-:

| |


:

Æ, ?

æ æ ææ æ, æ æææ æ ææ ææ:

— ææ ææ æ . æ, , æ, æ — ææ æ!

æ æ æ æ æ, æ æ , ææ- æ æ, æ- æ æ ææ, æ ææ æ ææ æ , ææ, æ æ ææ æ ææ ææ æ .

æ , æ æ, æ , æ æ .

— , æ ææ æ ææ.

,— , æ ææ ææ æ æ æ.

— æ, æææ ææ æ æ! — ææ æææ ææ.

æ , æ æææ, æ æ ææ æ æ æ æææ...

***

æ æ æ , æ ææ æ, ææ ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ « æ» . æ æ æ æ — æ æ ææ æ, æ ææ æ, 26 æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ-æ , æ ææ , æ ææ æ. æ ææ æ , æ ææ ’ æ. ææ æææ ææ æ æ æ — ææ æ æ, æ æ, æææ æ .

æ æ !.. æ æ, ææ æ æ æ æ ... æ , , æ! æ, æ, , æ. ææ æ ææ æ æ. æ æ æææ ææ ææ æ !.. æ, ! æææ æ, æ ææ æ.

æ æ ææ æ æ: æ... æ !.. æ ææ , ææ , ! æ ææ , , ææ ...

ææ æ .

ææ ææ æ , ææ ææ ææ ææ , .

— ææ ’ æ,— æ.— æææ ææ ææ ææ.

æ æ , ææ æ æ æ-æ .

***

ææ æ æ ,— ææ , æ æ æ, æ æ æ æææ æ , ææ... æ ...

æ æ, ææ ææ æææ , ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ. ææ, æ ææ æ æ æ æ ææ æææ æ , æ .

æææ ææ , ææ ææ æ æ æ ææ ææ ææ ææ, æ .

æ æ æææ, ææ ! — æ . Æ, æ æææ, æ ææ , ææ æ æ æææ ææ...

æ æ æ æ æææ — æ ææ .

æææ æ æ , — æ æ æææ, ææ æ , æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ æ æ æææ ææ.

***

æ ææ ææ , æ ææ ææ ææ æ — ææ æ æ æ ææ . ææ æ , æ ’æ , æ æ ææ æ ...

æ æ æ, æ ææ ææ ææ , ’ææ æ æææ æ ææ. æ ææ . æ ææ æ , æ , ææ æ.

— æ ææ æ , æææ, — æ . — æ æ æ æ ææ ... æ æ !..

æ — æ æ æ — ææ æ.

. æ: æ æææ æ. Æ æ , ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ:

— ææ , , æ , æ ææ ?

æ ,— æ æ ’æ æ. æ æ ææ, æ , ææ ... æ ææ æ.

— æ æ æ!— . — ææ ææ .

— æ , ææ ! — . , æææ, ææ, æ — æ æ æ æ.

— æ, ææ æ? — æ.

æ æææ, æ æ ææ æ :

æ æ ææ . æ ææ . æææ æ æ ææ ææ æ ... Æ- , æ æ æ!

æ — ææ æ æ ææ æ .

æ æ æææ ææ, ææ, :

— æ æ æ æææææ æ, æ æ , !.. ææ ææ æ æ — ææ æ...

— æ æ æ æ, — . — æææ æææ ææ æææ... æ æ æ!..

æææ æ æ , æ æ ’æ æ ææ :

— æææ ’, æ ææ æ!.. æ æ ææ æ æ!

æ æ æ ææ æææ æ æ æ...

— æ, æ ! — æ . æ , æ æ æ , ææ æ æ æææ æ , , æ æ æ, æ æ æ ... Æ æ æ æ æ æ, ææ æ : « ææ ... æ æ?!»

æ æ, æ , æ æ, ææ æ æ æ , — «æ æ !» — , ææ æ æ æ, æææ ’æ æ , æ ææ æ æ ææ æ, æ , æ æ æ æ ææ. æ , æ æ æ :

— æ, æ !.. Æææ , , æ... æ æ?! æ æææ ææ!.. æ... ææ?! — æ æ æ ææ .

ææ. ææ æ ææ .

æ, ææææ,— , æ æ æææ, . æ, , æ ææ ææ æ. æ — æ æ æ .

, æ, æ æææ, ææ ææ æ ææ.

, æ æ , ææ æ æ æææ.

— æ, æ!.. æ æ æ æ æ æ æ !..

æ æ æææ æ, æ ’æ, ææ æææ , ææ æææ. æ æ , æ æ :

— ææ æææ ææææ.

æ æ , æ - . æ æ æ , æ æ ææ ææ ææ æ .

— ... æ ææ , — æ . , æ ææ.

, æ æ æææ, æ æ ææ æ æ , æ æ .

æ ææ , æ , æ.

:

— æ, æ ææ !.. æ : æ , ææ æææ ææ æ, æ æ, ææ ææ ææ. æ æ æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ ææ. æ æ ææ : «æ æ æ æ æ æ !»

æ æ . ææ , æ ææ, æ , æææ. ææ æ,— , æ æ æ æ, æ . æææ ææ æææ æ æ æ.

æ ææææ æ. æææ æ æ ææ æ æææ .

æ ææ æ æ ææ.

— æ- , æ , ææ æ ææ ææ æ ? — .

æ , æ ææ , æ æææ ææ :

— ææ æ ææ ...

æ æ æ .

, , æ æ, ææ æ æ. æ æææ æ. æ ææ ææ , æ æ, ææ ... æ æ ææ æ æ.

æ , æ æ æ ææ ’æ æ ææ. ææ ææ ææ æææ.

— Æ æ, , — æ, — æ æ æ æ ææ!.. ’æ, æ- æ ææ, æ ææ , æ ... ææ ææ, æææ æ æ ... , ?.. æ æ: æ .

æ ææ æ ææ :

— Ææ ... æ, ? æ?!

ÆÆ

æ — Æ-34 æ ææ. æ «æ», 1922 , æ — , ææ æ « æ, ?.. æ?» ææ æ: -24, -27. æ 1904 .

æ ( — æ) — æ, ææ ; ææ.

æ