-:

| |


:

Æ

Ææææ, æ æ, ææ æ. æ æ . æ æ æ æ, ææ- æ æ æ æ ææ- ’ æ, æ- æ æ æ . æ æ ææ æ , ææ æ æ, ææ æ æ . ææ æ ææ æ æ æ: æ, æ , ææ æææ æ æ æ.

æ, æ? - ’ææ æææ æ ææ. æ ææ, æ- æ ææ æ , æ æ , æ- æ .

æ æ ææ ææ æ! ææ æ , ææ , , ææ, ... æ ææ æ ææ, æ ææ æ: ææ æ æ æ æ æ. ææ æ æææ ! Ææææ, ææ ææ æ æ æ æ ææ... æ æ æ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ!

— , ææ, , æ æ æ, , , æ ’æ! — æ æ æ ææ æ æ .

æ ææ æ ææ .

æ , æ æ, æææ ææ æ æ ææ, æ , , ææ æ ! Ææææ, æææ æ, æ ææ, ææ ææ æææ æ. Æææ ææ ... ææ æ, æ , æ æ æ æ æææ.

æ æ æ æ ææ æ æ. æ , æ-ææ æ ææ æææ æ ææ. æ æææ-æææ æ , ææ ææ æææ . æ æ æ ææ , æ æ ææ æ , ææ, ææ , æ æ , æ æ æ... æ æ æ, æ, æ æ ææ... ææ æ, ææ , ææ ææ æ æ.

æ æ æ æ ææ ææ . æ, æ æ.

æ, æ æ ææ æ æ! ææ ææ æ ææ æ , æ ææ ææ, ææææ. æ ææ æ æææ æ æ... , æ æ ææ... ææ ææ. . ... 10 æ... æ æ , ææ æ æ æ .

***

æ æ æ æ æ . æ . æ ææ, æ . æ — . Æ æ . æ ææ — æ æ æ. ææ æ! ææ æ ... æ æ æ æ ææ æ ææ ææ, æ, ææ æ . æ æ, æ æ — . æ æ, æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ, æ ææ. æ æ «æ» æ, æ ææ ææ, ææ æ æ æ . æ «æ» æ æ, ææ æ ææ, æ æææ ææ... æ , æ æ! æ æ æ ææææ?..

ææ ææ æ æ æ æ æ, , æææææ . ææ -30 æ, æ æ æ — æ ’æ. æ æ, æææ! ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ , æ æ ... æ- æ ææ æ — æ æ ææ æ æ æ æ. æ ææ æ æ, ææ æ æ — æ ææ, æ ææ æ æ æ.

æ æ ææ. ææ æ , ææ æ. Æ æ ææ æ. æ ææ — æ æ, ææ æ, æ æ:

— æ æ æ æ æ!

ææ æ ææ:

— æ æ æ. Æææ, ææ ææ!

ææ æ .

« æ, ææææ» — æ æ ææ æ æ — æ , , æ æ ææ æ. ææ æ æ.

— ææ, ææ! — æ.

Æ æ æ. æ æ , ææææ, ææ. æ æ æ æ.

— æ, , ææ æ! — æ æ.

Æ, ææ ææ, ææ æ ææ, ææ, æ æ.

æ æ æ ææ. æ æææ ææ - :

— æ æ æ ’æ, æ æ æ ... æ æ æ æ, æææ æ æ ææ æ æ ææ ... æ ææ æ .

æ æ , ææ ææ æ , æ ææ ææ.

— æ, ... ææ æ æ ææ, æ ! — ææ ææ æææ ææ.

æ æ ææ ææ æ, ææ æ : æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ ææ .

ææ æ ææ. æ ææ æ æ ææ æ æ æ .

æ æ ææ ææ , æ æ æ , æ æ æææ ææ æ . ææ æ æ, æ ææ, ææ æ æ æ æ ... æ æ æ æ.

ææ æ æ ææ æææ æ , æ æ.

.

æ æ æ æ æ.

3–4 .

æ ææ æææ. Æ. ææ ææ, æ , ææ, ææ. æ ææ ææ æææ ææ æ , æ — . æ , æ æ. ææ æ ææ æ æ æ. Ææææ, ææææ æ æ æ ’æ, æ. æ. æ ææ, æ ææ ææ æ ææ.

æ ææ æ æ , æ æ ææ æ . æ æ . æ æ æ , ææ ææ, æ æ æ. æ æ æ æ æ ææ ææ æææ æææ æ.

« æ æ æ !» — æ. ææ æ, — ’æ æ æ ææ , — æ æ. , æææææ. æ æææ — ææ ææ æ æ.

— ? — æ ææ.

— æ æ? Æ- æ!

æ æ ææ æ. -ææ ææ æ æææ.

æ æ æ .

— ææ æ , — .

— æ æ , ææ æ ææ.

æ ææææ .

— æ æ, æ æ æ.

— æ æ æ æ æ, æ æ ææ.

— æ?

æ æ , æ ææ ’æ ææ æ , ææ æ .

æ æ ææ : « !.. æ æ ».

, ææ-æ, æ æ æ ææ ææ : æ æ æ æ.

— ææ æ , ææ ææ æ æ, — æ æ.

æ æ ææ ææ ææ ææ ææ.

— æ æ ? — æ .

« ææ », — æ æ ææ æ :

— ææ æ æ?

æ ææææ ææ æ æ :

— æ æ , ææ æ æ ææ.

ææ æ ææ æ . Æ æ . Æææ :

— æ æ æ . æ ’æ æ!

æ ææ ææ ææ .

ææ æ æ æ æ ææ, æ, , ææ. , ææ .

— ææ , ææ! — æ æ. æ ææ, ææ, æ :

— æ. ææ!

ææ æ, ææ æ .

æ æ æ æ æ. æ ææ, æ, æ æ, æ ææ ææ æ — æ ’ææ æææ ... ææ, , ææ æ æ - , ææ æ ææ æ ææ æ . æ ææ æ æ, æ æ, æææ æ. æ ’æ, ææ æ ææ æ æ , æ æ ææ æ æ ... æ æ ææ ææ æ æ , ææ æ, ææ æ:

— æ, æ æ æ. ææ !

æ æ æ ææ æ ææ æ.

æ. æ ææ æ , æ æ , - æ æ ææ æ æ.

***

æ ææ ’ææ . , ææ ææ, ææ . æ æ æ æ æ, æ ææ æ.

æ æ æ .

Ææ æ ææ:

— .........!

æ :

— !

Æ :

— æææ, æ ææ!

æ, ææ æææ, ææ æ æ . æ æ æ , æ ææ æ . æ , — ææ, — -. æ æ, ææ ’æ æ ææ. ææ , æ ææ æ . æ æ æ. æ æ æ æ æ.

æ, æ æ æ , æ æ ææ .

ææ æ .

— æ ææ? — !.. ’æ... .

æ æ . æ ææææ æ , ææ æ, ææ æ, ææ :

æ , æ , ææ... æ æ ... , æ- æ æææ æ!

æ :

— æ æ, ææ æ æ ææ æ æ.

Æ æ æ æ. æ ææ , æ ææ æ æææ.

æ , æ ææ æ æ ’æ . æ , ææ æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ . æ æ ææ æ æ ææ ... æ, æ æ ææ ’æ.

***

æææ . æ æ æ , ææ æ ææ. æ ææ æ, ææ-ææ. ææ æ ææ æ æææ:

— ææ æ ææ ææ? Æ .

ææ ææ æ æ, æ æ ææ :

— ææ æ ææ ææ. æ æ?

:

— æ æ ææ. ææ æ, æ æ æææ æ.

ææ ææ ææ æ æ æ . :

— æ æ. æææ ææ æ. , , æ æ æ æ!

ææ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ ææ. ææ , æ æææ ææ æ.

æ, ææ ææ æ æ æ æ æ æ.

***

ææææ æ. æ æ æ ææ ææ, æ, ææ ææ æ æææ ææ, ææ ææææ « » . ææ æ, ææ, æ æ , æ æ.

ææ ææ æ æ . æ «ææ» , æ æ æ .

Æ æ ææ ææ! ææ æ ææ! — æ .

— ææ, ææ, — ææ æ. — Æ æ ææ æ! — æ æ , , ææ æ æ .

ææ æ æ æ.

— Æ-! — æ. — æ ææ !..

ææ, ææææ, ææ æ æ æ æ æ...

. æ æ.

æ æ .

æææ, æ æ .

æ æ, æ .

æ æ ææ æ, æ... ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ æ .

ææ , æ ææ æ . æ æ.

ææ.

— æ! — ææ æ. æ ææ , ææ æ, æ æ ææ, æ æ , ææ ææ ææ.

æ, , æ-æ æ. æ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ ææ, ææ æ æ æææ æ ææ æ... æ æ , æ : « æ !»

æ ææ, æ æ .

æ-æ æ æ, — æ æ , æ. æ, ææ æ æ , æ æ æ æ .

ææ æ æ , ææ 12 æ æ æ ææ æææ æ ææ.

«æ æ, ææ !» — æ. — -æ ææ ææ æ æ æ.

æææ æ.

æ æææ , æ æ — æ ææ ææ ... Æ ææ æ ææ æ, ææ æ, æææ æ.

æ æ ææ. ææ ææ æ æ.

:

— æ æ.

æ :

— æ, æ æ.

— ææ , — , — ææ æ ææ. æ, æ æ æ æ ææ ææ .

ææ æ ææ æ æ æ.

æ æ æ.

— æ æ æ , æ ...

æ æ, ææ .

ææ æææ, æ ææ ææ æ æ .

æ. æ. æ . ææ ææ æ .

«æ, æ» , ææ...

***

æ.

æææ ææ ææ, æææ ææ æ æ . æ ’ææ æ æ æ æ.

— æ, æ ææ? — - æææ. — ææ ææ æ!

Æææ æ , , ææ ææ æ ææ æ .

æ æ æ.

æ æ æ, æ æ æ ææ. æ æææ æ, ææ ææ æ, ææ, ææææ, æææ æ æ ææ. ææ æ ææ æ ææ æ æ. æ ææ æ æ, ææ, , æ æ ææ. æ, æ ææ æ ææ. æ... .

æ ææ : « æ , æ æ , æ - æ».

ææ æ æ æ.

ÆÆ

«æ». «æ», 5–6, 1927, æ — Æ-34. æ 1914 .

ææ — æ, ææ æ æææ, æ.

æ ( — ) — æ æ æææ .

æ — : ææ æ ææ.

æ