-:

| |


:

Æ

( æ ææ)

æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ. ææ ææ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ, æ ææ æ ææ æææ, ’æ ææ ææ æ æ æ . æ æ ææ, æ æ æ æ æææ, ææ ææ æ æ ææ. æ ææ, æ æææ ææ æ æ æ æ ææ æææ ææ æ æ .

ææ æ, æ , æ ææ æææ, ææ æ - , æ æ æ ææ. æ æ , æ .

* * *

() 1872 3- (16-æ) æ. æ æ æ æ æ. æ æ, ææ æææ æ æ , ææ ææ æ æ. æææ Æ æ, æ æ æææ æ, ææ æ. ææ æ ææ æ æææ æ.

ææ ææ, æ æ æ æ. æ ææ ææ æ æ. æ æ æ æ « », «» ææ æææ. 1895 æ æææ , - æ ææ: «», «», «. .».

ææ æ æ æ æ, «æ ææ ææ». « ?». æ æ æ æ, ææ ææ, æ , ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ. Ææ 1901–1902 æ æ æ — «», «», «» ææ æææ.

ææ æ æ æææ. 1899 æ 2- ææ . .

ææ æ. ææ, æ æ, æ æ æ æ. æ æ æ. æ ææ æ æ æææ æ. 1902 æ æ . æ . æ , æ æææ. æ æ . æ. 4 æ æææ. æ, æ æ æ æ, ææ æ, æ ææ ææ, «ææ æ», æ æ æ, æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ .

æ æ. «, , æ æ, æ æ æ, , — æææ. æ ææ æ æ - æ ææ. æ æ æ , ææ æ æ — æ ææ ææ.

æ æ ææ æ ææ æ ææ. æ æ æ, æ æ æ. «Æ æ , ææ æ ææ æ æææ æ æ», — .

1910 æ «Æ», . æ æææ ææ- æ, ææ ææ æ æ, æ; æ ææ ææ æ ææ ææ, ææ ææ . æ æ æ.

14-æ ææ «Æ» ææ æ. æ, ææ æ ææ . 1912 æ «»-, æ ææ æ — «æ» ææ «æææ».

æ - æ, æ æ « æ». ææ- . æ ææ æ æ. «æ» ææ «æ» ææ.

ææ- ææ æ æ : æ 1939 æ æ « æ».

1944 4 . æ æ æ æ.

* * *

ææ æ æ æ ææ , ææ ææ, æ æ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ æ æ.

ææ, æ æ ’æ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ. , æ, , æ æ, æææ, ææ ææ ææ, ææ , æ æ.

æ æææ ææ ææ, æ ææ æ æ. æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ, æ ææ æ ææ æ, æææ, æ æ æ æ ææ æ ææ æææ. æ ææ æ æ æ ææ. æ ææ . ææ ææ æ , æ æ ææ ææ.

æ æ . æ æ æææ æ æ æ. «» æ æ, æææ æ ææ ææ ææ — «ææ».

«æ, æ æ. æ æ ææ ææ æææ. æ æ ææ æ æ», — æ «ææ». æ æ æ — æ ææ: æ ææ æ , ææ . æ æ æ. æ æ . æ æ ææ ææ ææ. Æ æ æ ææ ææ, ææ æ. ææ æ æ æ æ — æ æææ ææ æ ææ: ææ æ. æ ææ æ.

ææ æ æ æ æ ææ æææ æ. æ æ æ æ, æ ææ æ ææ. ææ æ, æ æ ææ æ, ææ. ææ ææ æ æ ææ , æ æ , ææ æ ææ , ææ .

Æ ææ æ æ æ . æ, ææ ææ , . ææ æææ æ æ æææ ææ . æ æ ææ, ææ æ æ . Ææ æ ææ æ æ ææ, æ , æ æ , æ ææ: æ ææ æ ææ æ , ææ. æ æ: « æ . æ ææ, æ , æ ææ, æ , ». æ æ æ æ, æ æ æ, æ. ææ æ æ? æ æ æ — æ . ææ, æææ, ææ ææ æ æ ææ æ æææ, æ æ ææ ææ æ . æ ææ ææ æ æ æææ .

æææ æ . æ æ æ æ æ æ æææ, «ææ æ æ æ æ», ææ æææ æ æ æ, æ ææ. æ ææ æ ææ æ. ææ æ æ ææ , æ ææ æ ææ æ . æ æ æ ææ « ææ ». æ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ. æ æ ææ. æ æ æ ææ æ, , ææ , ææ æ æ ææ — ææ æ ææ æ , ææ. æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æææ , æ : «, ææ, ææ ææ !»

’æ . æ . ææ æ æ. «æ æ ææ ææ. æ æ æ, ææ æ æ ææ æ». æ æææ, æ , ææ æ æ æ ææ: «æ !» æ æ ææ æ ææ æææ ææ ææ — æ æ . æ æææ æ æ. æ, æ ææ æ ææ, ææ, æ æ . ææ æ æ ææ, ææ æ æ, æ æ. Ææ æ æ æ , ææ æ , ææ æ æ , ææ æ æ æ æ ææ. ææ «æ ææ æ , æ æ, ææ æ æ æ ». ææ æ æ ææ æ ææ æ æ... æ æ æ!

æ ææ æ æ. æ æ æ. æ æ ææ, ææ ææ ææ æ æ. æ æ. æ ææ ææ æ ææ æ . æ ææ : «ææ æ ... ææ!»

ææ æ æ æ æ æ æ. ææ æ æææ ææ, æ æææ, ææ æ æ æ, — æ æ .

ææ æææ ææ æ æ æ «æ » (1901). ææ ææ æ æ æ , ææ æ æ .

æ, æææ æ , æ æ, æ æææ. Æ , , ææ 15 æ æ æ. æ æ, æ æ, æ ææ æ æ . ææ ææ ææ æ , æææ æ ææ æ æ æ — æ æ ææ. ææ æ æ æ æ ææ æ.

æ ææ æ æ æ æ æ ææ? ææ æææ æ . , æ ææ æ , æ: , æ , æ æ , ææ ææ æ ææ , æ æ æ . æ æææ ææ æ æ æ , ææ æ æ æ, æ ææ æ ææææ. æ , ææ æ ææ, ææ æ æææ æ æ æ æ, æ.

Æ æ æ æææ, ææ æ ææ. æ ææ, ææ æ ææ, ææ æ æ . ææ ææ, ææ æææ ’ææ. Ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ . Æ . æ ææ, — æ ææ æ ææ. ææ æ æ æ , æ ææ ææ æ æ ææ æ.

æ æææ , æ æ æ, æ. , æ æ æ, æ. ææ æ ææ æ , æ . æ æ æ æææ æ. Æææ æ æ - æææ. æ æ («»). , æææ, ææ æ æææ, æ ææ æ ææ, æ æ, ææ æ æ . Ææ æ æ , æ æ, æ æ æ, .

æ æ ææ, æ æ ææ æ, æ æ, . æ æ . Ææ ææ æ: æ æ ææ . Ææææ, æ æ æ æ . «æææ ææ ææ ææ æ æ æ, . æææ æ æ . æ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ?..» Æ æ æ æ æ æ: «ææ ? æ»... æ, æ ææ , , æ: «, , ! æ, ææ, æ æææ... , æ æ!»

æ æ æ æ ææ æ. æ ææ ææ æ , ’ææ æ: « æææ, æ æ ææ æ!»

æ æ æ æ: «æ, æ, ææ æ ææ !» — «, æ æ æ æ! — ... æ ææ æ æ».

æ æ æ: 15 æææ , æ æ æ, æ. , æææ æ ææ æ æ ææ, æ, æ æ æ æ æ æ æ... « æ æ æ æ », — æ æ. æ ææ. æ «»- : « , , , , , , , ; , , , , . , , . , , , ».1

æ æ. ææ- ææ æ æ ææ æ æ ææ æ , æ ææ ææ , ææ æ ææ.

æ æ, ææ æ, æ æ, , «æ æ æ, æ æ æ ææ», . ææ ææ æ æ . æ æ æ æ ææ, ææ æ æ — æ æ æ. æ ææ ææ , æ æ æ ’æ æ æ.

ææ æ æ æ, ææ æ æ . æ æ ææ. «ææ ? ææ æ? æ æ æ ?» — æ æ æ. æ æ æ æ , ææ æ æ æ, ææ æ ææ .

æ ææ, æ æ æ. ææ ææ æ ææ æ æ. æ æ æææ ææ æ æ, æææ ææ æ ææ. , æ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ æ æ æ. ææ æ æ : æ æ — « ?» æ; æ æ ’æ , ææ æ ææ . ææ æ æ — æ ææ æ, æ ææ æ ææ. ææ æ ææ æ æ æ æ? æ , ææ ’æ, ææ æ ? æ, ææ ææ, æ æ , æ æ ææ? ææ æ , æ æ æ ææ æ æ? ææ ææ æ æææ æ æææ-æææ, æ ææ. æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ.

æ ææ ææ æææ æ æ. ææ æ æ ææ, æ æ ææ æ. æ æ æ ææ ææ æææ æ ææ. ææ æ ææ ææ ææ.

ææ ææ æ, ææ ææ æ. æ ææ æ ææ ææ, æ æ æ æ ææ æ æ ææ ææ, ææ æ æ æææ æ æ ææ æ ææ . æ , ææ æ ææ ææ ææ ææ æ . ææ æ æ æ æ ææ æ ææææ æ. ææ æ æ ææ ææ ææ ææ. Ææ æ , ææ ææ ææææ, æææ æ æ ææ ææ æææ ææ æ ææ æææ.

Æ æ ææ «æ» (1902). æ æææ ææ , æ ææ. ææ æ, æææ. æææ ææ ææ æ æ ææ, æ ææ!

æ æ æ æ æ æ , æ. æ æ æ æ æ æ, ææ æææ. Ææ æ æ ææ æ, ææ ææ, ææ, , ææ. ææ ææ æ : æ æ , æ — æ, «æ ææ æ, æ, æ». æ æ æ .

ææ, æ ææ æ ææ ææ æ. Ææ , ’ . æ ææ æææ. æ æææ æ ææ æ.

æ æ — æææ. æ æ æ æ æææ. æææ , æ æ, æ æ «æ» ææ. æ æ , æ æ. æ, ææ æ æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ æ: « ? æ ææ , æ? æ æ, æ æ ææ. æ?»

æ æ. æ æ, æ . , æ «ææ æ ææ ææ æææææ, æ æ æææ, ». æ æ æ. ææ æ æ æ, æ æ æ. « æ æ , æ æ æ ææ æ æ æ ».

ææ ’. æ ææ . æ æ ææ æ ’, ææ æ æ, ææ ææ ææ æ , ææ. ææ æ , æ æ ææ, æ; ’æ æ , æ æ æ ææ . Ææ æ æ æ ææ æ. ææ , ææ æ æ , æ æ , æææ æ ææ ææææ. ææ æ æææ ææ æ ææ æ: æ ææ æ æ, æ æ ææ .

Æ, ææ ææ æ ææ, æ ææ æ, æ — ææ ææ . Æ æ æ , ææ æ æ , ææ ææ æ æ ææ, æææ, . æ ææ æ æ, æ æ , æ. (Ææ æææ ææ æ ææ æ ææ — ææ æ ææ ææ ). æ æ , æ ææ æ , , æ æææ ææ æ , æ — æ ææ æ, . æ æ æ. æ ææ æ æ ( ) æ ææ , ææ æ , æ ææ .

æ æ , æ æ ææ, ææ, æ æ æ æ æ:

— æ? ææ æ, ææ.

æ æ! (æ , , æ æ ææ! — . .).

— æ ææ? æææ ææ æ , , æ !

ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ! æ æ æææ, ææ ææ ææ ææ . æ .

æ «æ» ææ « æ» æ æ æ, æ æ ææ æ. Ææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ. Ææ æ ææ ææ æææ æ , æ ææ ææ ææ æ æ ææ, æ-æ æ æææææ, ææ ’æ æ ææ æ .

«ææ æ æ , æ ææ æ æ æ , æ : æ, æ, æ, ææ :

— æ, æ. æ-æ æ ææ, æ æ æ ææ ææ .

æ æ æ æ , ææ æ æ ææ ».

æ . æ ææ æ ææ æ æ, æ æ æ. Ææ ææ æ æ æ æ! æ ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ æ ææ. Ææ æ æ , æ ææ, æ ææ æ æ æ , ææ . æ æ . ææ ææ ææ , ææ æ æ æ ææ (ææ æ ææ æ, ææ æ æææ , æ ææ , æ æ ææ) æææ æææ, æ ææ æ æ ææ æ æ.

æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ æ. ææ ææ æ. æ ææ, æ æ ææ æ, æ æ æ æ æææ («æ æ æ , ææ: ææ , ææ»).

Æææ, ææ æ æ, «æ æ ææ ææ, ææ æ „ææ“ ææ» , . ææ ææ æ æææ . æ æ ææ æ ææ . Ææ æ æææ æ æ æææ, æ ææ . æ , æ, æ æ æ æ æ ææ, æ «æ», «» ææ — æ æ æææ æ, æ æ ææ ææ æ. « æ æ» — æ ææ ææ æ æ æ æ æ; «æ , ? æ æ ?» — æ ææ æ ææ æ æ æææ, — ææ æ.

«» æ ææ æ æ , « æ» æ . æ æ — æ . æ æ, æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ ææ .

æ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ, æ æ ææ. ææ æ æ , ’æ æ. æ ææ æ , æ ææ æ ææ æ æ, æ !

æ æ æ æ. ææ æ ææ æææ æ æ ææ, ææ , æ æ ææ, æ . æ æ ææ æ ææ æ æææ æ . ææ æææ æ , ’æ æ æ . æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æææ æ ææ ææ.

æ ææ, ææ æ ææææ ææ æ ææ, æ æ æ æ æ æ ææ . æ ææ, ’æ ææ ææ ææ , æ ææ æ æ ææ æ, ææ æ æ, ææ- ææ æ , æ. ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ; æ æ, æ ææ æææ, æ ææ æ .

æ ææ ææ , ææ æ ææ æ æ , æ. æææ æ ææ, æ æ æ ææ ææ, æ æ ææ ææ . æ ææ æ æææ, æ æ ææ æ: ææ æ, æææ, ææ, æ. æ ææ , æ- æ æ æææ ææ æ æ ’æ . æ æ ææ ææ æ æ , æ æææ æ ææ æ æ, æææ. «Æ»- æ ’æ, ææ æ , ææ , æ æ æ, ææ. Ææ , æææ æ. ææ æ ææ æ ææ.

æ æ « ææ æ æ æ » ææ: « æ æ æ», ææ: « æ ææ!»

æ æ («Ææ », 1903) æ ææ æ, æ ææ ææ æ, ’ææ æ æææ æ, ææ, æ æ æ ææ æ. ’æ æ æ ææ, æ æ æ , æ æ æææ. Ææ æ, æ ææ ’æ, æ , æ ! « æ , æ æ æ!» — æææ.

ææ ææ æ æ æ, ææ æ . æ, æ æ . æ , ææ , æ æ æ? Ææ æ æ æ æ, æ æææ, ææ æ . æ æ æ ææ æ: «,

æ ææ ææ æ æ — ææ ææ . « æ ææ æ. Æææææ ææ æææ æ ææ. æ ææ , æ æ ææ ææ: , æ, æ... , ææ, æ æ æ æ. ææ ææ æ æ, æ , æ ! ’? æ, æææ . æ æ æ, ææ æ æ æ æ. æ, ææ æ ææ æ æ æ... . æ æ æææ æ, æ , æ æ, æ ææææ æ...»

ææ , æ æææ ææ æ. æ æ . æ, æ , , æææ. æ æææ æ æ ææ. æ — æææ æ æ æ ! æ æ ææ ææ ææ. æ æ ææ . æ æ æææ, ææ æææ, æ. æææ ææ æ ææ, ææ «æ ææ æ , ææ æ æ æ ... æ ææ æ æ ææ...»

ææ æ æ ææ. æ ææ æ æ æ æ . æ æ ææ æ, æææ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ , æ ææ æ, æ ææ æ æ, ææ?! Ææ , ææ , æ æ æ æ æ æ ææ æ æææ. æ æ æ , ææ æ æ , æ ææ — , æ æ .

æ ææ ææ æ ææ. æ æææ æ æ æ ææ , æ ææ æ æ ’æ ææ, æ . « ææ æ » (1916) æ æ ææ ææ ææ. Ææ ææ ææ ææ .

æ , æææ. «Æ æ æ æ, , æ æ, æ æ», — æ. ææ æ æ. ææ æ æ æ. ææ. æ ææ, ææ æ ææ. Æææææ æ æ æ æ. « æ æ... æ æ æ ææ æ » — æ æ æ æ, æ ææ. æ ææ, æ æææ æ ææ æ, ææ ææ: «æ , æ ææ æ, æ, — æ .— æ ææ ææ ææ æ, æ ææ æ, æ, æ æ».

, æ ææ æ æ . æ æ, ææ — ææ, ææ ææ, æææ æ ææ æ æ, ææ ææææ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ : æ æ æ . ææ æ æ, ææ æ æææ æ, æ æ ææ æ , æ. ææ ææ æ. æ æ æææ æ ææ æ ææ æ.

ææ æææ. ææ æ æ, æ , æ , , , æ . æ æææ æ æ ææ . æ æ, æ . ææ æ æ, æ, æ ææ æ , æ æ. æ, ææ æ æ æ æ, æ ææ ææ, æ ææ æ, æ æ æ , ææ « ææ ææ, ææ æ, æ: «æ æ, !»

æ , æ, , æ æ , ; ææ (ææ ææ ) ææ æ , ææ ææææ æ æ ææ, æ æææ æææ ææ æ æ. æ, æ, æ ææ ææ ææ, ææ ææ æææ. æ æ æ æ ’, ææ ææ : æ ææ æ æ æ æ.

ææ ææ ææ æ ææ æ, æ æ æ « æ». æ æ æ æ æææ ææ æææ æ. æ æ , æææ, ææ ææ, ææ, æææ ææ, «æ, ææ », — æ æææ æ. ææ ææ . æ æ æ . , æ ææ æææ, «... ... , , ,— , ».2

æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ, , æ æ ææ æ. ææ æ ææ ææ, æ æ æ , ææ æ, æ æææ ææ æ ææ. æ ææ ææ æ æ æ, æ æ æ, ææ æ ææ, æ , æææ-æææ æ æ æ, ææ. æ ææ æ ææ. Ææ æ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ. æ ææ æææ ææ æææ, æ ææ ææ ææ ææ ææ æ æ.

ææ ææ æ æ. æ ææ ææ æ ææ ææ — .

æ ææ æ. æ ææ æ æ, æ æ « ». æ æ ææ ææ æ, ææ, æ. « , — æ, — , , . , , ... ». æ æ , æ æ æ æ.

. ææ ææ. æ ææ æ æ æ æææ. æ æ æ æ, æææ æ ææ æ. æ æ . Ææ ææ æ.

æ ææ , æ æ æ. Ææ æ æ, ææ æ æ æ æ. æ æ ææ æ æ æææ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ. ææ, æ æ ææ ææ , ææ æ ææ æææ æ æ.

ææ ææ æææ ææ ææ æ ææ æ. æ ( «æ»). æ , æ ææ, æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ, æ æ æ. « », — . Ææ æ æ ææ æ æ .

æ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ æ, æ ææ. «æ æ ææ æ æ 45 . ææ æ , æ, ææ ææ. æ æ — ææ , — . æ.

æ æ ææ. ææ æ æ æ æ æææ — æ ææ æ ææ. ææ- æ- æ æ æ ææ ææ æ, æ ææ ææ æ », .

« » æ . æ æ æ ææ æ æ, æææ æ, ææ æ æ , æ. Ææ æ æ. ææ. æ ææ æ. æ æ æ ææ æ æ ææ æ , æ. . ææ ææ æ: æ æ ææ ææ æ — æ ææ æ æ. ææ ææ ææ ææ.

æ , ææ ææ æææ. ææ ææ ææ æ æ, æææ . æ ææ ææ . ææ æ ææ æ ææ — ææ æ .

ææ ææ æ. æ, æ æ ææ æ æ, æ ææ, ææ , ææ æ æ æ æ, æ. ææ, æ æ ææ æ æ , æ ææ æ , ææ æ ææ ææææ æ ææ .

æ æ æ, ææ, æ ’æ « » æ, ææ æ æ. Ææ , æ ææ , . æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ ææ. ææ æ æ ææ æ . æææ , æ æ ææ , . æ, ææ æ æ , æ . « æ æ , ææ æææ , ææ ææ æ æ æ æ ææ, , æ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ æ », — .

æææ æ . æ æ . æ æ : æææ — ææ. . æ, æ æ æ. ææ æ . Æ ææ. « æ ææ, æ æ- æ »... , æ æ, æ æææ, ææ æ , . ææ æ! æ æ ææ, ææ æ æ , æ, æ æ. Ææ æ ææ æ æ æ: «Æ-, æææ ææ ææ !» æ 1934 . æ æ, æ æ.

æææ , , æ. æ, ææ æ æ ææ æ! ææ æ. æ ææ, æ æ æ æ. ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ . æ, æ æ, æ, ææ æ.

æ æ æ, æ ææ æ æ. æ ææ ææ , ææ æ ææ. ææ æ æ ? Ææ æ ææ æ ææ æ. æææ ææ æ , æ ’æ æ æ , æ æ ææ , æ æ . æ æ ææ æ.

æ ææ ææ æ ææ æææ æ æ «ææ». ææ, ææ 1912 æ «»-. æææ æææ, æ æ ææ æ. æ ææ-ææ ææ ææ æ ææ. æ æ ææ , ææ æ æ, , ææ æ; , æ æ æææ, æææ ææ. ææ ææ æ æ — æ, , æ, æ, æ, ææ æ. æ . . æ æ, , æ æ, ææ æ. ææ æ æ æ æææ, æ æ æ , .

. æ , æ æ ææ æ æ, æ æ ææ æ ææ, æææ æ æ ææ æ æ. «æ æ», — æ æ («Æ», 4). æ æ æ , æ, . æ ææ æ ææ ææ , ææ æ «æ æ æ», ææ, .

æææ æ æ, æ. æ æ ææ æ æ æ. æ æ, ææ æ ’ æ æ æ , æ æ. æ ææ ææ æ, ææ æ. æ æ ææ , æ æ ææ æ æ. æ ææ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ , æ . æ æ æ ææ æ. ææ æ æ ææ. æ ææ æ. æ , ææ æ æ, æææ æ ææ æææ æ æ æ , æ . æ — « æ ææ æ» («Æ», 7). æ ææ ææ æ, æ æ, æ æ.

æ , æ æ æ «». ææ æ ææ: «Ææææ, æ æ æ , ææææ, æ æ æææ, ææ æ , æ æææ ææ æ».

æ æ æ. æ , ææ, ææ æ æ æ . æ æ-, æ æ ææ, æ, æ, æ æ : « æ æ æ: æ æ æ ». æ ææ — æ ææ æ. ææ æ æ æ. æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æææ æ æ æ. æ æ , æ : «Æ . æ æ æ, ææ æ æ. æ æ æ , æ ææ . æ æ æ — æ æ. ææ - æ æ. æ. æ æææ æ».

ææ æ æ ææ , ææ. «» æ ææ æ æ æ. æ ææ æ «» æ æ. æ æ æ æ ææ ææ: , æ æ , , ææ ææ ææ æ ææ ææ, æ ææ æ æ. ææ æ æ, ææ , æ æ æ æ. æ ææ, æ æææ æ æ æ (« æ»). Æ æ æ æ , æ ææ æææ. æ, æ ææææ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ, æ. ææ æ ææ ææ æ . ææ æ æ æ, , æ æ, ?! æ ææ æ æ ææ æ æ!

æ æ æ æææ, æ ææ æ , ææ æ ææ ææ , ææ æ. æ ææ, ææ æ æ æ , æ ææ ææ ææ ææ ææ. æ æ æ, ææ ’ æ æ æææææææ, æ, æ .

æ æ ææ ææ, æ æ . , æ æ ææ æ ææææ, æ æ æ ææ, æ æ. ææ æææ, ææ æ ææ æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ, æ . æ æ æ æ æ.

ææ æ æ æ «æ» ææ «æ». ææ æ æææ, æ ææ æ , ’ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ. ææ, ææ æ («æ») æ æ ææ ææ æ ææ æ, ææ , æ æ, , æ ææ , æ æ æ ææ ? æ æ æ, , ææ ææ æ. ææ ææ ææ æ. : « , — ». æ ææ æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æ, æææ æ, — æ æ æ æææ. ææ ææ ææ ææ æ ææ, , æ ææ æ æ ææ? ææ æ æ: ææ , æææ æ, æ æ, ææ ææ æ ææ æ. . , ææ ææ æææ . æ æ ææ , ææ æ æ ææ æ ææ.

ææ æ, æ ææ ææ æ æ æ.

æ æææ, æ ææ «æ» æ. ææ æ , æ ææ ææ, , æ, æ æ æ. æ æ æ ææ « æ, ?», æ æ æææ æ . æ , , , æ, æ . æ æ?

æ æ , æ æ ææææ æ æææ (æ, ææ ææ), , æ æ æ æ , ææ æ æ . æ æ æ, æ æ æ. æææ æææ æææ (ææ, «æ ææ», « », « ææ ææ ææ», «» ææ æ.). ææ æ, , ææ æ æææ? (« æ»), æ æ — « æææ æ».

ææ æ, ææ ææ æ æææ ææ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ, ææ æ ææ. æ æ æ, æ .

æ æ , æ , ææ æ æ. æ æ æ . æ ææ æ æ .

— «æ- , æ , ææ æ ææ ææ æ ?» — .

æ , æ ææ , æ æææ , ææ :

— ææ æ ææ ...

æ æ æ :

— , , æ æ, ææ æ æ. æ æææ æ: æ ææ ææ , æ æ, ææ ... æ æ ææ æ æ.

æ æ ææ æ æææ, æ æ æææ! ææ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ, æ æ æ , æ æ: « , , » (.. . « »). æ æ , ææ ’ æ æ. æ, æ ææ æ ææ , , æ ææ: « æ, ? æ?!» ææ , æ æææ ææ , æ.

æ ææ ææ «ææ æ». æ æ æ æ — ææ æ æææ. «Ææ » ææ « æ». ææ æ æ æ - æ «æ» æ. «æ» 1923 . , ææ, æ ææ æ æ. ææ æ æ, ææ ’. ææ æ æ æ ææ ææ, æ æ ææ.

æ. ææ æ æ æ, , ææ æ ææ æ æ, æ. æææ ææ æ æ. æ æ. æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ æ. æ æ æ, æ æ æ ææ æææ, æ æ; æ , ææ ææ æ æ ; ææ æ æ æ ææ. æ æ, ææ æææ æ æ, . æ æ ææ ææ , ææ ææ æ æ æ , ææ ææ æ , æææ .

æææ æ. , æ, , ææ, æ ææ æ æææ æææ æ, æ æ. Ææ ææ ææ æ- ææ (æ æ) æ æ: æ æ, æ æ ? æ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ. ææ æ ææ-æ : æ æ ææ æ ææ , ææ ææ æææ . ( æææ ææ æ æ , æ ). æ, æ ææ æ æ æ, æ. æ ææ ææ æ æ æ?

æ ææ : «» («Æ», 4, 5-æ ). ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ — . æ æææ æ æ ææ æ . «» æ. æ : « , — , » — æ , æ ææ æ æ ææ æææ ææ. æ æ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ.

, ææ æ æ , æ . æ , ææ , æ , ææ ( æ3), æ æææ æææ. , æ æ, ææ æ æ, ææ ææ ææ æ. «æ ææ ææ» æ , æ, ææ æ æ æ æ . æ ææ æ æ æ . æ æææ; ææ æ æ , ææ æ æ æ . Ææ, æ , æ ææ æ æ ææ ?! æ æ æ æ ææ , ææ æ ææ ææ, æ æ æ ææ æ ææ æ. æ ææ, æ ’æ, ææ.

ææ æ ææ ææ ææ æææ ææ ææ æ.

æ ææ, æ, æ ææ, æ ææ ææ ææ. æ æ , ææ ææ æ æ , ææ. Æ ææ æ æ , ææ ææ æ æ ææ , æ æ æ (æ « » ææ « æææ»). æ -, æ æ, æ ææ æææ æ, ææ æ æ æ ææ æ. Ææ æ æ ææ æ, æ , ææ æ , . æ æ , æ , , ææ æ æ: «æ, æ! æ, æ! æ æ!»

æ æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ («Ææ æ »). Æ ææ ææ , æ æ æ, ææ æ ææ, æ æ æ æ æ . æ ææ æ æ æ : «æ æ ææ, æ æ æ ... æ , æ æ æ æ ææ . æ æ ’, æ ææ æ... æ æ æ æ!» æ ææ æ ææ æ æ ææ. ææ æ , æ æ æææ .

æ ææ æ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ ææ — , æ, . æ ’æ æ æ ææ æ . Ææ æ ææ æ ææ ææ æææ æ ææ.

æ æ: ææ æ æ ææ ææ æ æ? æ æ , ææ ? ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ, æ æ, æææ ææ æ. æææ æ ææ — æ ææ ææ æ æ , æ ææ æ æ ææ æ ææ . ææ æ æ, æ ææ æ , æ æ æ .

«æ ææ » æææ -. æ æ . « æ» æ, ææ æ æ æ «æ ææ »-æ æ. æ, æ æ æ æ, , ææ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æææ; æ æ, æ ææ æ «»- ææ æ. æ, — æ æ; æ ææ æ-æ, æ ææ æ æææ. æ, æ ææ , : «æ æ ææ, æ , æ, æ ææ, ææ æ ææ».

, æ æ ææ æ, æ æ æ: « ææ æ æ, æ æ æ æææ, æ ææ æ æ , æ æææ æ æ, æ ææ æ æææ æ, ææ æ ææ æ æ æ, æ æ æ ææ æ — , ææ ææ æ æ æ æ».

æ æ ææ æ ææ, æ æ æ, ææ, æ ææ æ , æ . æ , ææ ææ , æ ææ , æ , . æ æ æ, «ææ æææ ææææ, æ ææ ææ, æ ææ ææ. ææ, ææ æ ææ æ æ , ææ ææ æ. ææ æ æææ æ ææ. ææ æ æ ææ . æ ææ. æ , æ æææ».

æ — æ, æ ææ, ææ ææ ææ — æ æ ææ æ — ææ æ . æ . ææ - æ , ææ æ æ, æ æ, æ æ æææ ææ æ æ.

æ ææ æ æ æ æ «» æ, æ æ ææ æ æææ ææ æ, æ æ æææ æ.

ææ, ææ ææ æ. , æ æ æææ, æ . ææ æ æ, æ ææ æ, ææ ææ ææ æ , ææ . æ , æ æ æ, æ æææ — æ ææ ææ. ææ ææ æ ææ, ææ ææ, æ æ; ææ æ, æ æææ æ æ æ, æ ææ æ , æ æ, ææ æ æ, æ.

æ ææ æ æ æ, « ’ ææ æææ»- æ, ææ ææ ææ æææ . æ æ æ æ æ æ — æ ææ ææ, æ æ ææ æ æ . æ , æ æ ææ æ, æ, ææ æ , æ. , ææ, æææ ææ, æ æ æ . , ææ æ : æ ææ ææ?

æ æ. æ ææ, ææ æ æ æ, ’, æ æææ, æ ææ ææ ææ æ. ææ æ ææ. ææ ææ, æ æ ææ æ ’, ææ æ ææ æ. æ, ææ, æ æ æ. æ æææ, æ æ ææ. æææ æ ææ ææ, ææ, æ æ, æ æ, æ æ æ æ. 20-æ æ æ , ææ æ ææ æ, æ: æ æ ææ ææ æ. ææ æ ææ ææ æ, æ æ ææææ. Ææ æ ææ «» ææ æ æ æ , æ . , æ æ , ææ æ. ææ ææ, æ æ ææ æææ. ææ ææ æ æ — æ æ æææ.

æ æ ææ æ, æ æ æ. ææ, æ æ æææ æ æ ææ. ææ æ æ æ æ «æ» ææ «». æ æ ææ, æ æ æ. æ æææ æ ææ ææ ææ æ æ. æ ææ , æ ææ æ ææ — ææ . æ æ æ , ææ æ æ æææ, æ æ ææ .

« æ» ææ ææ æ «». æ æææ , ææ æ.4 ææ æ æ ææ æ. ææ æ, æ ææ æ æ ææ, æ ææ , æ æ . æ, æ , æææ æ ææ , . ææ, æ æ , , , æ æææ , æ æ ææ , æ , æ . æ æ æ -æææ. æ æ æ, æ .

ææ æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ. æ ’æ æ , ææ æ æ, æ æ ææ. Ææ ææ ææ ææ ææ, æ ææ æ. ææ æ , æ æ, æ, æ æ, ææ , æ æ . æ .

æ ææ æ æ, æ æ æ æ , æ æ æ æ. æ æ æ . « æ» 1940 æ Æææ , æ æ «æ » ææ « » æ. Æ æ æ , æ ææ æ æ æ. , æ æ æ æ æ ææ ææ, æ.

1940, æ æ æ — «». æ æ æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ ææ ææ. , æ ææ ææ ææ æ æ æ. æ ææ-ææ æ, æ æ ææ æ æ , .

æ æ æ æ ææ, æ æ — . æ æ æ , æ ææ æ, ææ ææ æ ææ ææ. ææ ææ, ææ ææ æ, æ , æ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ. æ æææ æ, æ æ , ææ ææ ææ .

æ ææ æ ææ ææ æ , ææ æ æ æ ææ, æ , æ æ. ææ æ æ ææ æ. ææ æ ææ æ æ æ æ æ.

* * *

æ ææ æ æ æ æ æ, æææ, æ ææ , æ ææ æææ, ææ — æ, æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ , æ ææ æ æ æ.

ÆÆ

1 . , . IV, , . 1960. . 366.

2 . . , . , 1945. . 152.

3 . , , 1964, 52 .

4 . . », 1970. . 201.

æ