-:

| |


:

. . Windows Vista Windows 7!
ææ æ!


45 - æ æ — ææ, , 1993—469 .

- æ æ

§ 100. æ

æ æ æ . æ- æ æ æææ æ æ, æ , ææ æ ææ æ, æ. . æ æ ææ æ. æ æ æ ææ æ ææ. ææ ææ ææ æ æ æ . «» ææ ææ ææ æ.

Æææ æ æææ ææ æ. æ. ’ææ ææ æ æ.

æ æææ. ææ ææ ææ ææ « », ææ. Æ æ ææ æ ææ: , , æ, , ææ æææ. ææ æ æ ææ ææ æ , æ æ æææ , æ æ ææ æ æ. Ææ æ æ æ. ææ æ æ æ æ æ ææ (α — æ). æ æææ æ, æ ææ (β — æ), æ æ æ ææ (γ — æ) ææ . . 24 æ ææ æ. æ , æ 24-æ ææ æ, æ æ æ æ ææ ææ; æ ææ, « 61-æ», 61-æ .

ææ æ ææ, æ ææ æ æ. æ. æ æ , æ ææ æ æ .

1862 . (1799—1875) æ . æ æ æ æææ 9,5 . 324000 . æ ææ æ ææ, æ æ æ æ æ æ BD (Bonner Durchmusterung — ææ). æ æ ææ æ . æ- æ, æ æ ææ æ ææ æ, æ æ, æ , . æ æ æ, ææ æ, ææ ææ æ æ, ææ æ.

æ æ 1888-æ . æ NGG (New General Catalogue — ææ ). ææ ææ æ, . (1730—1817) æ æ . æ æ æ æ -æ. ææ æ æ.

æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æææ. æ, æ. æ æ . æææ ææ ææ æ. æ ææ ææ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ. æææ æ æ ææ æææ . æ .

ææ æ æ ( — æ, ææ ). æ æ æ (ææ) . æ æ , æ ææ æ .

æææ ææ ’æ , æ æ æ ææ æ. æ æ ææ ææ æ. æææ æ, æ æ ææ æ æ æ ææ, æ æ ’ æ æ . æ æ æ, ææ ææ .

ææ æ æ ææ æ — æ. æ ’ææ æ ææ æ W- æ.

ææ æ ’æ . æ æ , æ æ , æ ææ æ. ææ ææ, ææ æ æ ’æ.

æ , ææ ææ æææ, æ æææ . , æ , æ æ ææ.

æ ææ æ . æ æ ææ ææ æ æ ææ æ.

æææ æ, æ æ ææ ææ æ æ ’æ ææ, æ æææ . ææ æ , ’ææ ææ , æ æ. æ æ ( ) , æ æ æ æ ææ æ æ.

ææ æ æ æ æ æ ææ ææ ’æ ææ, æ æææ æ ææ æ æ . æ, æææ æ . æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ.

ææ æ æ ææ ’æ , æ ææ , ææ æ æ ææ, æ æææ æ . — æ ææ . æ æææ æ , ææææ, ææ æ æ . æ ææ æææ æ æææ ææ æ æ-æ. æ æ æ æææ, æ ææ æææ æ æ ææ; æ æ æ. æ æ ææ æ æ . ææ æ ææ æ æ æ. æææ ææ æ æ . æ ’æ ææ æ.

æ æ ’æ ææ, æ æ æ æ . æ. æ æ ææ æ. æ ææ æ æ æ ææ.

ææ æ, Æææ, . æ ’æ æ ææ æ ; æ æ . æ , Æææ ææ . æ æ , ææ , æ ææ æ. æ æ , æ æ æ .

æ ææ æ æ ’æ . æ ææ ææ .

ææ æææ æ- æ æ. æ æ æ.

æ æ æ. ææ . æ. æ ææ , ææ ææ ææ æ. ææ . æ , æ æ. æ æ. æ ææ

, , æ , — .

ææ ææ, æ æ æ . æ, æ , æ - — . æ æ æ . æ , æ —. æ ææ æ , ææ ææ æ ææ æ . æ ææ æ ææ: , , , , æ, , æ.

ææ ææ ææ æ æ ææ, æ æææ . æææ æ ææ — .

ææ æ, ’æ æ æ ææ, æ æææ æ æ. . æ ææ, æ ’æ æ , ææ. ææ æ ææ æ. ææ æ , æ , æ . æ æ ææ , ’æ ææ ææ.

æ æ ææ, æ æ æ æ, æ , æ . æ æ æ — .

æ , ææ ’æ ææ, æ æ æ æ æ . æ æ , , æ . æ . ææ æ ’æ æææ æ. ’æ æ æ æ æ. .

æ , ææ ’æ ææ, æ , æ æ, æ æææ æ . Æ. Æ æ æ .

æ æ ææ ææ æ æ æ ææ, æ æææ æ . æ — .

ææ ’æ æ . ææ ææ ææ æ æ æ ææ, æ æææ æ . ææ æ ’æ ææ . ææ æææ æ ææ

ææ æ.

æ , æ ææ, æ ææ ’æ æææ . — ææ æ . æ æ æ æ ææ æ æ. æææ , æ ææ æ ææ ææ. ææ æ, æ æ ææ. ææ Æææ ææ æ æ . æ æ æ æ, ææ æ æ.

æ æ æ æ, ææ æ æ .

æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ — . æ æ æ . æ æ æ.

ææ Æ æ æ . æ ææ ææ æ. , æ ææ ’æ .

æ , æ æ æææ æ ææ æ. ’æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ.

æ ææ ææ æ æ ææ, æ æ. Ææ ææ , ææ ææ æ ææ æ . æ ææ, ææ ææ. æ æ ææ . ææ æ, æ ææ æææ.

æ æ , ææ æ æ , æ ææ ææ: , , æ æ.

ææ ææ , æ æ. ææ æ ææ æ æ, æ (480—406 æ . .) æ , æ ææ.

, ææ æ æ. æ æ_ — æ. æ æ, æ æ æ ææ . æ æ æ. æ æææ, æ , ææ, , æ æ ææ æ ( æ) æ æ. æ. æ æ ææ ææ , ææ ææ æ . æ æ. ææ, ææ æ -æ ææ. ææ æ ææ æ æ. æ ææ ææ — , æ æ æ ææ æ.

, , . æ , ææ, æ æ æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ. æ , ææ ææ , æ æ æ æ ææ. ææ, æ ææ ææ æ æ æææ æ. æ æ ææ ææ æææ æææ æ æ. æ æ æ . æ æ . ææ æ æææ. Æ æ æ. Æ æ æ æ ææ.

ææ - ææ ’ææ æ æ . Ææ æ ææ æ æ. ææ æ æ. æ æææ æ- æ . ææ æ æ. ææ æ ææ . æ æ æ . æ ææ ææ æ æ. ææ æ . æ æ ææ æ æ.

Ææ ææ æ æ ææ ææ. æ æ ææ ææ æ. æææ æ æ. , æ æ ææ æ ææ. æ. æ æ æ æ ææ æ . æ æ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ. æææ æ æ æææ ææ ’æ æ ææ .

ææ-ææ æ , æ, æ, , ææ .

æ æ ææ æ ææ ææ æ, ææ ææ ææ æ. æ æ æ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ , ææ æ ææ . ææ æ ææ, æ æ æ ææ . æ , ’æ æ .


æææ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.