-:

| |


:

ÆÆ Æ

æ , ææ ææ æ ææ-ææ . æ æ æ, æ , æ . æ æ ææ ææ , æ æ ææ æ æ.

æ æ æææ, æææ æ, æ ææ ææ :

— , , ææ !

— ææ ! æ æ, æ !

æ ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ. æ ææ ææ æ ææ æ. æ — ææ æ, æ — æ . æ, æ æ. æ , : « æ æ æ æ».

æ æ æ ææ ææ æ æ, æ , æ æ æ ææ, æ æ æ. æ æ æ æ.

, ææ æ , æ ææ, :

— ææ, ææ! Æ æ æ, !

æ æ æ . æ æ æææææ æ ææ :

— æ ?

æ ææ, ææ æ ææ . æ æææ æ, æ ææ.

æ æ ææ - .

æ ææ :

— æ , æ. æ!

ææ. Ææ æ , ææ æææ, ææ , æ æ æææ. æ æææ æ æ æ. æ æ æ æ.

***

ææ æ , æ — . æ, ææ æ. æ æ æææ. , æ , æ æ ææ æ 13 æ. æ , æ , æ ææ ææ ææ æ æ æ, ææ ææ .

, , æææ æ , æ, ææ æ ææ ææ . - æ æ ææ, æ æ æ ææ . Æ ææ, æææ ææ æ — æ ææ . æ ææ æ æ æ æ æææ.

ææ æ æ, æ æ æ, ææ, ææ æ ææ , æ æ ææ :

— ææ ææ! æ ææ æ æææ æ .

ææ æææ æ æ . ææææ- — æ, æ ææ ææ ææ, ææ æ ææ ææææ .

, ææ æ æ, æ ææ æææ æ æ æ.

æ ææ ææ æ , ææ æ æ , . ææ æææ æ æ : , , , ææ ææ æ æ, æ æ æ ææ.

æ , ææææ, æ æ, æ , æ æ , ææ æ . æ æ ææ- æææ I- . ææ æ æ æ ææ æ , æ æ ææ æ III- æ æ.

æ æ æ, — , æ , ææ. — æ æ æ, ææ æ æ, , æ!

***

ææ æææ æ æ æ . æ ææ æ æ æ . æ æ 18 æ ææ æ ææ æ . æ æ æ , ææ æ æ.

æ æ , æ æ æ ææ ææ æ æ , æ, æ æ , ææ ææ ææ æææ .

æ æ ææ ææ æ .

æ ææ ææ :

— , ! — æ , ææ .

ææ ææ.

æ æ.

— , æ, , æ æ, æ æ æ!

æ æ ææ, æ ææ ...

, æ , æ æ, æ æ ææ ææ.

ææ .

æ æ ææ ææ :

— ææ æ — ææ!

ææ, ’ææ ææææ æ æ, ææ æ æ, ææ æ , æ æææ , ææ æ ææ æ .

— ææ ! — ææ æææ æ.

«ææ æ».

— æ , — , — æ æ!

ææ æ , æ æ æ .

— , ?.. æ, æ æ !

— , , , æ , .

, ææ ææ æ ææ æ æææ.

æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ .

æ-æ-æ!.. — . — , , ææ æ-æ ... æ, æ, !.. , ! æ , æ æ , ææ !..

ææ : « æ æææ, ææ æ æ !»

ææ æ! — æ æ . — æ , ææ æææ æ!

æ æ, , — æ. — æ, æ æ ææ æ æ ææ, æ!

æ ææ ææ .

æææ ææ æ æ. æ, , . , æ , æ.

æ .

ææ æ æ.

— ææ, ææ, ! æ æ æ !

.

— æ? Æ ! æ , æ, ææ, ææ æ æ ææ. ææ , æææ?

ææ æ æ æ, æ . æ, ææ , æ .

æ æ ææ æ æ . æ æ ææ, , ææææ, æ.

Æææ, æ . æ æ ææ :

— æ ææ-ææ ææ. æ ææ ææ! , æ æ , æ!

ææ æææ.

æ :

— æ æ , æ æ !

ææ æ æ : «æ æ æ ææ æ, ææ æ, ææ».

æ æ ææ æ, æ æ-æ ææ æ æ. æ, æ æææ æ. ææææ æ æ ææ ææ . æ ææ æ æ .

— , æ , ææ æ æ? — æ . — , ææ æ ! Æ ææ æ æ.

æ, . . æ æ, ææ æ ææ ææ æ .

— , ! æ ...

— , æ æ æææ æ! — ææ .

— æ, ?

— æ .

— æ æ... æ, ?

— æ, ææ , — æ æ ææ, . — æ æ, æ æ... Æ æ , !

æ ææ ææ æææ .

æ.

— æ æ, ?

— æ .

— æ ææ æ!

ææ, ææ ææ . , æ æ æ ææ :

— æ , æ , æ æ, æ æ æ!

æ ææ æ æ ææ ææ æ æ. ææ æ.

***

æ, æ æææ æ . æ æ ææ æ æ ææ ææ. ææ æ æ , ææ ææ æ ææ, æ æ. æ æ , . æ æ æ æ , ææ æ æ ææ æ ææ . ææ æ æ æ æ ææ... æ ææ ææ, ææ æææ æ ææ ææ æ, æ æ æ ! æ . æ æ æ æ , ææ, æ æ æ æææ, æ æ. « æ. æ ææ æ, ææ æ ææ æ ææ . æ, æ æ æ æ æ. æ æ ææ æ æ... æ ææ. Ææ æ æ ! ææ æ? æææ æ — ææ . æ æ?» æ, ææææ, æ - æ æ .

æ, æ, — ææ. — æ ææ ææ ææ ææ æ æ ! æ æ æ æ, ææ ææ . , , ææ «æ æ, æ æ» . Ææ ! æ!

æ æ ææ æ . ææ æ æ , — æ æ. æ , ææ æ æ æ æ, ææ æ æ. ææ æ æ ææ æ.

æ ææ, æ æ ææ : æ ææ æ æ æ æ. ææ æ, æ æ æ , æ æ æ, æ . æ , ææ æ æ ææ .

æ æ æ ææ, æ :

— Æ æ æ- æ ææ æ æ.

æ ææ , ææ ææ , ææ ææ , ææ æææ:

— æ æ, , æ æ æ ææ. Æ æ æ, æ ææ ææ?

— æ , — . — æ æ. æ ææ æ æ. æ æ, æ æ ... ææ ææ æ æ .. æ ææ ææ æ æ ææ ææ ææ.

— æ . Æ æ . æ æ ææ .

— æ , æ? æ æ , æ æ? ææ æ æ, . æ ææ ææ, æ ææ æ æ, ææ æ æ, æ. æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æææ ææ , ææ . æ æ æ, æ æ, . æ æ, , æ æ ææ ææ, .

æ æææ, æææ.

— , , æ , ææ æ æ æ... æ æ, , æ æ æ. , , æ !

æææ.

***

æ æ14 æ ææææ ææ æ ææ.

æ ææ æ ææ æ æ: æ æææ, æ , æ ææ æ æ. æ æ æ æ, æ , ææ æ æ, æ æ ææ, æ , æ æ .

æ æ, æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ:

— æ , æ æ. ææ æ æ æ. ææ æ æ æ æ. æ, æ, ææ æ ææ, æ æ.

. ææ ææ æ . ææ ? æ ææ, æ æææ, æ , æ æ æ.

æ , ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ.

æ-ææ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ æ. ææ æ ææ , æ æ æ, ææ ææ , æ æ æ ææ .

æ .

æ ææ æ ææ ææ, ææ , æ -æ æææ æ , ææ æ ææ.

æ. æ. Æ æ æ ææ ææ æ .

Ææ . æ ææ æ æ æ æ .

***

ææ . Æ, æ . æ ææ 15 ææ, æ ææ, æ ææ ææ. æ ææ æ, ææ ææ æ. æ ææ æ æ , æ æ.

— æ-, — æææ æ, — æ æ ææ.

æ æ, ææ ææ ææ ’æ16 æ æ. æ æ æ.

æ æ æ. æ æ æ , , æ , ææ æ æ. æ ææ ææ ææ, æ æ.

æææ æ , ææ æ æ ææ ææ, æ æ.

æ æææ æ-ææ æ ææ ææ æ.

æ ææ æ . ææ æ ææ, æ, æ — æ.

æ æ, æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ æ ææ . æ æ æ æ : « æ, , ?»

— ...... ! — æ .

ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ. æ , ææ ææ æ.

æææ ... æ æ ææ, ææ ææ æ.

æ, :

— æ æ æ æ ææ. æ æ æ , æ ææ !

æ æ . ææ æ æ , æ æ, æ ææ æ æ. ææ — , ææ æææ. æ ææ ææ æ æ æææ .

***

ææ ææ æ æ, ææ æ æ ææ ææ æ.

æ , ææ æ æ æ æ. ææ ææ ææ æ æ .

æ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ .

æ æ æ , 80- æ æ ææ :

— æ æ ææ, æ æ æ ... æ , æ æ æ ææ . æ æ æ æ, æ ææ æ... æ æ æ æ!..

— æ, æ æ ææ! — æ . æ æ, æ æ ææ - .

æ , ææ æ, æ ææ ææ æ æ æ . , ææ , æ æ ææ æ æ æ ææ.

æ æ æ æææ ææ æ . æ, æ æ æ æ ? æ, æ æ æ .

— æ , — æ æ. — Æ æ, æ. . ææ , æ æ æ ææ æ.

æ?

ææ æ æ , æ æ æ æ.

ææ, æ, æ, æ ææ æ. ææ ææ ææ æ , , .

Æ æ ææ ææ æ, æ , æ æææ .

— æ æ æ, æ æ , ? — æ ææææ.

— æææ æ, , æææ! — æ- æ æ. — æ æ æ æ, æ æ æ?!.

æ , æ æ, æ æ, æ ææ æ æ , æ. æææ æ æ .

Æææ æ æ, æ ææ . æ æææ, æ æ . Ææ æ æ æ.

æ æ . æ æ , æ ææ. ææ æ, æ ’æ æ ææ-ææ æ. ææ æ æ , æ æ æ ææ ææ æ .

— Ææ, — .

— Ææ, ææ! — æ ææ .

æ æ ææ ææ æ:

— æ, æ ææ ! — . — æ æ ææ æ .

æ, ææ ææ, æ ’æ. æ æææ æ ææ æ. æææ æ æ ææ ææ ææ æ ’æ . ææ æ , , æ , ææ æææ æ æ, ææ æ ææ æ æ, , ææ æææ, æ æææ . æ æ æ æ ææ, æ æ æ æææ, æ ææ æ:

— , , æ ææ!

æ ææ ææ æææ æ. , ææ æ æ , ææ, æææ ææ æææ, æ æ : , ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ ææ ?

æ æ æ ææ. æ. æ æææ æ. ææ . ææ , æ æ æ . æ æ . æ æ , ææ ææ.

— æ, , ææ? — ææ .

— ææ , æ æ, , — æ æææ æ .

, æææ , æ ææ æ æ. ’æ ææ æ, ææ æ.

— æ , ? — .

æ æææ, æ æ: ææ æ: , æ æ ææ æ . æ æ, æ æ — æ ææ ææ ææ æ. Ææ æ æ , ææ , ææ , ææ ææ æ . ææ æ ææ æ ææ , æ æ-æ æ æ æ, ææ æ æ. æ, æ æ ææ . æ æ æ æ æ, ææ æ ææ. æ æ æ æ ææ ææ ææ , æ æ ææ ææ . æ , æ æ æ, æ. æææ ææ æ , æ æ . æ ææ æ — æ, æ . ææ , æ æ æ æ æ .

— æ æ æ ? — æ æææ æ.

æ æ æ , ææ ææ æ:

— æ æ æ!

æææ æ ææ ææ , æ æ ææ æ ææ æææ . Æææ æ, æ æ, æ.

***

æ , ææ . ææ æ æ æ . æ æ :

— æ æ æ ?

æ æ ææ, ææ ææ æ :

— ææ æ , !

æ æææ æ .

æ æ , æ ææ . , æ ææ, ææ æ æ ææ. , , ææ æææ. Ææ, æ æ æ ææ æ æææ.

æ æ , æ ææ ’ææ ææ. æ æ æ æ æ, ææ . Ææ æ æ , æ ææ æ æ , æ . æ æ , ææ æ ææææ , ææ æ ææ ææ .

æ ææ , ææ, æ æ æ , æ ææ . æææ æ17 ææ æ æ æ, æ æ æææ.

æ æ ææ æ ææ ææ. ææ? , æ ææ æ, . ææ æ, æ ææ ææ ææ, , ææ æ .

ææ æ æ ææ ææ , æææ ææ. ææ æ ææ.

æ æ ææ æ:

« æ, æ, ææ ææ æ æ!»

æ: , æ ææ, æ.

«æ, æ, — æ , — æ ææ ææ ææ. ææ æ æ ææ ææ — , ææ ».

, æ æ , æ æææ , ææ æ æ æ . ææ æ æ , ææ ææ æ , ææ æ æ æ. æææ æææ, , ææ æ æ æææ æ æ.

« æ , æææ, æ æ ææ, ææ ?» — æ æ .

— , æ-, æ ææ æ ? — ææ .

. , æ ææ æ, æ æ, æææ . æ ææ :

— Ææææ, æ , æææ æ æ æ, ææ ææ , ææ ææ ææ.

æ, ææ ææ ææ ææ. ææ æ , æææ æ, æ ææ ææ æ! « », ææ, æ ææ æ ææ æ . ææ ææ æ :

— ! , !

æ, æ æ, ææ æ, æ æ æ æ ’æ.

Ææ, æ æ æ, ææ æ.

æ:

— Ææ æ, ææ! æ æ ! æ æ, æ?!

æ æ . ææ , æ ’æ, æ æ æ . Ææ æ æ æ . æ æ æ. æ æ æ. æ .

æ, ææ æ , ææ ææ . Ææ ææ æ æ ææ ææ æææ æ: « æ, ?»

Æ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ . ææ, æææ, ææ . æææ, æ æ , ææ æ æ.

æ æ ææ, æ ææ , æ ææ æ æ .

, ææ ææ æ æææ , ææ ææ ææ, — æææ æ.

ææ æ ææ ææ , æ æ ææ ææ æ æ. ææ æ æ æææ , æ ææ æ ææ æ :

— Æ æ ææ ! Æ æ ææ æ !

æ ææ, æææ, ææ æææ ææ.

æ ææ ææ , æ ææ æ , ææ ææ æ , ææ :

æ! . æ æ ææ æ, æ æ — æ æ æææ ææ . æ! æ æææ ææ ææ, æ. Æ æ ææ. æ -æ , æ æ æ . æ æææ æ, ææ æ æ !

æ æ æ , æææ æ-æ , ææ æ .

æ æ ææ æ æææ.

— æ! Æ ææ ææ ææ ææ , æ ææ æ ææ. æ ææ ææ. æ æ æææ ææ !

æ æ æ æ ææ . æ æææ æ, æ æ, ææ æææ æææææ, æ æ . æ æ æ æ, ææ æ , ææ , æ æ æ , æ æ, æ ææ.

æææ ææ æ æ æ æ ææ , æ æ æ æ æ.

— ’ æ æ! ææ æ ææ ææ æ æ æ. æ æ æ, ææ æ ! Æ æ æ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ.

— ææ! — æ ææ. — ææ . æ æææ !.. æ , æ , æ . æ æ æ æ , æ æ!

æ ææ , æ æ ææ æ æ æ , æ ææ , æ, æ . , æ æ æææ ææ ææ æ .

ÆÆ

æ «» æ ææ. æ: -27, -29, Æ-34.

ææ æ, æ ææ æ 1928 . ææ æ. , 1927 ææ æ , . ææ 1927 æ æææ ’.

æ ææ — æ æææ æ.

æ — æ.

æ — ææ .

— : æææ ææ æ æ .

«ææ æ» — æ æ «».

— æ , .

— , æææ.

— ; æ ææ ææ, æ æ, .

— æ .

13 æ.

14 æ — ææ æææ.

15 — æ .

16 — ææ .

17 — æ .

æ