-:

| |


:

’ ÆÆ ÆÆÆ

I

æ .

æ ææ, ææ æææ, ææ æææ .

æ æ ææ æ. ææ æææ ææ, ææ æ ææ.

æææ, æ æ æ.

Æ ææ ææ æææ ææ ææ ææ . ææ ææ ’æ æ æ æ æ.

, æ? — æ . ææ ææ æ . æ æ æ, æ ææ .

ææ æ æ . æ æ, æ æ æ, æ æ !

ææ ææ æ.

! æ! æææ æ!

ææ ææ . æ æ. Ææ .

— æ , æ æ, æ ? — æ .

æ æ. æ æ. ææ , æ ææ, æ æ:

— ææ ææ æ? ææ æ æ, ææææ.

æ æ, . æ ææ æ æ æ ææ :

— ææ æ æ æ . Ææ æ.

— æ , æ? — ææ .

æ æ ææ ææ æ æ. ææ , ææ, ææ :

— æ , æ. æ. æ æ . æ æ:

— æææ , æ æ ææ !

, æ ææ, ææ .

ææ æ, ææ æ - . , æ, æ æ ææ. æ æ æ æ ææ.

æ:

— æ æ ææ ’, ææ æææ æ æ æ, æ æ, æ æ. æ , ææ ææ, æ æ . ææ æ æææ, æ ææ . æ, ææ æ, æ æ æ.

. æ æ æ , ææ æ æ æ.

ææ . , æ æ æ . ææ ææ æ, æ æ æ æ, æ æ æ .

æ ææ :

— æ, æ! , ææææ, ææ æ ... æ, æ æ, æ æææ, ææ æ!

æ ææ ææ ææ ææ æ ææ ææ .

æ, ææ -ææ æ æ æ ææ æ . Ææ æ æ — æ ææ — ææ æ , .

II

ææ — æ. æ ææ, ææ. Ææ æ æ æ æ æ. æ ææ , ’æ æ. ææ æ, æ ææ æ ææ ææ ææ. ’æ , æ æææ æ ææ.

æ æ æ, æ ææ æææ æ æ , ææ æ æ æ æææææ , ææ æ æ ææ æ . æ æ æ ææ , ææ æ . ææ ææ æ- æ æ, æ- æ æ æ .

æ ææ æ æ æ ææ æ æ . — , æ æ — æ æææ æ . , æ , æ æ æ æ. , æ ææ ææ æ ææ æ æææ æ.

æ æ æ , æ, æ ææ. ææ æ , æ æ æ æ æ, æææ æ.

æ ææ ææ ’æ. æ æ, ææ, , æ æ. æ æ, æ ææ, æ ææ . æ ææ, æ æ , æ æææ ææ æ , æ æ æ æ.

æ ææ ææ ’æ.

ææ ææ æææ æ ææ æ. ææ æ æ, ææ , ææ æ, æ æ. ææ ææ ææ , ææ æææ æ ææ ææ æææ, æ ææ, æ.

æ æ æææ .

æ æ . æ — æ, æ, , , , ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æ.

, æ æ ææ, ææ æ æ. ææ, æ æ æ ææ æ. æ æ æ , ææ æ æ æ æ . æ æ æ, ææ æ æ æ. æ æ æ æ. æ ææ ææ ææ, æ . ææ ææ æææ æ, - ææ. æ- ææ ææ, - æ æ .

ææ , ææ ææ æ , ææ æ æ, ææ æ , ææ æ æ æ æ æ æ . - æ , æ- ææ ææ æææ ææ æ. æ- - æ æ æ , ææ- æ ææ æ æ . æ æ , æ. ææ- æ æ .

æ ææ æ ææ. , æ æ æ , æ æ æ æ ææ æ . æ æ, ææ æ æææ, æ, ææ æ æ, æ. æ , æ , æ ææ æ. ææ , ææ, æ, ææ- æææ . Æ æ: ææ æ æ æ! Ææ æ æ, æ ææ. æ, ææ æ æ, æ, æ, æææ æ æ æææ æ, æ! ææ, æ ææ!

æ ææ æ æ æ ææ æ ææ ææ.

ææ æ. ææ æ ææ æ ææ æ , ææ æ . ææ æ æ . ææ , æ æææ, ææ ææ.

æ æ . æ ææ:

æ ? æ æ? ’æ æ, æ ææ. - æ, æ æ ! ææ æ æ , ææ æ æ!

ææ , æ æ æ ææ æææ . æ æ æ ææ ææ æ æ, æ, æææ .

æ, ’æ ææ :

æ, , ææ æ æ ææ , æ æ ææ æ æ. æ ææ æ æ, æ æ , æææ!

æ æææ æ æ æ.

æ æææ ææ- æ ææ æ , æ- ææ.

— æ æ æ ææ! — - æ æææ æ.

ææ æ æææ æ æ æ. ææ æ æ æ . æææ æ, ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ . ææ æ , , ææ, ææ æ æ æ , ææ æ, æ ææ, æ ...

III

. æ æ. æ æ æææ æ æ æ, ææ .

æ- ’, ææ æ æ , æ- , ææ- æ æ , ææ- æ æ .

æ æ æ , æ æ ææ æ æ.

æ æ æ æ . æ æ æææ , æææ , ææ, æ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ . æ, ææ æ ææ . æ ææ ææ, æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ , æ æ æ æ.

æ ææ æ ææ ææ ææ , æ æ æ — æ ææ æ! ææ æ ææ, ææ æ æ.

ææ æææ? ææ æææ? æ æ , æ. æ æ æææ , ææ !

ææ æ ææ æ:

— Æ æ, ææ æææ ... ?

.

— æææ? æ ?

æ æ, ææ : «ææ æææ æ, æ, . æ æ ’, ææ æ ææ æ ææ æ!»

æ æ æ , æ æ æ æ, , ææ ææ , , . ææ :

— , æ æ, ææ ææ æ !

ææ æ.

— æ , — , — ææ æ æ æææ ææ!

æ.

æ æ æ æ ææ æ ææ æ .

ææ æ ææ:

— ’ææ, æ ææ. æ: «æ æ æææ, ææ æ !»

— ! ææ ! — æ.

æ æ. Ææ-, æ ææææ, æ æ ææ ’ææ, ææ- æ æ æ æ æ æ. æ ææ æ: - , æ , æ, ææ æ ææ æ ææ! ææ , - æææ ææ æ.

- ææ æ æ æææ, æ- ææ, æ æ- æ ææ .

— Ææ æ æ æ. æ æ æ, ææ æ ææ , — æ- , ææ æ æ æ æ ææ .

æ æ æ . , ææ æ æ ææ æ . ææ, æ æ ææ æ æ , æ æ æ æ . ææ ææ æ ! æ æ : «ææ ææ ææ æ æ æ æ». Ææ . æææ ææ , æææ æ æ.

æ æ æ! — æ ææ ææ æ æ .

IV

, æ æææ ææææ, æ æ ææ. æ æ æ ææ, ææ æ æ .

æ, æ , . æ æ:

— æ, , æ æ æ?

Æ æ, æ , ææ æ æ æ! — ææ æ.

ææ ææ , æ ææ ’.

æ æ ææ . ææ - æ.

æ æ æ , æ ææ ææ, ææ æ ææ .

æ æ-æ .

Ææ æ æ ææ æ æ:

— æ , æ, æ? ’ æ ææ æ. æ , æ ?

æ æ - æ æ. Ææ ææ ææ æ:

— æææ æ , æ . æ , æ æ , æ .

— Ææ æ ? — æ . — ææ ææ! , æ æ æ .

æ æ ææ :

— ææ æ æ: æ, ææ . æ æ æ æ æ . æ æ æ æ, æ æ æ!

æ æ ææ , ææ , ææ æ æ, ææ ææ æ .

ææ æ, æ æ , æ ææ ææ, ’æ æ æ :

— æ æ !

æ:

— , æ , ææ æ !

æ æ ææ ææ :

— ææ æ ææ !

æ æ æ æ æ ææ ææ . , æææ, æ æææ, æ æ - æ. æ æææ ææ ææ æ æ:

— æ, æ , æ ææ ææ, ææ æ ! æ æ ææ!

æ æ , ææ æ æ ææ ææ æ .

ææ æ . ææ . æ æ , , æ æ ’æ æ, æ æ. ææ æ æ30 ’æ, æ æ æ ’æ.

æ-æ . . æ ææ .

«Ææææ, æææ æ ææ », — - æ .

æ, æææ, æ ææ. ææ æ, ææ ææ:

æ ! æ ææ! æ, !.. æ ? æ? æ !

— ææ ! — ææ æ æææ æ! — æ .

æ æ æ æ ææ ææ æææ æ æ. æ ææ, æ æ æ æ. ææ æ ææ æ ææ æææ . , ææ æ , ææ æ æ , æ , ææ- , æ æ- æ .

.

ææ.

:

— æ , æ æ!

— æ æ, æ! — æ. æ ææ æ.

V

æ æ, æ æ.

« æ æ», — æ . ææ æ .

Ææææ æ , æ æ æ ææ .

ææ ææ , ææ ææ ææ. ææ ! æ , æ ææææ æ. æ æ æ, æ æ . æ ææ æ ææ ææ æ.

« ææ æ»,— æ .— , æ ææ æ, , æ ææ !

æ æ. ææ æ, æ .

ææ æ æ. æ ææ , æ ææ æææ.

ææ .

— , æææ, — æ ææ .

-æ ææ æ . æ ææ.

— æ æ?

— Æ æ, æ, — . — æ ææ æ æ , ææ æ æ, ææ.

ææ :

— ææ æ æ, ææ æ .

— æ æ æ ! — ææ , ææ, ææ. — æ, ææ !

ææ æ æ.

æ æ æ : æ æ æ — «æææ æ ææ... æ æ». æ , æ æ .

ææ ææ, æ æ ææ æ :

— æ ææ, æ æææ, æ æ æ.

æ ææ æ , æ æ — - æææ.

æ æ æ ææ, æ æ ææ : æ æ æ ææ æ æ æ ææ.

æ ææ æ æ.

æ, æ æ æ, æ ææ æ.

Ææ æ ææ æ æ, æ æ æ æ.

æ æ ’ æ, æ æ æ æ æ ææ æ . æ æ æ ææ ææ ææ æ ææ:


«æ æ æ æ æ æ ææ, ’æ, æ æææ. , æ ææ æ ææ . , æ æ . Æ æ ææ, ææ æ. ææ æ æ æææ . Æ , æ æ.

.


æææ ææ æææ. ææ ææ æææ æ ææ æ :

æ ææ! æ æ æ æ æææ, ææ æ æ æ . æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ. æ ææ ! æ, æ æ æ æ æ æ!

æ ææ æ .

æ, æ æ. ææ æ æ - ææ .

ææ ææ . ææ æ ææ, ææ ææ æ æ, æ æ ææ æææ.

ÆÆ

«æ», 3–4, 1927 . æ æ ææ. æ . æ , ææ æ.

æ — æ ææ , æ ææ.

— æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ , æ .

— (æ, æ, æ) ææ æ æ. æ æ, ææ .

— æ , æ ææ.

30 — .

æ