-:

| |


:

Ææ

— æ ææ!

— ææ !

- æ æ ææ , æ- æ ææ æ -ææ æ .

æ æææ ææ , ææ æ ææ . æ æ æææ. æ æ 'ææ, æ ææ , ææ ææ æ æææ , æ æææææ . - ææ, æ- æ ææ æ æ ææ æ.

— æ æ ?

— Ææ æ æ æ, æ?

— ææ , ææ. æ æ — , æ æ — , æ æ, æ æ.

— æ , æ æ æ!

æ ææ æ æ æ æ-.

æ æ æ æ æ æææ ææ æ ææ, æææ, ææ æ .

æ — æææ æ æ ææ, ææ æ æ , ææ æ æ æ æ , æ æ . ææææ , æ æææ æ - æ, æ æ - æ, ææ æ, ææ, æ.

æ æ æ ææ.

æ , ææ æ æ, æ, æ. æ ææ æ ææ, æ æ æ æ. æ-ææ æ, ææ æ æ ææ ææ, æ æ ææ, æ æ. Ææ ææ , æ ææ - , æ . ææ æ æ æ æ, æ ææ æ æææ æ æ .

ææ . æ . ææææ æ æ æææ ææ ææ. æ-æ «» æ , ææ æ æ æææ. , æ æ ææ æ — æ æ, , æ, æ æ æ.

æ æ æ æ :

— ææ æ.

— æ æ, ææ !

æ ææ æ. Æææææ ææ æææ æ ææ. æ ææ , æ æ ææ ææ: , æ, æ... , ææ, æ æ æ æ. ææ ææ æ æ, æ , æ ! æ? æ, æææ . æ æ æ, ææ æ æ æ æ. æ, ææ æ ææ æ æ æ... . æ æ æææ æ, æ , æ æ, æ ææææ æ...

æ . «æææ,— æ,— æ æ ææ æææ. æ æ æ æ, æ æ. æ ææ, ææ ææ , æ ææ æ æ...»

æ æ æ ææ , ææ æ æ :

— , æ æ, ææ æ, ææ æ æ!

ææ æ æææ æ æ ææ . ææ- æ æ- : æ æ æ, ææ æ æ.

ææ, ææ, ææ æææ. «»- , æ - æ æ .

æ æ ææ, æææ æ, ææ :

— ææ, æ æ ææ æ!

æ ææ, ææ æ æ , æ :

— æ æ æ, ! ææ æ æ æ æ ææ æ ææ æ! ææ æ æ , æ æ ææ æ ææ.

æææææ :

— æ æ, , æ æ æ æææ, æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ!

ææ ææ :

— , , ææ æ ! æææ, , æ ææ! æ , æ ææ, ææ ææ. æ ææ ?

— ææ, , æ æ æ , æ æ æææ ææ æ!

— æ, , æ , æ æ æ æ .

— Æ , , ææ æ æ æ æ æ.

ææ æææ, ææ æ-æ ææ æ .

æ ææ. æ ææ , ææ ææ ææ ææ æ ææ. « æ æææ! Æ, , !»

— æ æ, , æ æææ æ æ, ææ !

— æ æ 'æ, , ææ æ. Æ æ , æ æ ææ ææ !

æ ææ. ! Ææ æ æ, æ æ!

æ , ææ æ , ææ :

— , æ æ ææ, ææ æ? æ! æ ææ ææ ææ æ ææ. Ææ ææ.

æ æ-æ æ . Ææ ææ, ææ ææ æ ææ .

, æ ææ æ, ææ «æ» æ , ææ æææ æ ææ.

æææ æ — .

, æ ææ ææ æ ææ-ææ .

æ æ æ ææ , ææ æ, ææ ææ æ. Ææ æ æ æ , æ æ ææ æ ææ.

ææ æææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ , æ æ æ ææ, æ æ . Ææ, , æ , ææ æ æ æ æ ææ, ææ æ æ, æ æ æ æ. æ, æ æ ææ , . ææ æææ æææ æ . Ææ æ ææ æ , æ æ- , æ - :

— æ ææ æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ ææ. æ 'ææ æ , æ? ææ æ ææ æ æ æ .

æ ææ æ , ææ æ æ æ . æ æ ææ . æ ææ æ æ ææ, ææ , ææ, æ ææ -æ. ææ æ ææ æ æ , ææ, . æ æ ææ æ ææ æææ ææ.

æ æ. æ æ æ. æ æ, æ , æ æ æ æ, æ æ ææ. ææ ææ æææ æ æ, æ æ :

— æ æ ææ æ, æ æ, æ æ, ææ æ ææ ææ ææ!

æ æ æ, æ æ æ . æ æ ææ, ææ æ æ , ææ æ. ææ ææ æ æ , ææ ææ, ææ ææ ææ, æ ææ æ æææ .

- æ ææ. - æ æ æ, æ- ææ. æ ææ æ, ææ æ, æ æ æ ææ æææ ææ.

æ - æ ææ, æææ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ .

æ ææ , æ. æ ææ æ, æ æ æ æ , æ æ æ . ææ æ ææ æ æ : æ æ ææ .

ææ . Ææ æ æ æ æ .

ææ æ : æ æ æ æ æ . æ æ , æ , ææ ' ææ.

. æ ææ . æ æ æ æ ææ. æ æ æ, æ æ æ æ ææ, æ æææ æ . æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ .

ææ ææ ææ. æ — , æ — , æ — ææ. ææ ææ ææ .

ææ , . æ ææ- æ , ææ, æ æ, æ ææ æææ , æ :

« ææ ææ æ, æ æææ ææ æ ».

Ææ æ ' — æ . æ æ ææ æ æ . Ææ ææ æææ, ææ ææ æ ææ æææ æææ æææ.

æ æ æ æ ææ æ æ , æ ææ ææ:

— æ æ æ, ææ , æ , æ æ, ææ æ æ æ .

æ, æ 'æ ææ. ææ æ æ æ ææ ææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ.

æ æ, ææ æææ ææ æ æ æ . æ æ ææ ææ. ææ ææ 'æ — æ ææ.

ææ æ , ææ ææ ææ æ æ ææ æ .

ææ æ , æ æ æ 'æ.

, ææ æ ææ æ ææ. Ææ æ æ æ æ. Ææ æ — ææ, ææ æ — æ. æ æ. æ æ æ ææ æ æ.

æ æ , æ æ æ -. æ — ææ æ ææ . ææ æ , ææ æ . ææ æ æ ææ... ææ ææ, ææ æ . æ , ææ ææ æ ææ ææ æ. Ææææ æ æ.

— ,— æ ,— æ , ææ æ,— æ æ æ.

æ æ ææ ææ æ æ , ææ . æ æ , ææ.

— Æ ææ æ, , ææ. æ æ, ææ æ æ ææ ææ æ. æ æ ææ!.. æ, , ææ æ æ , æ æ æ æ.

æ ææ, æ ææ æ æ , «» ææ æ æ ææ.

«æ æ æ , ææææ,— , — ææ æ ææ æ. æ, ææ ».

— æ æ, !

— æ æ ææ, ææ . æ æ ææ. ææ æ.

æ æ æ ææ æ .

æ æ æ ææ æ æ æ! æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ.

, ææ æ: æ æ 10—15 , ææ , , ææ æ ææ ææ: «ææ æ ææ æ æ!»

ææ , ææ æ ææ æ ææ æ .

— ææ æ æ, æ ææ,— ,— ææ æ æ ææ æ. æ ææ æ æ, æ ææ æ æ.

æææ æ æ æ, æ , æ æ.

æ, æ, , ææææ, æ. æ , ææ, ææ .

æ ææ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ. Æææ ææ .

— æ æ æ æ ...— ...— æ ææ , æææ... æ æ!

æ ææææ ææ æ æææ .

— Æ æ, , ææ ææ æ!

— ææ ææ æ æ, — , — æ , æ æ æ ææ!

ææ æ , ææ æ æ ææ , æ, æ æ, ææ æ ææ æ .

æ:

— æ , ? æ æ æ ææ æ... , æ æ ææ æ!

æ ææ æ ææ , ææ, ææ, æ, æ , æ. Æææ æ æ æ , ææ æ ' , æ æ æ æ æ.

ææ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ .

— æ, ææ æ ææ æ ææ! ææ ! æ ææ æ, æ æ æ!

æ æ ææ :

— , æ æ , . - , ææ æ, æ. æ, æ æææ æ æææ, ææ æ æææ ææ æ!

æ ææ æ. æ æ æ æ , æ æ æ æ , æ æææ æ . æ , æ æ ææ :

— æ æ æ æ, ææ !

æ æ - æ ææ ææ æ, æ , æ ææ, ææ, :

— , æ ææ ! æ æææ æ ææ! ææ æ ! ææ, ææ æ , æ æ, ææ æ æ !..

æ ææ, æ. æ æ æ.

æ.

— æ, , ææ æ , . ææ æ ææ! æ, , , ææ æ æ ææ!

æ æ æ æ æ, ææ ' æ æ, æ æ ææ.

— æ , æ, æ ææ! — æ ææ , æ æ æ.

æææ . æ ææ, æ æ æ æ, æ æ :

— æ æ. æ æ æ æ, ææ ææ æ æ !

æ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.