-:

| |


:

Æ

«æ ææ æ æ? ææ ææ æ æ , æ æ, æ ææ æ, ææ, æ æ?»

æ æ æ .

Ææ æ æ , æ æ æ . , , æ — æ æ ææ æ:

«ææ?.. ææ æ ææ æ?»

ææ æ ææ æ. æ æ ææ , ææ æ , , æ . æ æ æ æ æ:

, ææ æ , æ æ æ .

ææ, ææææ, ææ æ æ . ææ :

— æ , æ, , .

æ ææ æ, ææææ, æ . æ , æææ , ææ æ ææ æææ ææ æ . æ , ææ- æ æ. æ æ æ æ , æ :

— , æ...

ææ æ æ æ æ , æ æ ææ: «Æ ææ æ».

ææ , æ .

æ æ . ææ- ææ æ æ, æ æ, ææ æ. ææ æ , æ æ æ, , ææ ææ æ, æ, ææ æ æ ææ.

æ ææ. æ æ ææ ææ æææ æææ.

æ æ æ ææ æ . æ- æ æ, æ- ææ , ææ æ æ æ æ, æ æ æ , ææ, ææ æ æææ, æææ æ æ ææ.

æ- ææ :

— Æ, æ æ!

— Ææ æ æ !

, -, æ ææ, :

— æ æ!

æ æ æ ææ ææ æ æ. æ æ- æ-æ æ , æ- æ æ æ ææ, ææ æ æ , ææ ææ-ææ æ æ , — - ææ , ææ, æ æ ææ.

æ- æ, æ æ æ æ æ æ, æ ææ- æ æ . æ æ æ æ : ææ.

ææ ææ æ ææ. æ ææ ææ .

ææ æ ææ . æ æ æææææ, æ æ æ, æ ææ . æ ææ æ æ : «ææ?.. ææ æ æ?»

æ æ : , æ ææ, æ ææ ææ ææ ææ æ ææ .

æ æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ. æ, ææ æ ææ, ææ æ ææ æ æ ææ.

ææ æ æ — ææ æ ææ ææ . ææ æ æ, ææ ææ, , æ æ æ æ ææ.

æ æ æ. æ ææ ææ , æ æ æ æ — , .

, æ æææ, ææ, - ææ æ æ æææ ææ- æ æ- . ææ- ææ, ææ-æ æ æ, æ- æ ææ æ ææ. æ-ææ- æ æ æ , æ æ æ æ.

æ æ ææ . æ . ææ æææ-æ-æ , æ æ , ææ , ææ , æ , æ .

æ æ æ, ææ æ , æ æ — . æ ææ , — æ ææ æ-æ .

æ ææ æ ææ æ æ æ.

, æ æ , æ æ ææ æ . ææ æ , æ æææ æ ææ æææ, ææ ææ, æ :

— æ.

æ , , ææ, ææ æ æ æ.

æ æ , ææ æ æææ ææ æææ .

— , ! — æ.

æ æ, æææææ, æ æ æ. æ æ æ æ . æ æ æ ææ, ææ, ææ ææ — ææ , ææ æ æ æ æ, — ææ, æ ’æ æ.

æ æ, æ æ æ æ ææ, ææ æ ææ æ æ . . æ ææ ææ æ.

— , — æ ææ æ æææ .

æ.

æ æ æ , ææ ææ, ææ .

æ æ ææ, ææ æ ææ æ . æææ æ, ææ æ æ æ.

æ ææ . ææ æ æ .

« ? — æ . — æ , ææ æ æ ææ?»

æ — æ ææ æ , ææ — ææ .

« ææ , — , — æ, æ æ , ææ, æ ææ. æ æ æ , æ æ... æ, æ, — ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ. æ , æ... — ææ, — æ, ææ ææ æææ!»

ææ æ ææ æ , æ æ æ æ, — , ææ, æ æ æ æ .

æ æ , æ æ æ ææ .

, æ æ, ææ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ .

æææ. æ ææ.

æ æ ’æ .

« æ, æ, æ æ æ», — . ææ æ æ æ , ææ æ.

æ :

— Æ æææ ææ... æ...

æ æ æ æææ... , ææ æææ, æ æ æ. ææ ææ, æ æ æææ æ æ, æ æ æ.

æ ææ , ææ æ æ æ, ææ, ææ æ æ ææ , æ æ ææ ææ.

æ , ææ æ æ , æ , æ æ ææ æ ææ æ æ ææ.

ææ. æ ææ . - ææ , ææ- æ- ææ, ææ æ, æ æ æææ æ, ææ .

æ æ, æ, ææ ææ æ æ ææ. æ æ , ææ- æ-æ æ , æ ææ ææ- . ææ — æææ æææ æ . æ æ ææ, ææ ææ .

— æ ææ æ, æ æ æ ! — æææ æ .

— æ æ, — ææ æ æ, — æ æ.

Ææææ , æ ææ æ-æ ææ æ.

— ææææ æææ , — æ .

— Ææææ æ æ ææ ææ, ææ æ æææ ææ æ, — .

Æ :

— æ æ æ ææ ææ æ æ, , ææ æ ææ æ, ææ ææ.

ææ ææ , æ : æ æææ æ ææ ææ.

— æææ, — . — , æ æ ææ!

ææ æ æ æ , ææ æ æ . æ ææ, æ æ æ :

— æ .

æ ææ æ . æ æ æ æ æ ææ æ æ ’æ , æ ææ æ, æ æ, ææ æææ.

***

æ æ . ææ , ææ æ ææ -æ . æ- ææ, ææ ææ ææ , ææ- æ æ æ æ, - æ æ , . æ æ ææ ææ ææ æ ææ ææ ææ æ æ æ. æ æ ææ. æææ, æ ææ æ æ ææ æ ææ -æ æ æ .

æ , , æææ æ ææ ææ . æ æ æ æ... , æ ææ ææ, æ æ æææ, :

— æ , æ?

ææ æ .

æ æ æ ææ ææ ææ ææ :

— æ æ, æ?

ææ æ, ææ, — æææ ææ æ.

— ... ... ... æ æ! æ! — æ æ. ææ , - ææ :

— æ æ, æ æ ææ!

æ æ ææ .

— , æ æ, — . æ æ, æææ æ æ. — æ, æ, ææ... Ææ, æ ææ, æ ææ . ææ æææ æ ææ æ ææ æ æ æ . æ æ æææ æ, æ, æ æ , ææ æ æ æ ææ æ ææ, æ . æ- , ææ æ æ æææ?

æ æ ææ ææ ææ ææ ææ.

Æ æ æ ææ æ, — æ . — « æ, », æ æ , æ ææ ææ æ æ . , æ æ æ æ , ææ, æ æ ææ æ ææ, æ-æ ææææ, æ æ æ ææ ææ æ æ æ ... Æ ææ, ææ ææ æ æ .

ææ ææ , ææ æ æ æ æ ææ ’æ .

ÆÆ

«æ». «æ», ææ æ — , æ ææ æææ æ. æ 1903 .

æ