-:

| |


:

( ). (, ) , , , - " ". "", . , ( — ). 20- .

æ æææ, æ æææ æ.

5. [ æ]

æ, æ æ æ æ . ææ ææ æ æ æ. ææ æ, æ ææ æ , ææ æ .

Æææ ææ, æ æ , — æ æ, æ æ æ, ææ æ ææ, æ æ . æ ææ æ ææ.

Æææ ææ, æ ; ææ æ ææ æ æ ææ æ æ.

Æææ ææ, æ . æ æ æ .

Æææ ææ, æ æ æ. æ ææ æ æææ , ææ .

Æææ æ ææ, æ æ, , ææ, ææ æææ , æ æ ææ æ æ æ .

ææ æ æ æ , ææ æ æ æ . æ , ææ æ æ æææ æ : ææ, æ ææ -æ , æ. æ, , æ ææ æ, æ æ ææ . æ æ æ æ, ææ æ æ. ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ. ææ ææ , æ ææ æ. æ ææ æ ææ, æ æ æ ææ æ , æ . , æ , ææ æ æ æ . æ :

ææ , ææ æ æ æ ææ.

ææ ææ æ. æ æ ææ , æ , æ. æ æ æ, æ ææ :

æææ æ æ, æ æ . æ , æ ææ :

æ ææ ææ æ æ , ææ æ, æ æ. :

ææ, æ ææ ææ, æ , æ æ æ ææ æ, æ æ æ , , ææ æææ ææ æææ.

, æ, ææ, ææ ææ æ æ , æ . æ ææ æ . æææ æ æ æ ææ, ææ, æ ææææ , æ æ æ æ æ ææ æ æ:

æ æ, æ?

æ , , æ æ ææ æ ææ æ ææ æ, .

ææ æ ææ æ æ æ æ, - , æ æ æ , æ? — æ.

:

æ ææ.

Ææ-, æ ? æ.

æ, æ æ æ æ æ æ . ææ æææ æ æ ææ - æ , ææ æ. æ æ æ, æ , ææ - ææ æææ æ. ææ æ æ, æ æ ææ, ææ ææ æ æ ææ . ææ æææ ææ æ æ æ æ. ææ æææ æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ.

* * *

ææ æ æ - . æ ææ æ ææ æ æ -æ . æ æ æ æ æ ææ. ææ Æææ æ æ æ . ææ Æææ æ, æ æ æ ææ æ. ææ ææ æ æ.

Æææ æ æ æ: ææ, ææ, æ ææ. æ æ, ææ- ææææ æ æ, æ æ - ææ. æ ææ, ææ æ æ æ æ. æ æ ææ- æ æ , æ - ææ .

æ æ æ, ææ ææ ææ ææ. Æææ æ ææ æ æ — Æ ææ Æææ. Æ æ æ æ . ææ æ ææ ææ æ æ ææ. , ææ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ. Æææ æ, æ æ ææ ææ æ. æ ææ æ æææ, æ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ , æ ææ .

Ææ-æ æ ææ ææ ææ æ æ. æ , æ æ æ æ æ. ææ æ æ , ææ æ-æ æ , ææ æ æ æ.

Æ :

æ , ææ æ æ ææ æ æ.

æ , ææ æ , æ , ææ æ æ æ. ææ , æ ææ æ ææ. æ æ æ ææ, æ [] ææ æ æ-æ , æ ææ ææ æ , æ æ æ . æ ææ ææææ æ æ æ, ææ, æ æ, æ, æ æ , æ æ , ææ. :

æ æ, æ ææ, ææ æ ææ æ ææ . , , ææ æ, æ æ æ: æ æ, ææ, - , ææ Ææææ, , , æ æ. æ æ æ , ææ, ææ , æ ææ Ææææ æ æ æ ææ, ææ, ææ, æ æ æ ææ ææ æ æ , æ Æææ æ ææ æ æ æ æ ææ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ.

æ æ :

æ æææ?

:

ææ , æ æ æ ææ æ æ , æ , æ.

æ æ :

æ æ, æ æ ææ, æ?

:

Ææ ææ, ææ æ æ , æ ææ, æ.

æ æ ææ , æ æ æ æ ææ æ .

æ æ ææ æ æ æ æ; ææ , , æ . æ ææ ææ, , ææ ææ æææ æ ææ æ.

æ æ,  — æ æ ææ ææ ææ. , æ æ æ. æ , æ ææ æ æææ .

æ , æ æ ææ æ, ææ æææ æ — æ æ, ææ.

Æ æ æ:

æ ææ æ æ.

ææ ææ , æ æ - ææ æææ æ æ . Ææ — æ æ, Ææææ — æ æ ææ, ææ ææ .

Æ ææ, æ æ æ , æ æ æ ææ , ææ æ æ ææ . æ Æ æ æ, ææ æ æ ææ. æ-æ æ, ææ æ æ , ææ-ææ , ææ ææ , ææ æ æ ææ æ ææ ææ .

Æ ææ Æææ . , æææ æ ææ , æ: æ ææ ææ æ æ æ. æ æ, æ æ æ æ , æ ææ æ æ .

æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ. æ . ææ , æ æ ææ ææ æ ææ , , æ, æ, æ æ:

æ æ, ææ, æ æ, æ.

:

æ æ æ, æ, æ, ææ ææ æ, æ ææ, æ.

æ ææ ææ æ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ. æ ææ æ, ææ, æ. æ æ, æ :

æ, ææ æ ææ æ æ ææ æ , æ æ ææ æ — ææ æ .

æ ææ :

ææ ææ æ æ.

, ææ, æ æ ææ , æ æ æ ææ æ ææ æ, æ.

æææ, æ æææ, ææ, æææ æ æ ææ ææ æ æ. ææ æ ææ æ æ! æææ , æ æ .

æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ , ææ ææ æ ææ æ. æ. æ æ, æ æ Æ ææ Æææ æ æ ææ æ. æ ææ æ, æ ææ , ææ ææ ææ ææ æ æ .

, æ æ æ , ææ :

æ æ ææ , æ, æ ææ æ , !

, æ ææ, ææ æ æ ææ æææ, æ ææ ææ ææ æ ææ . æ :

æ ææ æ , . :

Ææ ææ, æ ææ æææ æ æ æ . æ , æ æ, æ, ææ , æ ææ, æ ææ æ , .

æ-æ æ, ææ æ ææ æ æ ææ æ æ æ æææ , æ ææ æ , æ, æ æ æ ææ, ææ.

æ ææ æ , æ æ , ææ . :

æ æ ææ æ ææ ææ .

æ, ææ æ ææ ææ .

æ ææ æ æ ææ æ. æ , æ ææ æææ ææ. æ ææ ææ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ , ææ :

Ææææ ææ æ æ æææ , ææ ææ ææ ææ æ æ æ .

æ æ ææ æææ . Æææ ææ, ææ, æ ææ. æ ææ æ æ . Æ æ-æ , æ æ ææ æ æ:

Æææ æ æ , æ æ?

:

Ææææ , .

æ æ æ :

æ, ææ , : æ æ?

æ æ . æ æ æ, æ æ ææ æ. ææ ææ æ æ ææ æ æ ææ , ææ æ ææ , ææ æ æ æ æ.

ææ , ææ , ææ æ Æææ æ, ææ ææ æ . ææ æ æ, , ææ.

æ æ ææ æ (ææ ) . æ , æ , æ, ææ æ ææ:

ææ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ, ææ æ- æ, æ, æ æ ææ.

ææ æ ææ æ æ , ææ æ æ , æ ææ æ , æ æ , ; æ æ æ ææ , æ . ææ ææ æææ-æ æ. æ ææ , ææ æ, ææ, æææ æ , æ æ æ æ ææ ææ æ ææ , æ æ , .

æ ææ, æ æ :

æ ææ æ æ æ.

æ æ æ æ ææ :

ææ æ , ææ æ æ æ, æ æ ææ æ.

æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ .

æ ææ æææ æ æ. ææ æ ææ æææ æ ææ . æ æ :

ææ æ æ æ æ æ ææ , ææ, æ  — æ.

, ! ææ æ æ æ, — æ ææ æ æ æ æææ. æ æ æææ æ , ææ- æ æ, æ- ææ æææ. æ ææ ææ, æ æ ææ æ æ æ ææ , æ æææ, æ, ææ ææ:

Æ æ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ, ææ.

æ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ æ ææ æ æææ æ.

æ æææ ææ ææ æ æææ æ.

æ æ æ æ ææ æ æ . æ ææ ææ æ æææ æ æ: - æ, æ- ææ æ , æ. Ææ æ æææ æ ææ æ.

ææ-ææ æ æ ææ æææ , ææ æ æ æ æ ææ æ æ. æ, ææ, ææ, æ ææ æ æ , ææ, æ ææ ææ , ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ.

æ , ææ æ æ ææ , ææ æ. æ , æ æ æ æ, - ææ æ æ-æ ææ -.

, æ ææ æ æ ææ æ. Æ , , ææ. æ , æ æ, . Ææ ææ , ææ æ. ææ, æææ æ æ ææ ææ ææ ,  — , æ  — æ.

æ ææ æ. æ , æ, , æ .

æ, æ æ 1896 æ; æ 80 . - , . 33, 21 ., 1 . æ æ: æ: æ . — .; , 2003. .

PDF | æ ææ | æ æ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.