ææ æ æ ææ, ææ . «æ, æ, æ æ»,— æ æ ææ. æ, æ æ ææ ææ .

— æ æ ? — .

ææ, , — .

ææ æææ ææ, æææ æ æ. ææ , æ . æ , ææ æ æ æ æ, æ . æ æ ææ : ææ ææ , ææ æ . æ æ æææ ææ ææ æ æ; æ ææ æ ææ, æ æææ , ; æ ææ æææ . æ , ææ æ æ ’æ. æ ææ ææ æ æ æ . æ æ - ææ ; æ ææ ææææ æ, æ æ ææææ ææ æ æ .

æ , æ æ æ ææ æ æ — æ æ . , æ ææ æ æ æ . æ ææ æ ææ, æ ææ, æ ææ æ ææ.

æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ , æ æ æ , ææ æææ æ ææ ææ.

— Æ , ! — , æ æææ, æ æ æ ææ .

ææ ææ æ æ æ! — , æææ, , æ ææ æ ææ : — æææ, æ æ ææ ææ. — æ æ æ. Æ æ ææ æ æææ.

— , æææ, æææ,— æ, ææ ææ ææææ , æ æ æææ , ææ. æ æ, æ æææ ææ æ.

— æ ææ ’? — æ æ .

— ææ æ æ? — æ, æ ææ æ ææ ææ, — æææ . — æ, , æ æ, æææ æææ .

Æ, æ ææ , æ , ææ æ .

— æ, ææ, ? — æ, æ æææ.

— æ , — . — Æ æ ææ æ ææ æ, æ æ æ. æ æ æææ, æ æ, ææ æ æ æ: æ æ æ æ æ, æ æ, æ!

æ æ æ, æ, -ææ æ, ææ ææ æ ææ?! — æ, æ æ , æ æ ææ æ.

ææ ... « æ æ?» — .

æ æ æ æ, æ , — ææ æ , æ æ æ , ææ. æ æ ææ, ææ æ ææ . æ æ æ, æ æ ææ ææ : — -ææ æ æ , æ æ ææ æ æ æ!..

æ æ æ ææ.

æ ææ ææ æ ææ æ æææ, æ æ ææ . æ æ ææ, ææ , ææ æ æ, ææ æ æ ææ ææ æ æ.

— , æ ææ æ! — æ ææ ææ æ.

æ , æ, æ , , — .

æ æææ æ , ææ ææ æ ææ :

æ æ æ, . ææ , ææ æ æ, . ææ æ, ææ ææ, ææ æ æ æ æææ.

æ æ , æ æ ææ æ , æ.

ææ æ, — æ æ æ, — ... æ , æ ææ æ æ æ æ æ æ, æ ææ æ, ... ææ æ , æ?

— æ æææ, ...

— , æ?

— , æ , æ.

— -, æ æ, ; ææ ææ æ æ, æ ...

ææ ææ ... « ! — æ . — æ æ æ , ææ æ ææ , ææ ?»

— ææ ææ æ ææ. æ ææ ææ æ .

æ . «æ-ææ æ æææ , — , — ææ ææ ææ».

æ .

— æ, — ææ æ æ æ. ææ æ ææ ææ ææ - , æ , æ. , æ ææ æ, , ææ :

— æ ææ, ææ ææ, ææ æ .

æ , æ æ æææ , ææ :

— Ææ æ æ?

— , , æææ æ æ, ææ .

— Ææ ?

— .

æ æ æ , ææ æ ææ æ æ , æ æ .

— , , æ , ææ æ æææ, — ææ, ææ æææ, æ .

æ æ ææ, æ æ æ ææ :

— æ æ, , , æ æ, ææ.

, , æ , — . , æ æ ææ ææ æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ.

— æ ææ, , æ æ ææ æ,— æ æ. æ ææææ æææ æææ ææ æææ. — æ æ, — æ æ, — æ æ , æ ææ æ æ... æ , æ æ , ... ææ æ æ æ, ææ ææ!.. , ææ æ æ, æ ææ ææ... æ ææ æ æ æ , æ ææ æ-æ, - ææ æ æ, ææ æ æ, ææ ææ æ æ.

ææ æ æ .

— ææ , æ æ æ, — æ æ. — æ æ æ, æ ææ æ , æ, ææ æ ææ æ æ æ.

æ æ æ ææ , ææ æ æ, æ, æ æ ææ ææ :

— , ? æ æ æ?

— ææ æ æ, ,— , æ æ, æ, æ , — ææ æ æææ æææ.

æ æææ, æ æ, æ ææ æ, æ æ, ææ, æ ææ, ææ ææ ææ, æ æ æ , ææ æ æ ææ. æ æ , æ!..

ææ ææææ æ æ æ, ææ æ æ : «æ, ææ ».

— ! — æ æ, — ææ æ æ: , æ æ æ, æ.

— æ æ, — .

Ææ, ææ, ææ... ææ, ææ... æ , æ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ æ, — ææ æææ, æ æ æ ææ.

æ, ææ, æ, ææ æ, æ? — , ’æ ææ.

æ , ææ æ æ æ æ ææ ææ.

æ , æ æ , ææ æ, æ æ æ æ æææ, ææ, ææ æ æææ æ æ ææ.

— ææ æ æ, ææ, æ æ ææ! — æ æææ æ .

æ æ ææ :

— , ææ æ: æ æ , æ ææ æ? æ æ æ.

— æ ææ! — ææ ææ, æ æ , ææ - æ æ.

æ æ : æ æ . æ æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ ææ...

æ ææ æ æ-æ æ æ. æ ææ, æ ææ æ, ææ ææ ææ, æ. æ æææ — æææ...

æ — æ æ æ, ææ æ æ æ ; , ææ ææ , ææ. æææ ææ æææ, æ æ æ ææ.

æ æ æ æ. æ æ , ææ æ æ ææ ææ; ææ - ææ æææ:

— æ , æææ æ, , ææ æ , !.. Ææ æ ææ! æ. æ , æ ææ æ ... ææ æ æ æ æ ææ...

ææ . æ æ æ ææ ææ æ, æ æ æ...

( æ æ æ)

æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ.

æ ææ æ ææ-ææ æ æææ... æ ææ, , æ æ æ, æ ææ æ ææ, æ ææ.

æ ææ , ææ, , ææ ææ æ æ ææ , æ , æ æ æ æ , æ ææ æ ææ, ææ, — æ ææ æ, æ... æ, æ æ, ææ æ æ , ææ. Æ ææ æ ææ æ æ ææ — æ33.

æ ææ. Æææ ææ ææ ææ — ææ, æ, ææ ææ, æææ — ææ : «ææ æ, æ æ æææ æ, æ æ, æ , ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ ææ».

ææ , æ æ æ , !.. æ æ æ ææ... Ææ æ æ, æ æ æ. , æ æ, æ æ, æ, æ . æ ææ æ, ææ, ææ æ æ, æ. æ æ æ, æ ææ æ ææ: ææ æ æ ... æ, ææ æ æ ææ...

æ æ æ æ. , æææ , æ æ æ , ææ, æ ææ æ, æ æ æ ææ æ ææ . æ ææ ! ææ æ æ... ææ ææ. æ ææ æ, æ æ... æ ... , ææ . Ææ æ , ææ- æ, ææ ææ ææ, æ.

— , — æææ, — ææ æ ææ ææ! æ æ æ æ! , æ æ!

ææ ææ æææ ... ææ . Ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ ... « , æ æ» — æææ, ææ ææ æ ææ ææ æ æ.

æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ.

æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ, æ æ æ , æ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ , æ æ æ ææ æ æ æ.

— æ , æ, æ æ? — æ . — Æææ æ ?

— æ æ!.. æææ æ æ æ, æ æ æ , ææ æ æ.

— ææ æ æ æ æ æ, æ.

æ- :

— Ææ æ æ æææ, ææ æ, æ - æ, æ æ æ æ!..

— , ææ , æ ?

— æ .

— ææ ææ æ ææ, æ , , !

ææ æ ææ ææ. æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ.

ææ æ ææ , ææ ææ. æ. æ ææ æ, æ æ ’, æ. æ æ ææ æ æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ.

— Æ æ æ, — .

— æ , ææ , — æ æ .

— æ, æææ ... ææ ææ æ æ æ æ æ ææ ææ. æææ æ æ ææ æ , ææ æ ææ: «, , æ æ æ!»

ææ ææ æææ æ æ. æ æ ææ , ææ , æ . æ ææ ææ æ, æ. æ æ ... æ! æ ææ ææ æææ ææ æ ææ .

— , ! — ææ ææ æ æ ææ .

æ.

— æ æ æ æ!

— æ, æ æ, , — .— æ æ æ .

— Ææ ææ æ æ?

— -, æ . æ? æææ æ æ ! æ æ ?

— æ , æ. , ææ, , æ , æ ææ... æ æ ææ æ æ , æææ .

— , æ ... æ æææ æ, æ ææ æ.

Ææ æ ææ? ææ æ æ æ ææ... æ æææ ææ æ. ææ , ææ ææ ææ æ , æ æ æ ææ. ææ æææ æ, ææ æææ æ æ, , ææ ’.

— æ ææ ... æ, -, ææ , ææ æææ æ.

— æ, ææ æ , ?..

Ææ æ, ææ æ æ ææ , . — « ææ ææ? , æ æ?» — . — « ’, æ ... æ æ». Æ : «æ æ, æ ææ, æ æ , æ æ !» Ææ æ .

— æ! — æ æææ. — Ææ ?

— ææ æ , ! æ æ .

æææ æ æ æ æ æ æ. , ææ, æ, æ æ æ .

æ:

— Æ ææ ææ æ! - æææ ææ ææ æ æ ææ . Ææ ’æ? ææ æ æ !

— , , ?

— ?

— ææ ææ æ æææ . Æ æ æ æ?! Æ æ , ææ æææ ææ æ æ æ... ææ æ... Æ ææ æ, æ ææ...

— ææ... ææ! æ, æ? æææ æ ææ æ , æ... ææ æ ææ, æ ææ, ææ æ æ æææ.

ææ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ . æ æ æææ æ æ.

***

ææ æ, æ æ æ. æ æ ææ, æ æ æ æ ’, æ æ æ æ-æ . æ æ ææ, æ æ, æ æ, , æ ææ æ.

— , æ æ æ ? — æ æ æ æææ. Æ æ æ.

: «æ, ææ æ ... æ ææ æ æ æ ææ».

æ ææ? — æ æ. æ æ, æ ææ æ æ ææ æ , ææ . — ææ æ æ? — ææ . — Æ æ æææ ææ, ææ ææ æ?! -... ææ æ, æ ?.. ææ ... æ æ... æ æ, æ, , æ ææ. æ, æ, ææ æ ææ. ’ æ ’ æ. Ææ ’æ, , ? , ææ !..

æ ææ æ ææ, æ ææ æ.

— ææ, — æ . — , æ æ. æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ. ææ æ æ , æ, . Ææææ, æ ææ, ææ æ æ ææ æ æ!.. æ ææ æ ææ. æ æ æ: æ ææ ææ, ?..

æ æ ææ ææ æ æ æ.

— æ æ æ, ææ! æ æ!

. æ æ æ ææ æ ææ ææ.

ææ ææææ æ ææ.

— ææ, , ?

æææ ææ . æ . , ææ, ææ æ...

æ æ. æ æ, ææ-, æ ææ , ææ æ ææ. - ææ, - ææ ææ æ : «-». Ææ æ æ æ ææ æææ ’æ:

— æ æ ææ.

— æ æ, ææ!.. Æ æ ææ æ æ.

æ æ æ, ææ æ ææ , æ æ . , æ æ æ æ , ææ, æ æ æ æ, æ — æ , , æ ææ æ ææ ææ : æ æ, æ æ æ, ææ æ ææ æææ...

æ , ææ æ æææ æ æ ææ æ ææ æ , ææææ , , æ æ æ, .

— æ æ æ... æ- æ, , ! — .

— æ, , æ æ æ, — æ ææ æ æ .

æ æ, ææ . æ , ?.. ’ æ æ , ææ æ æ æ.

— æ, ? — , æ æææ æ ææ æ ææ, æææ, æ æ æ.

— Ææ ?

— ?! æ æ ? ? æ æ, æ ææ... æææ , ææ æ æ æ .

æ- æææ æ æææ , æ- æææ æææ æ ææ :

— æ-, æ, æ æ æ æ.

æ- æ ææ :

— Ææ æ æ , æ æ æ.

æ æ æ , æ æææ æ æ æ. æ æ ææ. æ æ æ .

— æ æ æ, — , æ æææ, æ æ , ææ... — ææ æ æ , æ ææ: æææ ææ æ æ æ æ... æ , , ?!

— æ æ, ææ ææ æ.

— æ, æ æ æ , æ.

— æ, ææ æ æ ... æ æ æ.

æ- æ ææ ææ ææ, ææ ææ ææ. ææ ææ æ æ ææ æ, æ ææ ææ... æ æ.

’ , — ææ æ æ. æ ææ, æ æ ææ æææ, .

æ ’ææ ææ æ æææ.

ææ æ, ææ æ æ æ , . æ æ æ ææ, -, æ æ ææ æ æ, ææ æ ææ. Æ , ææ æ ææ æ .

æ ææ æ , æ æ æ , æ æ æ, ææ, ææ æ .

æ æ , ææ æ æ æ æ , . ææ , æ æ, æ ææ æ æ. ææ æ æ — æ ææ. æ æ æ.

æ , ææ æ æ æ, æ ææ æ æææ, æ æ , æ ææ ææ ææ, æ æ — æ ææ. Æ æ æ æ, æ æ æ, ææ.

æ ææ æ ææ ææ. æææ æ ææ , æææ ææ ææ æ æ ææææ.

æ æ. æææ æ æ ææ æ.

ææ æ æ ææ æ ææ . .

— æ æ æ æ, ææ! — æ æææ, æææ æ æ æ ææ ææ æ æ, æ æ ææ.

Æ æ æ ææ ææ æ «æ» ææ æ.

æ ææ æ ææ ? — æ. — æ æ? ææ ææ ? ææ ææ æ æ — æ æ æ, ææ æ ææ æ! — æ æ æ ææ æ-ææ .

— , ! — æ æææææ æ æ æ. — æ , æ ææ æ æ?

æ ææ ææ æ ’æ.

— Æ, , , æ ææ, ææ.

— æ æ, , æ æ æ æ æ ... ææ æ æ.

æ æ æ æ æ ææ æ æ.

— æ, æ æ æ... æ, , ææ ! æ ææ ... æ , æ æ... ææ ...

— ?

— æ-, ææ ! æ, æ — æ . æ æ ? æ . ææ æ — .

æ æ , æ æ, ææ æ æ æ æ , ææ æ ææ, æ æ-æ æ , æ.

æ ææ æ :

ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ... ææ æ æ æ... æ æææ ææ ææ... æ , ææ æ ææ... Ææ æ...

æ æ .

— ææ æ æ! — æææ ææ æ æ, æ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ. æ ææ æ æ , æ æ æ. æ æ æ.

æ æ ææ æ , æææ æ .

— æ-, æ, , ææ ææ æ? — ææ æ .

ææ æ æ æææ ææ æ æ æææ .

æ æ ææ æææ . æ ææ, ææ æææ, æ æ æ, æææ .

— æ, , ! — æ æææ ææ, æ . — æ, ææ ?..

Æ æææ .

— æ-, , — æ , — ææ ææ æ æ? — æ ææ æ æ æ.

ææ æ.

, ! æ- æ! — æ .

— æ ?! — , æ æ, æ. — Æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ, , æ!..

ææ ææ ææ. æ, — æ !

ææ - , æ æ æ æ æææ ææ :

— !.. æ, æ!

ÆÆ

æ æ ææ æææ ææ. ææ, ææ æ æ æ , æ ææ ææ æ . æ æ æ æ æ ææ , , æ ææ , æ ææ æ æ, æ æ ææ ( ææ: , , æ, , . ., .). , æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ æ.

æ æ , ææ æ ææ, ææ . Ææ æ æ æ «Æ»-. æ æ æ, ææ , ææ æ æ æ æ. æææ : 1). . . æ. æ — , 1924 ; 2). . æ. II-, æ, 1927 ; 3) . æ æ, , 1929; 4). . æ. , , 1934 ; 5) . «», «æ ææ », «æ ææ», «». , 1940 ; 6). . æ, , ææ, 1949 . ( æ ææ ææ, ææ æ , ææ ææ , ææ). æ æ æ æ.

æ æ ææ , ææ æ æææ æ, æ æ ææ æ æ æ æ æ æ ; æ æ-æ ææ ææ æ æææ ææ, ææ æ ææ ææ. ææ, 1- «ææ» «»- ææ, ææ «ææ», æ, æ , ææ, ææ æ, æ , æ ææ æ. ææ , æææ æ æ, æ ’ææ æ. Ææ 1949 æ æ æææ ææ æ ææ. -ææ æ æ æ , æ æ, ææ , ææ æ æ æ; , æææ ææ , æ. ææ æ æ, æ æ æ , , æææ æ æ æ . ææ: «æ » æ 1901 , æ — 1915 . ææ , æ , æ , æ æ ææ ææ æ ææ , æ ææ æææ æ. ææ æ, ææ æ- æ ææ: « »- æ æ, æææ ææ ææ æ, æ ææ ææ: «1917 , æ».

æ 1949 æ æææ, æ æ æ æ. ææ æ æ , æ æ æ ææ æ æ, æ æ. ææ, æ æ æææ ææ, ææ — æ æ ææ, ææ ææ , æ ææ æ ææ æ, . , æ- æ , , æ æ ææ æææ, ææ æ ææ ææ æ.

æ , æææ æ , æ ææ æ, ææ. æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ «æææ», ææ, æ. æ , æ, æ æ æ ææ ææ.

æ æ æ-æ, ææ æ æ ææ æ, æ , æ æ ææ æ ææ , æ. ææ æ æ — æ æ æ ææ ææ, ææ — ææ ææ. æ æ æ æ, , æ, æææ . ææ æ æ æ , æ ? æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ æ ææ. æ æ æ 1949 , æ ææ ( . « », , 1955). æ æ. æ ææ, ææ æ æ æ, ææ æ , ææ æ ææ.

ææ æ — æ ææ . æ, «». «æ» æ æ æ ææ , ææ, æææ æ æ , æ æ ææ. ææ ææ æ ææ. æ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ , ææ æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ.

æ , ’æ ææ, ææ ææ «æ» ææ «æææ æ» ææ æ.

æ ææ ææ æ, ææ, ææ . æ æ - æ æ æ æ ææ ææ æ, æ æ ææ æ ææ, ææ , , æ ææ , æ æ æ, ææ æ æ. ææ æ æ æ, æ ææ-, ææ ææ ææ æ, ææ ææ. æ ææ æ ææ , æ, æ ææ ææ, ææ, æ æææ ææ, ææ æ ææ.

æ æ æ — ææ ææ. ææ æ, æ æ , ææ, æ ææ æ, ææ æ æ , ææ.

Æ ÆÆ

— 24. — . . æ. æ — , 1924.

— 27. — . æ. æ, 1927.

— 29. — . æ æ, , 1929.

Æ — 34. — . æ, 1- , , 1934.

— 40. — . «» ææ æ., , 1940.

«æ» — . æ, , ææ, 1949.

— 59. — . æ ææ , æ æææ, , 1958.


æ æ, æ æ ææ æ.

æ æ :

. . æ. æ — . 1924.

. æ. II-, æ, 1927.

. æ æ. , 1929.

. æ. . , 1934.

. «», «æ ææ », «æ ææ», «». , 1940.

. . æ æææ. , 1940.

. æ. , ææ, 1949.

. «æ». 2 æ, 1- . , 1951.

. « æ». æ, , 1957.

. «æ ææ ». æ ææ ææ æææ. , 1958.

. «». æææ. , 1959.

. «æ». æ æ. I- . , 1971.

. «æ». æ æ. II- . , 1972.


æ:

1. « » «æ» 1, 1927 ) , ææ.

2. æ æ ææ «» «æ» (1949 ).

:

) æ æ æ æ ææ: «æ», «æ», «æææ», «æ æ æ», « », «æ », «æ», «», «æ», «Ææ æ »;

æ) 1934-æ « æ»æ ææ: «ææ», «Æ », «æ», « æ», « æ», « ææ æ », «Æ », «», «æ æ», «», «Ææ » ææ « æ».

) 1940-æ æ ææ (æ ): «æ ææ », «æ ææ» ææ «».


æ æ æææ ææ, æ æ æ ææ . æ æ ææ æ (ææ ææ æ), æ, æ æ , æ æ æ. , ææ ææ ææ æ æ, æ, ææ , ææ.

ææ ææ, ææ ææ æ ææ, æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ, æ-æ , æ.

Æ34

æ (3-æ )

æ «» æ ææ. æ æ ææ «»- 1912 , «», ææ, æ ææ. æ æ — . æ «æ» 1922 , æ æ æ — . ., æ ’æ æ. æ æ æ ææ æ 1902 35. «æ» ææ æ ’æ æ.

æ æ æ :

1) — , 2) æ — æ ææ.

ææ — æ æ .

æ ææ æ — .

... æ ... æ — æ ææ.

æ (35-æ )

«æ». «æ», 6, 1923 , æ æ « ?», æ — . ææ — — 24, ææ æ æ æ æ. æ æ.

« » ææ «ææ æ» — æææ.

ææ (41-æ )

æ «» æ ææ. «æ», 22, 1923 , æ — . : -24, ææ — ’æ æ. æ «» ææ «»- 1901 . æ 1902 .

æ (46-æ )

«æ». «æ», ææ æ — , æ ææ æææ æ. æ 1903 .

Ææ (51-æ )

«æ». — Æ-34. 1903 .

æ æ æ — æ ææ æ.

— ææ (, æ, ææ ææ æææ).

— æ , 400 .

æ (57-æ )

æ «» æ ææ. 1- «Æ»- ( 10, 1–11 ææ), æ æ — «æ», — . . — æææ — æ, ææ æ — æ, ææ æ — -27, Æ-34. æ ææ æ æææ. æ , æ, ’ ææ, ææ, ææ æ æ , ææ æ æ æ æ, æ ææ, æ æ.

æ ææ: æ — æ, — ; æ æ, — æææ. ææ æ: « æ ææ æ æ !» — « æ !» ( æ ææ ææ æ !) ææ ææ ææ , ææ æ, ææ. ææ, ææ æ ’æ ’, æææ:

1-

æ ææ æ æ æ.

æ . . æ , æ , ææ æ æææ, æ æ , ææ, ææ.

2-

æ ææ æ æ.

æ . . æ , ææ æ, æ .., ææ . .

ææ 1- æ. æ ææ:

Ææ æ, , — æææ.

— æ , ææ ææ ?

æ æ æ æ .

æ - , ææ æ ææ ææ, æææææ, æ.

— æ, ææ æ ææ , — æ æ.

— Ææ ææ , — æ æ æ. — ææ ææ æ æ .

— -, ææ æ æ , — æ æ ææ æ.

æ æ .

***

ææ , ææ ææ , ææ æ æ ,— ææ æ æ , ææ æææ æ, æ æ ææ , æ, ææ, æææ .

— ææ æ æ æ, — ææ , — æ, ææ æ æ , æ æ æ æ?.. æ æ. æ æ .

, æ æ æ , æ æ:

— æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ.

æ ææ ’ , æ æ æ ææ ææ:

— æ æææ.

ææ æ æ æ æ, ææ, æ æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ.

ææ . æ : «Æ æææ , ææ æ æ, æ æ æ æ!..»

æ æ æ: æ æ æ.

æ ææ æ æ æ ...

ææ, ææ æ-ææ , ææ ææ æ ææ æ æ. æææ , ææ æ ææ æ :