-:

| |


:

ÆÆ Æ

ææ, æ ææ æ ææ æ , æ æ ææ æ æ æ ææ.

— æ?

? — æ æ ææ 15–16- æ. — ææ ææ æ ? ææ æ æ æ ææ æ æ æ.

— æ!

— æ æææ, æ , ææ æ!

— ... ... ... ææ. ææ æ ’æ, — - , ææ æ æ æ .

æ. æ ææ ææ æ. ææ. , ææ . æ . æææ. ææ æ æ ææ æ æ . æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ . æ , ææ æ æ, ææ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ. Ææ ææ ææ æ , æ æ æ.

’æ, æ æ æ, æ æ — æ æ... Ææææ, æ ææ, æ, .

Ææææ, æ æ æ ææ ææ .

æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ, æ ææ . æ æ æ æ, ææ æ, ææ æ , æ ææ . æ, æ æ, æ ææ ææ æ æ .

— æ , æ æ æ , — æ æææ æ.

æ æææ . æ æ , ææ, ææ æ , æ æ, æ.

ææææ æ ææ æ , æ ææ æ. æ , ææ æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æææ. ææ æ æ , ææ æ , ææ ææ æ , æ ææ, æ ææ, ææ ææ æ æ æ .

æ ææ ææ ææ. - æ ææ æ . æ æ, ææ, æ ææ ææ æ æ æ ææ æ. ææ æææ, æ æææ æ, æ-, æææ, æ , ææ æ æ æ æ æ æ , . æ ææ æ, æ æ, æ æ , ææ, æ æææ. æææ æ , æ . æ- æ , ææ , ææ æ æ , æ æ, ææ, æ ææ, æ æ æ æ . ææ ææ-ææ æ , ææ, æ - æ ææ - æ æ ææ.

æ æ, æ æ ææ æ æ. æ ææ æ ææ æ . ææ æ æ , æ æ ææ-, æ ææ, æ æ æ æææ ææ . ææ æ æ — æ æ, ææ ææ ææ, ææ æ æ : ææ-æ æ ææ, æ æ æ æ... «æ , æ ææ æ, æ, — æ . — æ ææ ææ ææ æ, æ ææ æ, æ, æ æ».

æ æ, æ ææ æ æ , . ææ , æ ææ æ æ, æ æ æææ, æææ. ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ. æ æææ æ, ææ æ æ ææ. æ æ æ æ ææ æææ æ , æ æ æ æ . æææ ææ . ææ ææ æ æ æ. æ ææ , æ æ , ææ æ æ , æ . , æ æ æ , ææ ææ . æ, æ , æ. , ææ, ææ, æ æ æææ æ. æ æ , ææ æ æ, æ æ æ ææ.

ææ æ æ ææ æ æ æ.

— ... ... ... ææ æ ’æ, — æ - . — æ , - æ!

— , æ, ææ, — æ. — ææ æ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ. æ æ æææ .

æ ææ æææ æ ’æ, æ æææ æ æ , ææ æ æ — ææ æ æ, æ æ æ — æ, æ ææ ææ æ æ . æ ææ.

æ ææ æ æ æ æ:

«æ æ æææ ».

ææ. : , æ, ææ ææ — æ, æææ æ æ æ.

ææ æ æ, ? — ææ ææ, æ .

— ææ æ ææ .

— Ææ æ ææ æ?

— Ææ ?.. ... ... ... — . . æ . Æ æ æ . æ ææ. ææ ææ ææ ... ææ, æ æ æ æ , æææ æ æ . æ æ æ, , æ æ. æ ææ ææ æææ .

æ æ . æ æææ æ : « æ æ!» ææ: «Æ æ æ æ, , æ æ, æ æ. æ æ, ææ, æ æ æ, ææ!» Ææ æ , ææ ææ æ ææ ææ æ .

æ ææ ææ æ, æ ææ ææ æ. æ ææ æææ ææ, ææ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ.

ææ æ æ . æ — ææ ææ æ æ æ æ, æ — æ . Ææ æ æ æ ææ. , ææ ææ æ æ , ææ æ æ .

— ææ, æ, — .

. æ æ æ . æ æ . ææ , ææ 25 ææ , ææ æ ææ ææ æ.

, ææ ææ æ. æ æ . æ ææ æ æ æ 300 — æ.

æ , æ æ æ ææ, æ 24 . æ ææ æ æ, ææ- æ æ æ , æ . -- æ æ ææ æ ææ, æ æ æ æææ ææ - ææ ææ. æ æ æ- æ ææ ææ , , æ æææ. æ æ — æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ . æ-- æ , ææ ææ, æ æ æ ææ, , ææ — 2–3 , æ æ æ æ.

ææ, æææ, ææ, — ææ æ æ ææ æ . æ æ æ æ æ æ, æ æ , ææ, æ ææ ææ æ — æ æ æ .

24-æ , ææ ææ , æ æææ æ æ æ. æ æ æææ, æ æ ææ æææææ æ .

— ... ... ... ææ! — æ æ .

æ.

æ, æ æ, , æ, æ æ æ ææ , æ æ , æ . ææ æ æ æ æ æ.

æ.

Ææ æ æ æ æææ, æ ææ, ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ:

— æææ, æ ææ- æ æ æ !

ææ, æ æææ, ææ.

ææ æ, ææ , ææ- ææ ææ .

— ææ , æ ææ æ æ ! — æ.

— , æ æ, ææ ææ, , æ, — .

æ æ.

— ææ æ æ æææ. æ . !.. — æ æ æ æ æ !

æ , ææ æ æ æ. æ ææ .

— ææ , æ ææ æ æ. æ æ æ æ.

— ææ ! — æ æ. — æ æ. æ !..

æ æ - ææ ææ æ æ:

— , ... ... ææ !

æ æ ææ .

æ æ , æ æææ. æ — æ ææ æ . ææ æ æ-æ æ . æ æææ æ , ææ ææ, æ ææ, æ æ æ æ.

— ææ æ . æ , — .

ææ .

— Ææ, , ææ. Æ æ æ , ææ ææ. ææ æ æ æ æ æ æ.

ææ æææ . æ ææ, ææ, æ æ ææ ææ, æ.

æ æ æ ææ, ææ, æ æ:

— ææ æ æ — æææ, æææ. ææ ææ, æ.

ææ- æ. ææ æ ææ æ.

æ ææ ææ æ æ : « æ æææ æ, æ ... æ, æ, , ææ æ 25 æ æ æ ææ . Ææ æ æ æ ææ æ æ?»

æ æ æ ææ æ æ æ: «æ æ æ. æ æ — æ . æ. ææ æ ææ æ ææ «æææ » — æ æ».

æ æ æ ææ , æ æ æ . æææ æ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ — ææ æææ æ ææ .

ææ , . ææ æææ æ ææ , æ æ æ æ, æ , æ ææ, ææ æ ææ ææ ææ — æ æ æ æ ...

æ , ææ æ æ, ææ ’ æ.

***

ææ æ æ, æ æ æææ, ææ æ . æ æ æ æ. , æ æ ææ. ’æ ææ :

æ, æ æ , æ æ . ææ ææ — æ æ, æ ææ , æ, ææ æ. — æ æ ææ æ æ . æ , ææ æ ææ æ. æ æ , ææ ææ æ æ . æ æ, æ ææ æææ. æææ æææ ææ ’ææ ææ ææ.

æ ææ, ææ, ææ ææ ææ , æ æ , ææ, æ æ æ æ æ ææ æ æææ æ ææ æ æ æææ. æ ææ æ ææ ææ ææ , æ æ : «Æ-, ææ æ !». æ æ ææ æ æ æ , ææ æ æ æ æ ææ : æ æ , , æææ, æ ææ , , ææ ææ æ æ.

æ - æ æ- æ , ææ , ææ - æ æ ...

ææ- æ , ææ- ææ æ ææ æ æ æææ, æææ , æ- æ ææ æ . , ææ ææ, ææ æ, æ: «æ æ, !»

— æ æ , , — , ææ æ æææ. — æ æ!

25 æ æ æ æ æ, æ æ, ææ æ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ æ æ. Ææ æ , æ æ æ ææ æ — ææ æ 24 , æ ææææ æææ . æ , ææ æ , æ æ æ ææ æ . Ææ æ ææ ææ æ.

— ææ æ æ æ æ. æ æ , ææ, ææ ææ. ææ, æ ææ æ æ ... æ ææ æ? æææ æ æ æ æ æ !.. Æ æ æ ææ, æ.

æææ, æ æ ææ ’æ.

— æ . æ- æ! æ æ ææ æ ææ? æ æ æ æ æ æ æ... æ, ’æ !

. ææ æ — . « ææ æ æ ææ ææ!» — æ . æ ææ æææ ææ æ ææ, ææ æ, , ææ æ æ, , ææ 25 æ . ææ ææ æ , æ æ æ æ ææ æ ææ , ææ æ æææ æ: «ææ æ, , æ æ, ææ æ ææ æ?» æææ æ ææ ææ ææ æ æææ .

— ææ — æ æ ææ æ æ, æ , — ææ æ .

æ , ææ æ ææ , ææ, æ æ .

ÆÆ

æ «» æ ææ. « », 2, 1934 , æ — Æ-34.

(, ) — æ ææ , æ æ; æææ, æ.

() — ææ , ææ æ ææ, æ æ. æ — ææ.

æ