-:

| |


:

Æ

æ, æ11 ææ, , æ æ. æ æ ’ææ. æ æ æ ææ æ ææ.

æ æ ææ æ æ 45 . ææ æ , æ, ææ ææ. æ æ — ææ . . æ.

æ æ ææ.

ææ æ æ æ æ æææ — æ ææ æ ææ.

ææ- æ- æ æ æ, ææ ææ æ, æ ææ ææ æ .

æ æ æ . æ , æææ- æ æ æ .

æ - æææ , æ- ææ , æ æ, æ æ ææ, æ æ , ææ- æ , ææ , ææ, æ.

æ- æ æææ, ææ- ææ ææ æ æ.

æ- ææ ææ ææ æ :

— æ æææ æ ææ æ. Æ æææ, ææ æ æ ææ, ææ æ æ , æ æ æ — , æ æ, ææ æ æ — æ.

æ - æ- , ææ - , ææ æ æ . ææ- æ æ æææ æ æ, æ- æ .

æææ ææ, ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ . æææ ææ- æ , æ, ææ ææ ææ æ- æ æ ææ, æ ææ.

1916 , ææææ, æ æ æææ. æ æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ- æ. æææ æ ææ , æ ææ æ, æ æ ææ ææ — ææ æææ æææ.

æ ææ æ æ æ æ . æ ææ, ææ æ æ ææ æ ææ æ æ . ææ ææ æ , æ æ , æ .

æ æ æææ ææ æææ æ æ, æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ æ .

- , æ ’æ æ , æ , æ ææ ææ.

æææ æ ææ ææ æææ. æ æ æ ææ, æ æ æææ, æææ.

— æ, æ ? — ææ, .

— æ æ, — , — ææ æ , æææ ææ æ æ æ ææ æ æ æææ ææ æ ææ.

— æ æ ! — æ ææ .

:

æ? — Ææææ ææ æ æ, ææ- æ ææ æææ.

***

æ æ , ææ æ æ. æ æ æ , ææ æ ææ æ æ , æ æ æ æ.

Ææ æ ææ . , æææ , æ æ, æ-ææ . æææ æ æ ææ, ææ æ æ — æ æ æ ææ . æ æ -æ æ æ , ææ .

æ æææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ. «ææ æ, ææ æ, — æ. — Æ æ... æ æ».

Æææ æ ææ, ææ :

— æ æ, æ æ æ.

— æ! — .

ææ æ æ. ææ æ ææ.

æ , æ :

— ææ æ æ æ !

— , , — æ.

æ æ ææ :

— æ æ æ æ!

— ! — æ æ.

— æ, ! — æ .

æ ææ æ æ:

— æ, ææ æ . æææ, ææ . ææ æ.

— Ææ, ææ, ! — æ æ.

«æ»-æ æ æ æ, ææ ææ æ ææ .

***

æ:

Æ , ææ æ æ ææ, — ææ æ ææ, ææ æ . æ ææ æ ææ ææ ææ æ, ææ æ æ, ææ æ , . æ æ. æ , ææ ææ , æ ææ, ææ ææ, - æ . æ ææ : ææ æ æ æ , ææ æ.

.

, æ ææ: « æ æ, æ ».

ææ . æ æ , æ ææ æ æ. æ ææ.

æ æ, æ , ææ æ ææ æ . 1905 .

æ æ , æ 1906 , æ, ææ.

æ ææ. Ææææ , , . æ ææææ æ æ, ææ æ æ æ æ .

, æ, æ æ æ æ .

ææ 50 æ ææ. æ æ ææææ æ, æ æ — . ææ æ ææ. ææ ææ æ æ, ææ ææ ææ æ — ææ æææ, æ æ æ. ææ ææ æ.

Ææ æ ææ, , æ, æ æ ææ . æ æ, ææ æ ææ æ. , ææ æ æ 3–4 æ æ ææ, ææ æ. æ æ, ææ-ææ æ ææ æææ, æææ. æ ææ. ææ ææ æ æææ ææ æ, æ æ : ææ , æ ææ, æ , ææ æ . æææ æ , æ æ, ææ æ æ. Ææææ, æ æ ææ æ , ææ æ . ææ — æ . æ ææ æ æ ææ ææ. ææ ææ ææ ææ ææææ. æ . æ , ææ . ææ ææ æ æ æ æ . ææ , æ ææ æææ æ æ.

Ææ ææ æ , æ æ , æ æ , ææ æ :

— æ, æ æ æ ææ æ.

ææ æ ææ æ, æ, æ æ , æ.

«æ æ, æ , æ !» — æ æ .

Ææææ ææ æ «æ»?

Æ æ ææ , ææææ æ æ æ ææææ æ æ.

æ, æ ææ, -22 , æ ææ , æ, æææ, æææ.

æ , æ æ , æ æ, æ æ , æ æ ææ , æææ æ æ . æ æ, æ ææ æ æ æ, æææ — æ, æææ — ææ æ æ . æ æææ æ æ æ , æ ææ , ææ ææ æææ æ ææ æ . ææ æ æ . æ æ æ æ , ææ :

— æ æ, æ , æ æ. ææ æ ææ æ ææ, ææ, ææ æ æ æ.

æ ææ æ æ .

æ ææ. Æ æ æ, æ ææææ ææ!.. æ æ æ æ ! æ, æ ææ ææ. Ææ æ, ææ æ æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ. æ æ æ æ.

Æ ææ , æ æ ææ æ æ, æ ææ æ, ææ ææ . æ :

— æ ææ ææ, æ — ææ, æææ ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ. , æ ææææ ’æ æ æ æ æææ, æ æ ææææ æ. ææ æ æ æ. ææ æ . æ ææ — ææ æ, — .

ææ æ æææ æ æ ææææ ’æ. æ æ ææ æ æ æææ . ææ , ææ æ ææ, ææ æ æ æ ææ . ææ ææ æ æ ææ , æ æ æ æ : «æ, , æ æ, ææ æ æææ?»

ææ æ ææ , , æææ, ææ æ æ æ ææææ æ.

æ ææ æææ ææ. ææ æ æ ææ.

æ æ : « », æ ææææ æ:

— ? !

æ æ æ, æ æ æ ’æ, æ - æææ.

Æ ææææ æ æ æ æ .

ææ æ æ æ , , , ææ æ ’. ææ æ , æ æ- ææ .

æ-ææ , ææ æ .

Æ æ æ æ.

æ ææ æ æ æ ææ æ ææ, æ æ ææ , æ ææ ææ .

æ ææ æ ææ ææ. , æ . æ , æ æ, æ ææ æ ææ æ æ, ææ 65 æ. ææ æ ææ , æ æ ææ æ. æ ææ - æ . æ æ æ. æ , ææ æ . Æ æ, æ æ.

æ ææ , æ æ æ , , æ æ. , æ , æ. æ æ, ææ æ æ . æ æ æ , ææ æ , æ: « ? !»

æææ ææ æ ææ æ æ. Æ æ æ æ . ææ æ . , ææ æ ææ æ, , - ææ , æ æ æ æ, æ æ æ , æ.

æ ææ æ. æ æ : , æ ææ . ææ æ æ. æ ææ æ æ . æ æ, æ ææ æ æ.

, æ , æ æ ææ , æ ææ æ æææ . , æ æ ææ æ æ æ æ æ, æ ææ , ææ ’. æ æ æ, ææ 2–3 æ æ æ ææ æ. æ ææ æ - æ . ææ ææ.

æææ, æ æ æ æ. æ æ . æ æ æ æ, ææ ææ ææ ææ: « æ ææ »... æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ, ææ . æææ æ æ æ ææ.

Ææ , ææ æ æ ! æ ææ ææ-ææ . Ææ, ææææ, æ æ æ.

***

æ , , æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ , ææ æææ : æ æ æ æ æ æ , æ æ ææ. æ ææ — ææ ææ. æ, æææææ, ææ . ææ æ ææ. æ æ. Æ æ æ æ æææ.

Æ ææ æ æ æ æ ææ æ æææ, æ -æ æ ææ æ .

æ æ æ, æ æ ææ, ææ ææ æææ. æ æ ææ , æ æ æ æ. ææ æ, ææ æ æ æ æ, æ, ææ , æ.

æ, ææ ææ.

æ æ æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ, ææ:

— ææææ æ. æ æ æ æ æ.

æææ ææ ææ, ææ, æ, ææ æææ æ æ ’ææ æææ.

æ æ ææ æ -ææ æ æ , æ . æ, æ æææ.

ææ æ æ æ. æ æ . Æææ æ æ. æ æ , , æ , æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ.

æææ, æ æ. æ æ æ æ. , ææ ææ æ æ æ , ææ æ ææ ææ ææ . æ æææ æ ææææ, æ æ æ æ æ ææ.

Æ æ ææ, ææ æ æ æ æ æ ææ æ, æ, æ æ ææ.

æ-ææ ææ ææ, æ æææ, ææ æ, æ-æ æ ææ .

ææ æ , ææ æææ æ ææ æ æ æ æ.

ææ, æ æ: «ææ æææ, æ ææ, ææ æææ æ, æ æ ?»

æ æ. æ ææ. æ æ. æ . æ æ æ ææ ææ.

æææ. æ æææ ææ. æ, æææ æ æ æ, æ , ææ ææ æ ææ.

Æ ææ ææ æ ææ æ æ .

ææ , , , .

æææ æ æ . æ æ æ ææ æ . æ æ, ææ æ æ. ææ æ æ ææ, æ, ææ. ææ ææ, æ ææ æ ææ æææ æ .

æ ææ .

æ æ. ææ æ æææ æ:

— æ, æ æ ? æ æ ææ!

— æ æ , — æ. — æ æ ææ ææ æ æ ææ.

æææ æ:

« æ, æ æ. æ æ æ, æ æ ææ ææ».

æ , æ æ æ æ æ æ, ææ, æ æ æ, æ æ .

, æ æ ææ :

— æææ æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ ææ.

æ.

ææ , æ æ.

Æ æ æ æ.

æ æ æ æ . æ æ æ . æ æ ææ, ææ æ , ææ , æ ææ. æ æ æ . æ æ , æ æ , ææ æ . :

— ’æ æ ææ æ ææ æ , æ , ææææ, æ æ ææ.

æ ææ æ ææ æ. ææ , ’ , æ æ ææ . . Ææ æ æ , æ æ æ æ. ææ æ æ ææ æ.

æ æ æ æ .

æ æ æ ææææ ææ. æ, ææ æ ææ , ææ æ ææ , æ æ æ .

ææ æ .

:

— æ æ æ ææ, ææ æ æ æ: æ , æ ææ æ æ . ææ æ ææ, æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ.

— æ, æ æ, — æ. — æ æ.

æ æ ææ :

— æ æ ææ, æ ææ ææ !

æ æ ææ ææ æ æ , ææ æ, æææ æ ææ æ æ æ.

ÆÆ

«æ». «æ», 3–4, 1927 , æ — Æ-34. æ æ, ææ æ. æææ æææ æ, . æ ææ: «1916 , ææææ, æ ...» ææ ææ , 1916 æ æ æ æ , .

— æ , æ.

— ææ: ææ æ æ æ.

— æ æ æ, æ æ. : æ ææ .

ææ — æ ææ ææ .

æ — æææ, ææ ææ æ.

— æææ .

— .

æ () — ææ æ.

11 1914–18-æ æ.

æ