-:

| |


:

. . Windows Vista Windows 7!
ææ æ!


45 - æ æ — ææ, , 1993—469 .

- æ æ

§ 54. æ æ æ

æ æææ ææ æ æ æ ææ, æ æ, æ æ ææ æ æ æ. æ æææ ææ , æ ææ æ æ ææ. ææ æ æææ æ, ææ ææ ææ æ æ.

æ ææ, æ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ ’ æ . æ æ æ æ, ææ ’æ ææ æ æ ææ, ææ ææ æ æ ææ, æ. ææ æ æ æ æ æ æ æ æ æææ æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ? æ æ æ æææ , ææ æ æ . æ æ æ ææ æ ’. æ æ æ æ , æ æ ææ , ææ. æ , ææ, æ æ æ , æ æ ææ æ, , ææ æ . ææ æ , æ æ ææ ææ ææ . æ æ æ . æ, ’ , æ æ . æææ æ æ, æ ææ.

æ æ ææ, æ æ ææ æ æ , æ , æ.

æ æ æ «æææ» æ? æ æ, ææ, æ ææ æ æ æ. ææ æ . Ææ ææ æ æ æ æ, æ ææ ?

æ æ æ, æ æ æ, ææ æ, æ. æ æ æ ææ æ ææ : «ææ æ æ æ?». æ-: «æ». ææ æææ, ææ æ «æ», «æ», «æ». «æ» æ, ææ æ æ , , «ææ» — æ ææ æ, . ææ ææ, æ æææ: «æ æ». ææ «æ» æ , æ ææ ææ, æ æææ æ «æ» ææ , ææ. ææ æ æ , ææ æ . æ æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ , æ ææ ææ æ æ , «æ» æ ; æ æ æ ææ-, æ æ ææ, æ æ ææ æ.

æ æ æ, æ ææ, ææ, æ «æ», ææ, æ æ æ «æ». ææ ææ æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ æ «ææ». ææ «æ» æ æ, «æ» .

æ-æ æ , æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ æ, «æ» æ , ææ, æ ’æ æ æ ’æ. ææ æ æ, «æ» æ , ææ, æ ’æ ’æ æ.

æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ, æ ææ , æ . æ, æ. æ æ æ æ, æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ æ ’æ. ææ æ , ææ , æ.

æ ææ æ , æ æ ææ? ææ ææ æ ææ æ: ææ æ æ, æ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ?

æ 2- . . , ææ, ææ æ æ æ 11,2 , æ æ æ ææ æ ææ æ ææ æ. ææ ææ æ ææ æ, ææ æ æ , æ æ, æ 11,2 æ, æ æ æ æ.

æ 7,9 æ æ æ, ææ æ , æ æ æ æ æ ææ , ææ. æ æ ææ , æ ææ-ææ ææ ææ ææ ææ «æ» ææ.

ææ , ææ ææ , æ. , ææ, æ ææ æ , ææ æ. æ æ æ æææ æ æ, æ æ ’ æ, ææ æ æ æææ æ æ æ. æ ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ «ææ» , æ æ æ ææ æ æ æ æ . ææ æ æ ææ ’, æ ææ , ææ æ ææ, æ? æ æ æ æææ? æ æ æ , ææ ææ æ. æ æ 7,9 ææ , æ æææ æ æææ, ææ æ æ, æ æ æ æ .

æ ææ æ æ, ææ æ æ, æ æ æ ’æ æ ææ ææ ææ. æ æ æ æ 30 æ, ææ 42 , æ , æ ææ «æææ ææ» æ, , ææ æ æ , ææ 11,2 æ , æ æ æ , æ.

, æ, ææ, æ æææ æ , æ «ææ» ? æ æ, æ æ æ, ææ æ æ ææ æ ’, æ æ æ, æ. ææ æ æ æ ’æ, æ ææ æ æ æ ææ ’. Ææ æ æææ ’æ. æ æ ’æ 3 . ææ æ æ, æ 3 æ ææ. æ , æ æ , æ ææ æ æ æ .

ææ æ , ææ æ, æ æ ææ æ ææ, , ææ æ, ææ ææ æ. ææ æ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ. æ æ : (æ , ææ, æ , ) ææ æ æ (æ æ). æ æ æ æ æ, æ æ.

ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ . æ ææ æ æ ææ , ææ , ææ ææ ().

æ æ æ , æ æ æ , æ ææ ææ æ æ 30 . ææ æ æ æ « æ »: 30 æ æææ, æ æ æ 3 ææ æ ææ æ.

æ æ æ æ æ, ææ æææ, ææ æ ææ æ æ ææ-ææ æ, ææ æ .


æææ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.