-:

| |


:

. ææ- ææ , æ , æ . æ ææ æ æ , — ææ, ææ, ææ ææ — ææ- æ , ææ æææ æ , ææ ææ ææ . ææ æ ææ .

Æææ æ ææ. æ ææ ,— æ æ æ æ . æ æ, ææ æ æ . , æ æ, æ æ , ææ æ ææ æ.

... ... ...

æ æ.

— æ ? ææ!

.

æ , æ æ , ææ æ æ, 30 æ. æ ææ æ æ , ææ ææ æææ æ , æ æ ææ æææ.

— æ ææ, !

— æ ææ æ , ! ææ ææ?

— ææ æ, æ.

— Ææ ææ?

— Ææ ææ æ , æ æ, ?

— , ææ ææ æ?

æ æ ææ . æ æ , ææ æ æ æ ææ , æ, æææ æ æ , æ æ æ ææ ! Æ æ , — ææ æ ,— ææ æ , ææ , — æ ææ æ æ æ, æ ææ, æ.

ææ æ, æ? æ. æ æ æææ... Æ — «æ æ... æ æ!» ææ æ æ. æ ææ ææ æ, ææ, æ ææ, ææ , æ æ æ æææ, æ æ ææ ææ. æ, æ æ æ . , ææ æ æ æ... Ææ ææ ææ æ æ... æ, ? æ æ æ æ . ææ æ, ææ æ æ æ , æ æ æ æ.

ææ æ , ææ æ, æ æ æ æ. æ... æ æ æ . ææ ææ, æ ææ ææ ææ... — , ææ, — æ ææææ ææ, æ æ æ.

æ æ ææ :

— æ ææ, . ææ , æ æ, æ. æ ææ ææ ææ...

- . æ æ æææ ææ æææ æ . æ æ æææ . æ æ æ, æ æ.

— ææ! — .

. — æ, æ — æ , ææ æ -27- æ, , æ, æ , æ æ. Æææ æ æ æ, æ æ, æ æ æ æææ ææ æ æ ææ, ææ, æææ.

— ææ... , ææ, æ æ æ... ææ æ æ ææ æ , æ! , ææ, ææ, , æ . æ ææ æ æ... æ?

— æ æ, ææ ææ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ , — .

«ææ æ æ, ææææ, ææ , — ææ . Æææ æ æ æ, æ æ . — ææ ’? ’æ æ , æ æ ...»

— ææ æ, ææ æ æ æ ææ? — .

— Ææ , æ? æ ææ , ææææ. ’ææ æ æ. æ ææ æ. ææ æ æ æ æ .

— ææ æ æ , æ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ .

— Ææ-æ æ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ ææ ææ... ææ, , , ææ ææ æ? Æ æ ææ æ, ææ æ æ, æ ææ ææ, , ææ ææ... ...

.

— æ, , ææ æ, æææ æ æ æ æ æ!

, æ ææ æ , æ ææ æ æ æ.

— ... ... !.. — ææ æ æ æ. æ æ.

— ææ (ææ æ)... ææ-! Æ , , .

æ æ , ææ . æ æ — æ ææ ææ æ- , æ ææ , æ , æ, ææ, æ æ! ææ , , ææ — æ æ æ , æ æ æ æ — æ æ ææ æ æ .

— æææ, æ ææ! — æ- ææ .

Ææ , ææ æ æ .

— Ææ ! æ, æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ æ.

, ææ, æ ææ - . Ææ ææ :

— æ æææ . — ææ æ, æææ, .

— æ æ, — . — ææ ææ , , ææ ææ , — æ .

— æ, ææ æ ?

— æ æ æ. , — , , æ, ææ æ æ ææ æ æ, æ ææ ææ. ææ æ , ææ æææ, ææ æ , — æ.

Ææ æ æ ææ , æ æ æææ , æ ææ æ æ æ.

— æ , — æ , — ? æ æ .

æ , æ æ æ æ , . æææ , ææ æ æææ, æ æ , ææ , — æ , ææ æ æ æ. æ — æ æ ææ æ !

— ææ æ æ, — , — æ æ æ æææ. æ æ ææ æ ææ æ — æ!

— ææ , æ æ, æ! — , æ æææ, — ææ æ æ ææ ææ æææ æ. Ææ ææ æ æ . ææ , ææ, æ , ææ æææ ææ æ æ. æææ. — ææ æ — ææ ... !

æ æææ æ.

— ? æ æ æ . æ æ , ææ, æ- æ æ...

Ææ æ æ , , æ , ’æ æ. æææ-æææ æ , æ ææ, ææ æææ:

— ææ, ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ! ææ ææ ææ æ æ æ æ .

æ æ æ æ æ ææ . æ, ææ æ æææ æ . ææ , æ ææ æ- . ’ææ æ . «æ» æ æ æ . æ æ, æææ ææ æ . æ «» æ ææ . ææ ææ æ æ ææ æææ , æ, ææ, æ æææ æ. æ, æ æææ æ æ æ . ææ . ææ æ, ææ æ æ ææ , — - æ , - .

ææ æ æ ææ æææ æ, æ- ææ æ æææ ææ. æ , æ æ , æ æ ææ æææ æ, ææ, ææ æ ææ æ æ, , æ æ . ææ ææ ? Ææ æ æ, æ , . æ , ææ æ æ æ æ æ. æ, æ, ææ ææ . Æ æ ææ æ, ææ ææ ææ æ . æ æ ææ æ . æ , æ æ , æ æææ , æ æ , æ, ææ æ ææ æææ , ææ, ææ ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ æææ æ. æ æ ææ ææ æ , ææ, æ æ . æ æ æ, ææ æ , ææ æ , . æ æ æ , , . æ æ , ææ æ æ æ, , ææ, æ æ æ æ. ææ ææ ææ ææ æ.

, æ æ, æ æ ææ. æ æ. æ , æ æ ææ. æ , æ ææ æ , æ , ææ æ æ æ . æ æ , ææ æ , æ , æ — æ æ.

***

æ ææ. æ, æ ææ «æ» æ ææ æ ææ ææ æ ææ æææ æ. æ æ- æ ææ æ æ.

ææ æ ææ , æ ææ , æææ æ æ . ææ æ æ. æ æææ æ, ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ.

... ! — ææ æ . æ , æ æ , æ æ æ ’æ, æ æ æ æ... ææ æ æ — ææ æ æ æ æ æ — æ ææ.

ææ æ , æ -æ . æ æ , ææ æ . æ. — ’ææ æ æ -æ . ææ, æ? æ æ æ , - , ææ ææ . æ . æ, æ æ, æ æ ææ-æææ æ. Æ æ æ æ æ — ææ - æ. æææ — æ æ, — æ æ æ. æ æ æ - ææ ææ .

æ, ’ææ æ æ, — æ . — ææ ææ?! æ ææ. æ ææ æææ , ææ æ ææ æ...

æ æ , æ æ ææ . æ, ææ æ æ ææ, ææ æ æ, æ: æ æ ææ. æ æ , ææ , ææ æ ! æ æ æ!

, - æ , æ æ æ . æ æ .

, - æ. ææ æ æ æ — æ æ æ, ææ æ æ æ. æ æ æ ææ æ æææ æææ. æ æ æ ææ. Ææ æ . Ææ æ æ ææ. æ æ æ æ — ’ææ æ , æ æ æ æ , æ. , æ ææ æ æ ææ, æ æææ, æ. ’ææ . æ, æ, ææ, æ æ ’æ. — ææ. æ ... ææ , æ? æææ ææ ææ æ . ... æ æ æ æ... ... ... ææ, ææææ, æææ ææ ææ æ æ æ.

- . æ. æ :

— æ ... — æ æ-ææ.

æ æ æ , ææ æ, æ æ æ . æ : ææ æææ ææ... æ ææ, æ æ .

— Ææ æ æ æ! æ ææ æ!

æ æ «».

ÆÆ

«æ». — « », 34, 1935. — -40. æ æ, ææ æ.

æ æ , æ æ æ , æ æ æ .

æ — ææ , — æ æ æ .

— æ æææ ææ,

— : ææ.

— æ æ ææ, æ æ, æ æ æ æ, ææ.

’æ æ ... — æ « » ææ æ ææ . . . 1899 æ , æ æ ææ æ: « , . , — , , , -, — - . , » (. V. . 89).

æ