-:

| |


:

æ , æ, ææ æ ææ æ, ææ æ ææ . æ ææ æ æ- æ — ææ æ ææ:

— æ , æ æ æ æ . æ ææ !.. æ æ, ææ, ææ, æ , æ , æææ æ ææ æ æ.

æ ææ, æ æ æ ’æ. æ ææ — æ æ ææ ææ æ æ ææ. æ ææ æ ææ æ æ ææ .

æ æ, æ ææ , æ æ æ .

, ææ æ æææ, ææ æ æ. æ ææ ææ æ ææ, æ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ-æ æ... , !.. ææ, , , æ ææ ææ ææ æ æ æ æ. æ æ, æ æ, æ ææ ææ. æ . ææ ææ æ æ æ . æææ æ — æ ... ææ æ æ... æ, æ æ æ. æ ææ æ æ æ , æ æ ææ ææ æææ æ. ææ ææ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ... æ : æ ææ ææ æææ , ææ æ , ... æ , æ. æ æ æ, ææ ææ.

, æ æ. ææ æ æ, ææ æ , æ, ææææ, ææ . æ æ æ æ . ææ , æ æ — æ ææ æ, ææ .

æ ææ æ æææ æ, æ æ æ , æ , æææ ææ .

ææ æ æ-æ æ . æ æ æ æ . Æ æ æ, ææ ææ ææ , ææ æ æ æ. æ æ ææ æææ æ-æ.

æ ææ , æææ æ-æ ææ. æ!.. ææ æ, ææ æ-æ .

æ æ æ: æ, æ æ æææ, æ ææ æ. æ ææ æ, ææ ææ ææ.

æ æ æ. æ ææ , æ, æ æ, ææ æ — æ ææ æ .

— Æ æ ææ ææ æ æ .

æ ææ æ, æ æ æ æ, ææ æ ææ æ .

æ, æ, æ æ æ æ, æ ææ æ æ .

— æ æ ææ ææ æ æ, — . — , ææ, æ æææ æ ææ. æ, ææ, æ æ æ , æ æ , æ æ æ æ , æ, ææ æ æ æ , æ æ ææ æ æ æææ æææ ææ æ.

æ æ . ææ æ æ ææ. æ æ , ææ ææ . ææ ææ ææ æ æ ææ, ææ ææ æ .

æ, æ æ ææ æ æ.

— , ææ , — .

æ .

æ , ææ æ æ ææ æ .

ææ ææ æ æ æ æ. æ æ -, ææ, æ ææ æ æ æ ææ. «æ, ææææ, æ æ ææ, ææ æ ææ , æ æ æ æ æ!..»

æ æ æ- æ æ. æ , , . Æ æ, æ æ ææ æ ææ! æ æ ææ æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ , ææ æ, ææ æ æ æ... æ æ ææ, ææ — æ æ, , 29 ææ æææ... , æ æææ æ ææ... ææ æ ææ æ æ-æ æ.

— , ! æ ææ ? — æ æ, æ æ, ææ æ.

— æ, ææ! Æ æ ææ æ æ æ.

Æ ææ æ.

æ :

— æ, ææ, ææ æ æ!

— ææ æ ææ ææ ææ æ, !

æ æ æ — «æ ææ æ», ææ, æ , ææ ææ æ ææ, æææ ææ æ ææ.

æ æ æ, æ æ æ æ. æ, æ, æ æ ææ æ, .

ææ æ æ ææææ, æ æææ æ , .

— æ, æ æ, — ææ ææ ææ.

æ , ææ æ æææ æ ææ æ, æ æ ææ æ:

— ææ æ, ææ, æ æ?

— æ ææ, ææ æ!.. ææ æ æ ... Ææ ææ !

æ æ æ æ, ææ æ .

ææ æ æ æ:

— Æ , æ ææ æææ. æ æ, æ æ ææ ææ. ææ ææ æ. æ , ææ, æ æææ ææ ææ ææ æ. æ , æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ æ ææ ... ææ æ æ æ, , ææ æ æ æ , , æ ææ ææ æ ææ , æ æ ææ æ.

æ ææ ææ, ææ , æææ æ æ æ æ æ , ææ æ æ. ææ æ ææ æ æ, æ æ , æ.

ææ æ, ææ æ ææ æ, — æ ææ. — , ææ æ æ... æ , ææ ... Æ æ , æ ææ ææ æ ææ æ?.. æ æ æ æ, æ æ !

æ æ ææ , ææ æ ææ, ææ, ææ ææ æ æ.

æ æ æææ æ æ ææ æææ æææ.

— æ-, æ, ææ, , ?

— æ æ !

— æ , æ ?

— æ , æ æ?

— æ æ, æ æ. æ-, ?

— æ ææ æ , ææ ææ æ. æ æ æ ææ æ. æ æ ææ 15 æ, æ ææ , , æ — .

æ æ æ æ, ææ æ.

æ . ææ æ, æ æ, æ ææ ææ: «! Ææ æ æ, ææ æ ææ æ!» æ : «æ ææ, ææ, ææ æ æ, æ ææ , æ æ æ . æ ’ , ».

ææ æ , ææ æ æ ’ææ ææ :

— æ , ææ!

— æ . ææ ææ æ æ! Æ æ «»- æ, ææ æ æ æ.

ææ æ ææ ææ, æ ææ æææ, æ æ, æ æ æ æ æ ææ, æ æ æææ æ æ.

æ , æ ææ ææ , — æ ææ.

æ æ ææ, æ æ æææ æ æ ææ æ æ, æ, æ. æ æ æ, æ æ æææ, æ æ æ ææ :

— æ ææ ææ...

ææ : «æ ææ ææ ææ », ææ, ææ æ æ ææ :

— æ ææ ææ ææ . ææ æ æ ææ æ æ, æ !

ææ æ æ, ææ æ æ æ æ, ææ, ææ æ, æ æ ...

— Ææ æ ææ . ææ, , æ æ æ . æ ææ ææ æ ææ. æ æ, , æ æ æ.

æ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ . æ ææ æ.

æ ææ æ æ æ . æ æ ææ æ ææ , æ-, ææ, :

— Æ ?

— æ, ææ, æ.

— , , ?

— æ - ææ!

æ æ æ æ , ææ ææ.

, æ æ , æ ææ ’ææ æææ æ ææ. æ æ æ, æ æ æ. ææ æ — æ , , ææ æ æ .

— æ æ æ ææ. — æ ææ. — æ æ !

ææ æ æ æ æ ææ æ ææ , æ æ .

æ ææ .

Æ.

— æ, ? ææ æ æ?

— æ , ææ!

— æ, æ !

— ææ æ ææ , æ, ææ æ æ, æ æ æ.

. æ æ æ. ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ. æ æ , æ, ææ, ææ æææ . ææ æ ææ æ. æ , æ ææ æ. ææ æ æ ææ æ.

— ææ, ææ, æ ææ æ. æ, ææ æ ææ æ, ææ ææ.

æ æ æææ æææ , æ , ææ , , .

Ææ æ æ æ , æ , æ æ, . æ æ , æ æ ææ ææ æ ææ æ.

— -, æ ææ æ æ! — æ ææ æ æ.

— ææ æ .

ææ æ , ææ, æ , æ æ:

«æ, ææ æ ææ æ ææ». æ ææ ææ ææ :

— ææ æ æ, æ æ , ææææ.

ææ , ææ æ æ: «æ !»

æ, ææ, , — æ æææ , — ææ ææ æææ æ ææ æ ææ ææ : æ æ , æ ... æ æ æ... æææ, ææ!.. æ- æ! æ æ æ?.. æ æ æ , æ ?

ææ æææ ææ ææ, æ æ æ — ææ.

ÆÆ

æ «» æ ææ. — Æ-34. æ 1924 .

ææ (æ) — ææ ææ æ ææ ææ æ æææ ( æ, ), .

— æ .

() — ææ .

29 — ææ .

æ