-:

| |


:

Æ

ææ æ ææ-ææ. ææ æ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ æ.

æ ææ, æ ææ æ æ, æ æ æ æ — æ, æ.

æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ.

æ æ , — ææ , ææ æ æ æ ææ — æ æ, æ æ.

æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ æ.

æ æ æ æ æ æ , — æ æ ææ ææ.

æ:

Æ 5 æ æ æ ... æ æ æ. æ ææ, æ ææ, ææ ææ æ ææ.

— ææ , , ææ? — ææ æ . — Æ æ æ æ, æ ææ æ ... Æ æ ææ, æ , æ ææ ææ æ, ææ æ ææ æ. Æ æ, , , !

— , ææ , ææ æ æ æææ ! Æ æ , ææ æ æ æ.

æ æ æ æ æ ææ æ:

æ, , ? ææ æ æ æææ , æ æ, æ ææ, æ ææ æ ææ æ . æ æ, , æ, æææ æ ææ æ ... Æ æ æ ææ, æ æ æ æ.

ææ æ ææ, æ æ æ ææ æ ææ, ææ ææ æ — ææ ææ æ æ æ .

Ææ æ ææ æ æ.

æ:

— ææ ææ.

æ æ ææ æ:

— æ, æ ææ .

ææ æ æ , ææ æææ ææ æ æ .

æ æææ ’ æ.

æ ææ æ æ æ:

ææ ææ æ æ...

— æ, , æ , ææ æ , — æ ...

ææ æ æ :

— ææ æ , ? Æ æ æ æ ! æ... æ æ æ æ ææ æ ææ æ ææ. æ æ , ææ : « , , æ æ!» æ ææ æ, ææ ææææ æ , : « , æ æ æ æ!» æææ æ æ , æææ , ææ ææ — ... æææ æ, ææ ææ æ. æ æ , æ ææ . æ æ: «æ æ ’ æ, . — æ æææ æ !» — «æ, , — , — æ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ ».

ææ ææ , æ, æææ æ:

— Ææ ææ æ æ ?

— Ææ æ? ? æ ææ æ æ !

ææ æ æ æ æ æ...

***

æ æ, æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ . æ æ ææ æ ææ æ. ææ ææ æ æ æ ... æ æ æ æ : «æ, ææ æ æ ææ æ æ æ ææ». Ææ æ ææ ææ æ.

æ æ æ æ ææ æ æææ .

— æ, ? — .

— æ? ææ æ ææ.

— æ æ!

— æ ææ? æææ ææ æ æ !

æ ææ æ æææ:

— æ æ ææ. æ ? , æææ... æ... ... ... ! æ , ! æ , æ æ, , æ æ, æ æ æ æ... æ, !

— , ! æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ.

— , , ... ææ — !

æ æ æ æ, ææ ææ ææ.

— ææ æ, æ, ?

æææ, .

ææ ææ , æ ææ ? æ ææ?

æ — æ , æ æ , æ- ææ æ æ ææ æ, ææ :

— ... ... !

æ æ -ææ æ .

æ æææ, æ :

— æ ææ æ.

Æ æ ææ æ ææ æ.

æ æææ æ ææ æ æ æ , æ ææ . ææ æ ææ æ æ ææ .

— æ-, æ, , — , — æ æ !

— æ-, , æ, — ææ , — æ — ææ æ.

— ? ! ’ æ ææ æ! — .

ææ ææ:

— ? æ ææ ? æ , ææææ, ææ ææ æ æ æ . æ ææ .

ææ æ ææ æ, æ, æ.

***

æ æ æ ææ æ æææ.

— æ-, , æ æ ?

ææ :

— æ æ æ, æ -...

æ æ , æ , ææ æ æææ æ.

— , , ?

— ?

Æ æ æ6, æ æ.

ææ ææ :

— æ , ... , ææææ. æ æ æ .

æ æ æ æ æ . æ ææ ææ. æ ææ æ æ ææ. Æ , ææ æ, æææ æ ææ. æ ææ æ æ. Ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ , æ æ ææ æææ.

***

æ , æ æ æ , æ æ, ææ æ æ ...

æ . æ æ, æ æ ææ.

— ? æ ææ , æ? æ æ, æ æ ææ. æ?

æ æ æ:

— ææ æ æ æ? æææ æ? ææ æ æ æ .

æ æ .

æ ææ . æææ æ, ææ .

æ , æ æ .

æ æ. æ ææ.

ææ . æ ææ æææ ææ :

— æ-, ææ ææ æ?

ææ -æ æ æææ ææ, æ æ .

— æ æ ææ æ , æ æ ææ æ æ! — , æ æ æ ææ æ .

ææ æ ææ , ææ æææææ, æ æ æææ, . æ æ , ’ ææ æ æ , æ- æ ææ - .

— , ! — ææ , — æ , ææ?

æ.

— ææ æ æ æ!.. æ , , æ, æ!.. æ ææ æ!.. — ... ... ... æ æ æ !

.

ææ, æ æ , æ æ æ ææ æ æ æ æ.

æ æ, æ æ ææ :

— , , ! ææ æ?

æ æ ææ .

— Ææ æ æ æ, , æææ ? — , æ æ, ææ, æ æ æææ, æ æ æ æ æ.

ÆÆ

5 .

6 Æ æææ.

æ «» æ ææ. æ æ ææ «»- 1912 , «», ææ, æ ææ. æ æ — . æ «æ» 1922 , æ æ æ — . ., æ ’æ æ. æ æ æ ææ æ 1902 . «æ» ææ æ ’æ æ.

æ æ æ :

1) — , 2) æ — æ ææ.

ææ — æ æ .

æ ææ æ — .

... æ ... æ — æ ææ.

æ