-:

| |


:

Æ

Æææ æ æ æææ -18- . Æ æ, æ æ ææ æææ æ ææ.

æ , æ æ æ , æ , ææ , ææ ææ, æ æ ææ. æ æ , æ - æ ææ- æ ææææ .

Ææ æ æ æ , , æ ææ æ æ ææ ææ æ æ.

— , ! æ æ? — æ æ æ ææ.

, æ , ææ-æææ, æ ææ :

— Ææ æ. ææ æ æ!

ææ æ ææ.

æ æ æ.

***

æ æ — ææ . æ æ , æ æ. æ æ æ. Æ æ, æææ æ æ æ ææ æ æ.

ææ ææ æ æææ: — æ -50- , æ — 18- , ææ — 8- .

— ææ ææ ? — . — æ æ , .

æ ææ , ææ æ ææ æææ æ . ææ- , æ- æ, æ æ æææ ææ .

æ æ æ ææ :

— Ææ æ, ! Æ ææ ææ ææ æ, ææ æ, æ æ!

— Ææ ææ æ ææ æ æ !

— , , ææ, ææ æ ææ æ æ æææ .

æ ææ æ æ .

— ... , ! ææ ææ ! — æ ææ æ .

æ , æ æ æ ææ æ, ææ æ æ ’ — æææ, æ æææ æ æ! ’æ, æ æ æ æ, æ æ.

æ æ ææ æ. æ . æ 9 , ææ ææ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ.

æ ææ æ, , æ , ææ , æ .

ææ æ ææ ææ æ ææ æ , — æ æ æ æ æ ææ!

æ ææ æ ææ , ææ æ ææ æ . æ æ , ææ æ æ æ .

.

æ æ æ ææ, æ æ æ æ .

— Æ æ, ! Æ æ, ! — ææ æ .

æ æ æ æ, æ æ .

Æ ææ ææ .

, æ æææ, æ æææ ææ .

***

æ æ . Ææ, ææ ææ ææ. æ æ æ æ. æ ææ . ææ æææ æ æ æ æ, æ æ ææ... , !.. æ , æ æ æ æ æ, ææ ææ, æ ææ... 12 — æ: æ, ææ æ, ææ ææ; 2 ææ, ææ ææ æ ææ... æ ææ, - æ æ, æ- æææ æ æ 6 . æææ — 4–5 æ æ, ææ ææ. æ æ æ — æ, ææ ææ æ. ææ , , æ- æ æ . ææ- æ , æ- æ , æ , - æ . æ — æ, æ ææ ... Ææ ? ... ... ... æææ- æ ææ! æ æ- , ææ æ ’ææ æ ... æ... ? ... ... æ æ æ!.. æ æ æ !..

æ æ. æ æ æ æ æ, ææ - æ, ææ ... , ææ æææ ææ .

ææ- æ- æ æ æ æ æ. æ ææ. , æ , ææ æ æ æ ææ ææ. ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ , æ æ æ ææ, æ æ .

æ ææ æ , æ æ æ ææ... æ ææ, æ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ, æ æ , æ æ... , æ æ æææ ææ, æ æ æ æ ææ... æææ? , æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ, æ æ , æ æ... æ æ, æ -æ æ ææ . æ , æ , ææ æææ æ æ.

æææ æ ææ æææ. æ æ æ, æ æ.

æ, æ æ , æ æ æ , ææ æ æ ææ.

æ æ æ. , , æ, æ ææ æ ææ ææ æ . æ ææ ææ. æ æ æ æ , — æ ææ æ ææ æ æ . æ æ ææ æ, ææ ææ æ, — ææ æ æ , ææ !

æ æææ æææ-æææ , ææ æ . æ æ , ææ æ — æ ææ æ æ æ.

æ æ æ ææ æ æ, æ æ , æ æ æ ææ . ææ æ æ æ, æ ææ , æ .

æ ææ æ æ . æ æ æææ , ææ æ ææ æ æ æ. æææ æ æ, æææ ææ, æ æ æ.

— , æææ æææ, — æ , ææ æ ææ æ æ æ.

Æ æææ ææ ææ ... æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ.

æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ, ææ æææ æ .

«ææ ! æ ! æ æ !..»

æ æ, æ ææ æ.

***

æ . ææ æ æ , ææ — æ ææ , ææ — , ææ æ æ æ, æ æ. Ææ - æ æ æ .

ææ æ æ, æ æ æææ, æ : « ææ æ». æ ææ æ , æ ææ æ ææ .

æ æ-æ æ, ææ æ ææ- æææ, æ ææ æ æ æ ææ æ.

æ æ æ æ. ææ ææ , ææ ææ, , , æææ.

ææ æ æ æ æ ’æ, — æ.

æ, æ æ, , æææ, æ... æ æ ææ , æ æ ææ æ .

, , ææ, ææ, æ , æ ... , ææ, , — æ ææ æ æ ææ æ .

æææ : æ ææ , æ æ, ’, æ æææ . , æææ, æ ’æ. æ, ææ æ, æ, æ . æ ææ — æ ! æ æ:

— æ æ ?

— .

. Æææ — . , ææ ! . æ ææ, æ æ ææ æææ ææ. ææ , æ æ !.. ææ æ æ . æ æ.

æ, ææ æ æ æ , — , ææ æ . æ ææ æ æ-æ ææ . æ æ æææ æ ææ æ æ . æ æ æ ææ æ æ æ , ææ.

— ææ ? — æææ , ææ æ ææ æ... æ ææ æææ æ.

æ æ æ, æ æ ’ææ æ æ: æ ææ æ æ, ææ ææ ææ ææ æ.

***

Ææ æ æææ, ææ ææ æ ææ . æ æ ææ .

ææ ææ. ææ æ , ææ æ æ ææ, ææ. æ æ æ æ ææ, ææ æ-æ ææ æ æ.

æ æ æ æ æ, ææ æ ’ , æ . æ æ æ ææ, ææ, ææ æææ. Æææ ææ æ æ ææ æ æ æ . æ, æ ææ æ æ. æ æ æ , ææ æ æ æ æ , ææ æ .

æ ææ æ ææ . ææ, ææææ, æææ æ ææ. æææ æ æææ æ æ ææ æ, ææ æ-æ ææ æ .

æ æ æ ææ æ æ; æ ææ æ ææ æ. ææ æ ææ æ æ ææ æ æ . ææ, ææ æ ææ , ææ æ. ææ æ æææ æ, æ æ æ - , ææ æ ææ . æ- æ æ ’æ, — æææ: æ æ ææ æ, æ.

— æ — ææ æ æ . - , æ , ææ . ææ ææ æ! ’ æ ææ æ æ. æ ææ , ææ æ ææ , ææ æ æ æ æ , ...

æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ.

«æ æ ! æææ, æ æ, æ æ !»

æ æ æ, ææ- æ æ ææ, æ - æ æ æ .

«- æ! — ææ ææ . — -, æ ææ æ æ æ æ æ!»

, , æ æææ, æ ææ æ æ ææ æ æ æ. æ , æææææ, , æ æ æ :

— æ, ?

ææ , : ææ ’ææ . æ æ æ , ææ , æ ææ , æ æ .

æ æ. æ æ . æ æ.

— ’æ æ , ææææ, , — .

.

— æ æ. æ æææ ææ . , æ æ ææ .

ææ æ ææ æ.

ææ , æ ææ , ææ æ æ æ æ æ æ.

æ ææ æ . æ ææ æ æ ææ , æ æ æ . æ. æ , æ æææ æ.

ææ æ , æ æ æ æ . æ ææ æææ, , æ æ ææ.

æ ææ, æææ æ æ , ææ æ æ æ , ææ æ æ , æ æææ æ æ . ææ, , æ æææ, æ æ æ æ æ æ , — æ ææ ææ æ, æ æ æ! æ, ææ æ æææ æ. , ææ æ, æææ ææ æ æ.

æ , æ ææ , ææ, -æ . æ , æææ æ , ææ æ ææ ææ :

— Æ æ!

æ æ æ æ:

— æ æ, æ, æ æ æ!

æ æ ’, ææ æ ææ æ æ, ææ, ææ; æææ æ æ , æ æ æ- . ææ, ææ-ææ æ æ ææ , ææ , æ . æ æææ , æ æ æ æ, ææ æ , ææ æ æ. æ æ ææ :

— æ !

æ æ æ æ æ æ, ææ . ææ æ æ æ ææ æ æ ææ . ææ æ , ææ ææ.

æ æ 20 æ ææ ææ. Ææ æ. ææ æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ.

æ ææ ææ æ , , , ææ æ :

— Æ ? æ æ, æ!

Ææ ææ ’ æ. Æ æ .

***

æ æææ ææ æ æ æ ææ, æ æ æææ ææ ... æ. Æ æ ææ .

æ æ æ ææ æ . æ æ æ æ æ . æ ææ æ ’ææ! æ, æ æ æ æ æ.

æ æ æææ æ... æ ææ. æ ææ! æ, æ ææ. æ: «æ æ », æ æ ææ æ: « æ!»

æææ æ æ æ, æ æ æ, æ æææ æ æ. , æ? æ æ ?

Æ æ ææ æ æ... ...

... æ . æ ...

— , ææ ! — æ æ. — æ, . ææ æ , æ, æ ææ , ææ -... æ æ ! æ ææ æ !.. ææ ææ... ... ... æ æ ... æ, !

Ææ æ ææ æ æ. æ æ. Ææ, ’æ, ææ æ æ. æ æææ ææ , æ æ æ-ææ . ææ ! æ æ æ .

æ æ, ææ.

Ææ æ . æ . æ ææ æ , — æ . æ æ ææ, ææ æææ, «»-æ ææ æ. æ, æææ æ æææ, æ æ æ , æææ æ ææ .

ææ æææ, æ æ ææ:

— æ. æ æ!

æ ææ ...

æ 7 , æ ææ æææ .

— æ æ , æ, — æ æ ææ, æ. — «-» , ææ ææ, æ .

— ! ææ æ æ! — ææ . — æ æ æ, ææ !

æ æ æ ææ ææææ ææ :

— æ ! ... Ææ æ ææ, æ .

æææ :

— , ! æ , æ æ æ. æ ææ æ, ææ !

æ :

— Æ æ , æ ! Æ ææ æ... æ æ æ æ æ!

ææ æ .

— æ . æ ææ. æ æ æ , æ æ æ æ ææ æ... ! æ æ, ææ æ !

, ææ æ æ . Ææ æ æ æ æ, æ, æ æ æ æ ææ, æ.

æ, ! — æ æ... — æææ æ, æ, æ ?

æ æ , æ æ æ æ æ ... ææ æ ... æ , ææ æ æææ æ ... æ, ææ æ, ææææ, æ æ æ æ.

ææ æ ææ .

æ æ.

— æ æ æææ æ ææ!

æ æ æ.

æ, æ æ æ, ææ æ æææ æ, æææ æ æ æ æ æ.

— , æ, — æ, — ææ æ. ææ, ææ, æ æ ææ , æ æ ææ æ, ææææ, , æ .

æ æ æ æ. æ ææ, ææ æææ — ææ. æ æ æ æ.

æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ.

— Ææ ææ, ææ æ æ æ. Ææ æ!

æ æ ææ, æ æ.

***

æ æææ , ææ æ ææ , æ æ ææ — æ æ ææ æ.

— æ , , æ æ , æ ææ .

æ æ ææ :

«æ æ æ ææ ææ ææ ææ !»

æ æ , ææ ’ æ æ æ ææ.

, ææ ææ æ æ æ, æ æ .

— ææ, æ , — æ , ææ æ æææ, æ æ.

ÆÆ

«æ». «æ», 1, 1928 . : -29, Æ-34. æ 1921 .

...æ ... , æ ... — æ ææ æ , æææ ææ ææ 1- .

— ææ .

æ