-:

| |


:

(. 1929), , . , , - " ". 160 , .. 9 .

Æ

Indira Priyadarshini

[ææ: , 1992. ææ æ æ ææ æ ]

ææ æææ æ æ.

ææ

    Æ æ ææ æ æ æ - æ æ æææ æ ææ æ ææ æ. æ ææ , æ ææ æ æ ææ, .

æ . 1989 5 , -.

1917 19-æ . æ , ææ . æ . ( æ, ). æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ:

æ ... æ æ æ .

Æ æ æ æ, æ æ ææ.

æææ æ æ, æææ, æ ææ :

Æ æ æ æ.

æ æ æ , æ æææææ æ.

æ , æ æ ææ, æ-æ æ ææ æ ææ, æ æ ææ . æ ææ-æ. æ, æ ææ : æ, ææ, æ ææ æ .

æ , ææ ( æ æ æ), æ ææ æ . , æ. æ æ -æ, æ æ æ æ ææ æ.

ææ æ æ ææ æ. æ æ æ. æ æ , æ , æ æ æ .

æ , æ æ . æ æ : ææ .

æ ææ- æ æ æ, ææ . æ , æææ æ- æ æ , ææ.

æ æ æ. æ æ . æ , æ- ææ æ æ ææ. æ ææ- æ æææ .

æ- æ ææ, ææ æ ææ æ- æ. æ ææ æ ææ æ æ æ.

æ ææ æ . æ æ. , ææ æ æ æ æ . ææ . ææ

æ æ ææ æ.

æ ææ æ æææ . æ æ , æ ææ ææææ, æ æ... æ æææ æ; æ æææ, æ, æ-æ ææ. ææ æ æ ææ ææ ææ . ææ æ, æ, ææ, æ, ææ.

æ ææ. æ ææ ææ æ æææ æ ææ ææ ææ . æ æ æ æææ æ , æ æ ææ æ ææ . ææ æ æ æ æææ . ææ ææ æ , æ æ æ æ. ææ æ æ ææ æææ , æ æ æ æææ: æ ææ æ æ æææ, æ, æ. - æææ æ æ æ. æ æææ æ ææ, ææ ææ æææ ææ ææ ææ-ææ.

æ ææ, æ æ æ æ . ææ æ -æ. æææ æ ææ æ. . æ ææ æ æ ææ . ææ ææ æ: æ . æ , ææ, æ æ ææ ææ ææ æ æ æææ . ææ ææ æ æ æ . æ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ , æ æ æ , æ. æ æ , æ ææ æ . æ æ æ æ, æ æ ææ æ æææ . , æ æ , æ.

æ ææ æ . ææ æ æ æ æ ææ , ææ ææ æ ææ.

æ , ææ ææ ææ, , æ ææ , ææ æ, ææ. æ æ ææ æ, æææ ææææ ææ æ æ æ . æ æ æææ æ æ . ææ , , æ æ ææ . æ æ æ æ, ææ æ ææ æ . æ æ æ ææ æ æ ææ , æ æ ææ . æ æ æ. æ ææ æ ææ æ , æ ææ ææ æ . æ æ ææ, ææ æ. æ æ ææ , æ æ ææ ææ æ æ.

ææææ æ æ ææ æ ææ . æ æ , ææ , ææ. æ æ, æ æ :

ææ ææ ææ ææ?

æ ææ æ æ, æ . æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ.

æ æ ææ æ ææ æ æ.

æ ææææ æ æ, æ ææ ææ ææ, ææææ ææ ææ ææ ææ . æ , æ ææ æ ææ æ æ .

ææ , æ æ ææ æ æ, æ. ææ , æ , ææ ææ ææ. ææ æ æ, æ æ æ æ æ . ææ . æææ æ; æ ææ æ - .

æ . , ææ æ æ ææ ææ.

æ , ææ ææ æ æ ææ æ . ææ æ .

æ. , ææ æææ æ . æ æ . ææ æ ææ. æ æ æ. ææ æ æææ æ æ . æ, ææ, æ æ . æ æ ææ æ. æ ææ æææ. Ææ ææ æ æææ æ. æ æ æ æ .

æ æ ææ æ. æ æ æ . æ æ æ æ ææ æ ææ . ææ , ææ ææ , ææ. æ æææ æ æ ææ æ . æ æææ . æ æææ æ, ææ æ :

æ-, æ ææ, ææ ?

æ, ææ .

æ æ æ ææ, æ æ , , æ , æ ææ æ æ æ æ æ .

Æ ææ ææ ææ, .

æ æ , æ. Ææ æ æ ææ æ ?

æ ææ ææ . æ ææ , ææ æ æ . ææ æ ? . æ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ æ ææ ææ . æ æ ææ , æ ææ . æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ, æ æ æ , ææ. æ æ . ææ æææ æ .

æ æ. ææ ææ . , - æ ææ- ææ , . æ æ- æ :

! ( æ -æ!)

æ æ- æ æ ææ æ :

!

æ ææ æ . ææ æ æ ææ- æ : æ ææ- ææ , æ ææ, ææ- æ . æ æ - æ :

!

æ - , - ææ . æææ .

, æ Ææ . ææ æ æ . æ æ ææ . æ æ æ, æ æ ; - ææ , æ- . æ- æ ææ ææ æ ææ æ . æ æ .

ææ ææ . æ æ æ ææ. ææ , ææ , - æ, æ - .

ææ , ææ, æ. æ æ ææ , æ æ æ, ææ-æ. æ ææ æ æ . æ . æ æ. æ æ. æ æ . : æ ææ æ. Æ , æææ , . ææ æ æ... ææ- æ æ ææ æ.

ææ æææ æ , - ææ . ææ , æ ææ . æ. ææ æ , æ . ææ æ æ ææ æ, æ ææ æ , æ. Ææ ææ æææ æ : æ æ æ .

, æ ææ æ. ææ , ææ æ æ ææ . Ææ ææ. æ æ æ ææ . Ææ ææ . æ, ææ æ , ææ æ æ ææ , æ. æ æ . æ æ æ .

æ æ . æ ææ ææ æ, æ æ . æ , æ- æ æ æææ æ . æ æ ææ ææ, ææ ææ. æ æ æ. - æ æ, - ææ . æ ææ æ æ æ. ææ ææ, ææ æ ææ æ . , , æ æ ææ æ... ææ æ æ æ.

æ æ æ ææ æ. - æ æ ææ æ , æ- , æ æ æ æ æ ææ æ, ææ.

æ æ æ, - æ ææ æ.

æ , æ æ-æ ææ . æ æææ æ .

æ ææ, æ. æ æ .

æ æ ææ, æ æ æ ææ æ. æ ææ æ æ æ æ. æ ææ . æ æ æ æææ æ . Ææ æ æ .

ææ ææ, ææ æ, ææ æ, æ æ ææ æææ æ. , ææ , ææ ææ ææ ææ , ææ. æ- æ æ æ . æ æ æ æ, ææ æ æ æ , ææ- æ æ .

æ æ. æ ææ æ æ ææ. æ æ æ .

æ æ æ. æ- æ æ. æ æ æ æ ææ æ . æ , æ ææ æ . æ æ ææ ææ æ æ.

æ , 500 æ ææ æ ææ æ. - æ æ ææ æ æ.

æ æææ æ ææ æ æ . æ æ ææ æ :

, ?

Æ æ æ æ æ ææ, æ æ æ , æ...

æ æ ææ æ ææ ææ ææ. æ æ, æ , . ææ , , , ææ æ æ, ææ. æ æ. Ææ æ æ æ :

Ææ æ ææ .

ææ , æ , ææ ææ ææ æ æ æ. ææ æ, . æ æ æ æ, æææ æ æ . æ ææ æ æææ ææ æææ, æ æ. æ ææ -ææ ææ , ææ ...

ææææ æ ææ ææ ææ . ææ, ææ ææ ææ ææ , æ æ ææ æ, æ æææ æ.

ææ , æ æ æ, æ æ æ æ , . æ ... , æ ææ , æ ææ ææ æ æ æ æ æ .

æ æ, ææ æ æ ææ . ^ææ æ ææ æ .

æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. ææ æ æææ æ. æ ææ æ , ææ æ .

æ æ æ-æ ; ææ æ, ææ æ, ææ ææ æ æ æ æ , æ , æ. æ ææ , ææ æ æ , ææ . ææ- æ , æ - . æ æ . æ ææ ææ æ æ ææ .

æ, æ , æ ææ ææ , ææ æ æææ .

ææ ææ æ . æ æ . ææ æ , ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ.

æ . Æ æ æ. æææ . æ æ ææ æ æ:

. æ 20.1.31.

æ !

æ ææ ææ , ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ.

æææ æ. æ æ ææ æ æ æ .

æ-ææ æ æ æ. ææ æ æ æ.

Æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ æ æ.

æ æ ææ æ, æ , .

ææ æ æ æ . æ æ , æ æ ææ ... æ, æ æ æ? æ- , æ æ æ æ, æ.

æ ææ, æ- . ææ æ æ-æ ææ. , æ æ , .

1931 æ , æ ææ ææ æ ææ . ææ æ æ æ æ ææ æ. æ æ . ææ æ æ ææ æ æ. ææ .

æ æ æææ , æ æ æ , æ ææ ææ . , ææ ææ æ, æ . æææ æ ææ æææ; æ, æ æ ææ , æ , ææ æ ææ ææ , ææ.

æ æ, æ , ææ æ ææ ææ æ æææ æ æ æ æ , . ææ æ æ , æ. æ ææ ææ æ æ , ææ æ ææ æ -æ. Ææ ææ æ æ .

æ æ , ææ æ æ æææ . ææ ææ æ ; æææ ææ ææ ææ. ææ- , æ- æ æ. æ æ æ . æ æ æ. ææ æ ææ . ææ æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ, , . ææ- æ ææ æ .

ææ æ æ . ææ æ , ææ- æ ææ æ æææ æ .

æ æ æææ æ æ , æ æ æ. æ æ ææ æ æ æ. æ ææ æ ææ: ææ ææ æææ ææ æ æ æ, æ æ. æææ æ, æ æ , ææ ææ æ, æ æ ææ ææ. æ , æ , ææ æ æ ææ æ ææ. æ ææ æ æææ , æ .

æ ææ æ æ æ . Ææ æ æ æ æ æ . æ æ .

æææ ææ æ .

æææ , æ æææ æ . ææ æ , æ , æ, , ææ. æ æ ææ . æææ æ . æ- æ ææ , æ ææ æ. æææ , ææ æ æææ æ. ææ ææ ææ æ æ æææ æ .

æ æ æ. æ ææ. æ , æ æ.

æ . æ æ; ææ ææ , æææ.

æ ææ ææ . ææ æ æ . æ. æ æ, ææ æ ææ ææ ææ. æ æ. , æ , , , ææ. æ æææ æ.

æ æ , æ ææ ææ æ .Æææ-æ æ æ, æ ææ æ . æ æ ææææ ææ æ , æ ææ ææ, , æææ , ææ. æææ æ , ææ ææ æææ .

ææ æ . ææ ææ , æ, , ææ- æ æ- ææ , ææ . æ ææ æ.

ææ æ æ ææ-æ , ææ æ ææ æ. æ æ ( æ). æ ææ æææ æææ æ. æ æ , ææ æ , æ æ ææ æ.

æ , æ ææ æ æ æ-æ æ æ. æ ææ æ ææ ææ æ ææ .

æ ææ, æ. æ ææ , æ ææ , æ . ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ . æ æ, ææ æ , . æ æ æ.

æ ææ, ææ æ ææææ . ææ æ æ . æ æ æ æ ææ 1936 28-æ . æ æ.

ææ ææ , ææ æ æææ æ ææ. .

ææ æ ææ æææ . æ æ: ææ æ, æ æ, ææ . æ ææ æ .

ææ æ, æ æ. ææ , ææ æææ . æ æ ææ, æ æ , æ. æ ææ æ ææ.

ææ æ æ æ ææ , æ ææ æ . æ æ æ ææ . æ æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ æ . æ æ æææ æ , ææ æ ææ. æ æ æ ææ æ , æ ææ æ æ , æ.

æ ææ , æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ, . æ ææ æ ææ ææ æ æ.

æ æ, æ , æ æ. æ æ. æ æ ææ .

æ æ æææ , ææ æ æææ æ æ æ . æ æ æææ . ææ æ . ææ æ æ : ææ æ æ æ æ.

æ æ æ æ æ , æ ææ ææ ææ . æ, ææ . æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ . æ æ æ æ, æ ææ æ ææ. æ æææ æ . æ ææ æ æ. æ ææ æ. æ , æ æ æ , . æ æ .

æ æ æ æ. ææ æ. , ææ æ æ , æ. æ æ . æ æ æ . æ æ ææ .

æææ æ æ, æ æ æ, æ æ æ. Ææ æ æ .

... ææ ææ , æ æ . æ æ æ. ææ æ ææ æ. ææ ææ æ ææ æ æ æ æ . æ æ æ.

æ æ æ, ææ æ æ . Ææ æ ææ ææ æ æ æ æ. ææ æ ææ , æ ææ æ ææ. æ, ææ . æ æ ææ æ æ æ. æ æ , ææ ææ. æ... æ ææ , æ æ ææ æ . ææ , Ææ æ, æ æ. æ ææ æ ææ æ . ææ æ ææ æ æ, æ æ.

ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æææ. æ ææ (æ ææ æ ) ææ æ æ æ. , æ, , , ææ æ ææ, ææ. Ææ æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ , æ æ æ. æ :

æ, æ æ ææ?

æ æ , æ ææ:

æ æ æ ææ æ.

æææ æ. æ æ æ ææ ! æ æ. æ .

æ æ æææ ææ æ. æ ææ æ æ , ææ , , ææ, ææ æ, æ.

æ ææ æ. Ææ ææ ææ æ ææ æ.

1941 26 æ æææ æ ææ . æ æ , æ æ æææ . ææ æ, æ ææ æææ . æ ææ æææ.

ææ ææ æ æ æ, ææ ææ æ , æ æ , . ææ ææ æææ æ æ .. æ æ, ææ æææ æ: æ ææ æ æææ ææ æææ.

ææ æ. ææ æ ææ, æ æ æ æ , æ æ. æ , æ ææ æ æ, æ ææ. æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ. æ æ ææ ææ æ æææ ææ . æ æ æææ æ. ææ ææ ææ , æ æ ææ , æ. æ ææ æ æ æ ææ , æ ææ æ ææ æ æ, .

æ ææ æ ææ æ ææ æ . ææ æ ææ. æ æ ææ, ææ æ æ.

ææ ? æ, æ æ æ . æ æ. ææ ææ , æ æææ æ , ææ, æ , ææ æ , . Ææ æ ææ æ æ ææ. æ æææ , ææ , ææ æ ææ ææ æ. æ æ, ææ æ æ æ ææ æ...

æ ææ ææ æ , ææ æ æ æ æ, ææ -æ .

æ ææ , ææ. 1942 æ. ææ æ æ æ æ. ææ æ , æ ææ æ, Ææ æ æ æ æ ææ æ æ , ææ æ, æ.æ ææ æ æ . æ ææ æ , ææ æ æ , æ æææ ææ ææ æ . æ æ . Æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ.

æ ææ ææ ææ æ æ. æ æ æ, ææ, ææ æ, ææ ææ æ ææ. æææ ææ , æ, æ æ æææ . æ æ, ææ æ æ æ . æææ æ . æ ææ æ æ.

æ æ . æ, ææ ææ æ ææ. æ , ææ æ æ ææ æ, æ . ææ ææ æ ææ æ . æææ æ ææ. æ ææ æ .

ææææ æ . Ææ æ æ. ææ æ ææ æ , æ ææ ææ æ æ . Ææ æ ææ . æ æ- æ æ . ææ æ, ææ æ ææ æ ææ, æ ææ.

æ æ æ æ. æ æ: æ æ æ æ ææ. æ , ææ æ ææ, æ æ, ææ æ æ æ æ, . , ææ æ , . æ ... æ ææ æ, ææ æ . æ æ æ æ , æ ææ æ æ . æ ææ (ææ ææ æ æ).

æ ææ æ. æ ææ , æ æ ææ æ ææ æ , æ ææ æ. - æ ææ . æ æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ, Æ ææææ -æ æ. Æ æ. æ æ æ , ææ æ æ ææ ææ.

ææ æ æ æ ææ, æ , ææ ææ , æ ææ æ æ, ææ. æ ææ ææ æ . æ ææ ææ æ æ . , ææ, æ æ æ æ , ææ æ æ . æ æ ææ , æ æ æ æ æ æææ ææ æ æ ææ æ. ææ ææ æ~ , æ æ .

ææ æ æ . æ ææ , æ æ æ, æææ æ ææ ææ æ æ æ, æ . æ ææ æ æ . æ æ æ æ æ ææ æ æææ æ ææ. æ ææ æ ææ æ , æ ææ. æ æ æ æ, ææ ææ æ .

ææææ æ æ æ, æ æ.

æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ ææ . ææ , ææ æ æ . ææ æ ææ.

æ , ææ æ æ , æ. Ææ æ æ.

æ æ æ ææ æ. æ æ . æ ææ æ . 21 . æ æ. æ æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ, æ.

æ ææ, ææ æ æ æ ææ æ . æ ææ æ . æ æ 12 , æ æ æææ .

æ?

æ ææ ææ . æ . æ . æ æ, æ æ æ ææ , æ ææ. æ æ ææ ææ ææ ææ . æ æ æ æææ . : æ æ ææ æ .

ææ ( ) æ æ , ææ,ææ , ææ æ ææ æ ææ æ. Ææ ææ æ æ , ææ æ. æ æ æ æ... æ æ æ æææ.

æ æ æ æ æ, æ æ æ . ææ ææ æ -æ. Ææ æ æ . æ ææ æ æ æ . æ æ æ æ æ, æ æ æ .

æææ , æ æ, æ. æ ææ æ , ææ æ æ . æ æ ææ æææ , æ æ ææ æ . æ æ : æ æ ææ æ. æ æ æ æ . Ææ æ æ æ . ææ æ ææ . æ æ . æ ææ æ ææ æææ , ææ æ, ææ æ ææ ææ , æ. Ææ ææ ææ æ æ , ææ æ.

æ æ, æ æ æ æ .

æ æ æææ. æææ æææ æ ææ. æ æ, æ ææ. æ . 1944 20-æ .

æ ææ æ ææ æ æ . . ; æ æ . . æ .

æ æ ææ, æ æ æææ æ æ.

ææ , , , ææ , ææ. æ æ æ ææ æ. æ æ . æ æ , ææ, æ æ æ , ææ æ æ : æ ææ .

æ , æ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ. æ æ. æææ ææ .

æ ææ - ææ æ æ. æ æææ, æ ææ æ ææ æ æ . æ æ, æ, æ ææ æ æ, æ, æ. . ææ æ æ æ æ . æ æ, æ æ æ æ , ææ æ . ææ ææ æ æ.

æ æ æ æ ææ.

æ æ ææ æ æ æ æ æ ææ æææ? æ ææ ææ ? æ- æ æ æ.

æ, ææ. ææ æ æ æ ææ æ ææ , æ æ ææ æ æ . Æ æ. ææ æ ææ æ . æ ææ ææ æ æ ææ. ææ æ ææ , æ . Ææ- æ æ æ æ æ, æ æ æ, æ ææ - æ æ æ.

æ 1946 14-æ . ææ æ ææ . æ æ ææ ææ æ - æ , ææ æ æ ææ æ . Ææ æ æ æ , æ æ æ ææ, ææ.

ææ ææ æ ææ . ææ æ ææ , ææ æ æ . æ ææ æ æ æ æ. ææ ææ æ æææ æ æ ææ. , æ æ, , ææ ææ æ æ æ . ææ æ æ , ææ æ æ æ æ . æ, æ . ææ æ ææ . æ æ 1947 15-æ . -.

, ææ æ æ . ææ æ æ ææ . æ æ æææ ææ æ. æ ææ æ ææ æ. æ ææ ææ æ . ææ æ ææ, ææ ææ ææ, , æ , ææ .

æ æ æ æ æ æ. æ æ æ , ææ æ æ, ææ æ æ ææ, æ æ æ, ææ æ æ æ, . æ æ æææ , æ æ æ æ, ææ æ, æ æ ææ ææ æ ææ æ . æ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ. æ æ ææ , ææ ææ æ æ ææ , .

æ æ , æ . æ æ æ æ ææ æ ææ.

æ , ææ æ, æ æ.

æ æ æ æ ææ æ æ æ . æ ææ, ææ æ æ æ ææ ææ-æææ ææ.

ææ æ. , , , ææ æ ææ ææ æ, ææ. æ æ æ æ æ æ æ æ ææ ææææ ææ. æ æ , ææ æ æ, ææ. ææ æ ææ, æ, ææ. ææ æ æ æ . ææ ææ æææ æ æ æ .

æ æ ææ , æ, ææ. Ææ ææ æ . æ æ: æ ææ- æ ææ- ææ ææ - æ æ . æ æ æ æ , ææ, æ- æ æææ æ æ ææ æ.

æ æ ææ ææ ææ . ææ ææ æææ, ææ æ æ. ææ, - , æ æææ . ææ- - , ææ- æ æ æ æ ææ- æ . ææ , æ æ æææ æ ææ , - , .

ææ æ æ æ , æ æ , ææ ææ ææ. 1948 30-æ - æ , . ææ ææ : æ æ ææ.

æ æ ææ ææ æ æ, ææ . æ ææ æ æ æ , ææ æ ...

æ , - ææ . æææ æ ææ , æ æ æ æ, æ ææ ææ æ, æ æ, æ æ æ. æ æ æææ æ, æ. æ æ æææ . ææ ææ ææ , æ æ ææ ææææ, ææ ææ. æ æ æ æ æ æ . Æ æ. . ææ æ æ æ ææ . ææ æ æ , ææ æ ææ- æ æ æ æ , æ- , ææ - .

æ æ æ ææ . - , ææ æ æ ææ. æææ æ æ æ , ææ æ æ æ æ æææ æ .

æææ æ æ æ. Ææ æ æ ææ æ , æ æ ææ, ææ æ ææ ææ, ææ. Ææ æ æ æ æ, ææ- æ æ æ.

æ æ æ . æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ, æææ æ . ææ æ æ æ æ ææ æ- æ æ.

æ. ææ æææ , æ æ æ æ , æ Ææ. Ææ æ æ æ, ææ æ æ . æ æ æ . ææ æ, æ æ æ æ , . ææ, æ ææ - ææ æ ææ ææ æ æ, æ æ. Ææ æ æ ææ .

ææ æ ææ , æ æ . æ ææ æ , æ .

ææ .. , æ æææ, ææ, æææ. æ æ æ æ æææ, æ æ . ææ æ æ ææ æ .

æ æ , æ ææ- æ, æ- æ , ææ- .

æ æ ææ - æ, æ, æææ, æ... æææ æ æ æ ææ æ .

æ æ æ æ æ æ . (æ æ æ ). ææ æ æ. æ æ , æ æ æ æ . æ æ æ - . - æ, æ- ææ ææ ææ- æ æ. ææ æ æ ææ ææ æ. æ. ææ ææ ææ . æ ææ æ . æ æ ææ . æ æ ææ ææ . æ æ æ, ææ æ æ æ . æ.

æææ æ æææ æ æ æ () ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ ææ ææ æ . æ æ æ ææ . ææ , ææ æ, æ ææ, ææ.

æ æ æ, ææ æ æ ææ, ææ æ æ. æææ ææ æææ, æ ææ ææ ææ æ . æ æ ææ æ æ. æ æ æ ææ ææ .

æ æ ææ . æ - ææ æ æ , æ- æ æ . æ ææ , æ ææ æ.

æææ æ , æ ææ æ ææ æ æ æ ææ. - æææ , æ- æ æ æ . - , æ æ ææ . ææ æ , ææ- æ , æ- æ æ : , æ æ. Ææ- æ æ . æ - .

æ æ, . -æ æ ææ , æ- æææ æ, æ , æ - . Ææ æ æ æ, æ. ææ æ , ææ æ - ææ æ ; æ .

æ - ææ ææ. æææ æ , æ æ æ æ , æ æææ, , æ, ææ. æ ææ ææ æ æ . æ æ æ æ. - æææ , ææ æ ææ ææ , æ. æ ææ æ , ææ æ æ. æ æ æææ æ. æ . æ æ æææ æ æ æ, æ , æ , ææ æ æ, ææ æ.

ææ- æ, æ- æ æ æ æ . - æææ æ æ æææ .

æ ææ ææ æ . ææ æ , ææ æ- ææ . æ æææ æ æ. æ. ææ, ææ æ æææ æ æ. æ. æ ææ æ, æ ææ :

Æ ææ æ, ?

æ æ æ æ æ.

æ æ, æ , æ æ. Ææ- æ æ æææ ææ , ææ æ ææ æ æ æ , æ.

ææ æ ææ ææ , æ æ ææææ . æ æ. ææ æææ æ , æ, ææ ææ æ ææ . æ- æ , æ - æ æ . ææ æ , æ æ .

1952 æ æ æ. æ ææ æ ææ , æ æææ æ æ . æ, æ æ æ æ, ææ æææ ... ææ æ ææ ææ æ ææ . æ æ , æ æ æ ææ-ææ .

1960 æ æ æ æ . ææ æ æ æ . æ æ , æ æ æ. æ ææ, ææ æ æ.

æ æææ æ æ æ æ ææ . . æ ææ, æ æ æææ æ ææ , , æææ æ . ææ æ ææ ææ , , æ æ æ, . ææ ææ æ æ...

1960 æ æ æ. æ , æ, ææ. æ æ. æ ææ . æ ææ. æ æææ ææ, æ æ , æ , . ææ , ææ ææ æ æ. 1960 8-æ .

æ ææ æ, ææææ. æ æ , ææ æ ææ . æ æ æ ææ æ æ . ææ æ , ææ ææ æ æ ææ.

æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ , æ æ æ ææ.

1962 æ æ . Ææ æ æ æ. - ææ æ ææ ææ- æææ , æ- æ æ . ææ æ-ææ æ ", æ æ æææ æææ ææ æ æ ææ ææ æ . æ æ æ , æ ææææ, æææ-æ æ æ.

1964 æ æ æ . , ææ æ æ æ , æ æ æ æ . æ æ, ææ æ æ æ . æ æ æ ææ ææ ææ æ . æ æ , ææ æ æ. 1964 27-æ , æ æææ, ææ.

æ, æ æ ææ æ æ , æ. æ æ , æ ææ . æ ææ æ 24 æ. ææ , ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ.

æ æ ææ æ æ ææ æ. æ ææ æ æææ æ. æ æ . æ æ æ ææ .

ææ æ æ . ææ æ , ææ æ . æ æ æ ææ æ æ ææ.

-æ æ . ææ, æ , æ . Ææ æ æ, æ æ , .

æ æ æ æ æ , æ æ. æ ææ æ æ ææ æ. ææ æ, æ, ææ æ ææ ææ æ æ. ææ æ , ææ æ æ æ æ. æ , ææ æ æ æææ . æ æ . æ æ , æ ææ . æ æ æ æ æ .

ææ ææ ææ æ æ . æ æææ ææ æ æ. æ æ æ æ , æ æ - æ æ.

ææ æ , æ æ æææ . ææ, æ, æ æ ææ . æ ææ æ æ, ææ æ æ, æ æ æ . æ æ, ææ æ. ææ æ æ æ . Ææ- ææ æ , æ- æ ææ æ . æ ææ æ æ æ. æææ æ æ . æ æ æææ æ.

æ æ ææ , ææ ææ ææ æ ææ , æ. 1965 ææ æ æ , æ æ æææ, æ æææ, æ æ æ ææ ææ æ. ææ æ, ææ æ æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ æ . ææ æ æ ææ æ æ æææ.

ææ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ. æ ææ æ æ. æ æææ - æ æ æææ . 1966 11-æ . ææ - . Ææ æ æ æ. 1966 24-æ æ - æ , æ ææ æ æ æ, æ.

Ææ -.

æ æ , ææ æ æ æ æ . æ , æææ . ææ æ æ . æ æ ææ æææ , æ ææ æ , , æ ææ , æ æ æææ .

Ææ æææ æ 1967 æ. æ æ æ , æ ææ æ ææ ææ æ æ. æ ææ ææ , ææ, æ ææ æ . Ææ æ æ æ , ææææ æ æ æ.

æ æ æ æ, æ. æ æ ææ , æ æ-æ æ æ æ , ææ æ æ . æ æ-æ æ , ææ æ æ , æ æ æ , æ. æ ææ ææ ææ . ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ . ææ æ ææ æ æ. æ æ æææ æ ææ æ . æ ææ : æ æ , æ æ æ æ . æ ææ ææ , æ , , æ. ææ æ æ æ æ ææ æ . æ ææ æææ ææ æ ææ æ æ. 1971 ææ ææ ææ ææ æ æ -æ.

ææ ææ . ææ æ æ, ææ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ. Ææ ææ æ æ, ææææ, æ ææ æææ. ææ æ æ -æ æ ææ æ æ .

æ æ ææ æ ææ ææ. æ, æ æææ. ææ æ ææ æ, , ææ æ ææ æ æ ææ. ææ æ æ æææ. æ ææ ææ æ æ, ææ æææ æææ æ ææ.

1971 æ æ, æ ææ æ ææ æ æ , æ. æ 14 . ææ æ æ . æ æ ææ ææ ææ -. ææ æ , ææ æ æææ æ æ æææ æ æ. æ æ .

æ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ . æææ, æ . æ æ æ æ æ ææ . ææ æ, ææ æ. . ææ æ, æ æ . æ ææ . ææ ææ æ , æ æ æ. ææ æ æ æ . æ æ æ , æ ææ ææ ææ æ .

, æ æ æ. æ æææ æ ææ æ ææ ææ æ. æ ææ æ æ æ ææ , ææ æ, ææ æ.

ææ . ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ-ææ .

æ , ææ æ æ . æææ ææ æ æ, æ æ æææ . æ æ , æ æ æææ, æææ.

æ æ ææ æ, ææ æææ . æ æææ æ æ æ , ææ- ææ , æ- . ææ ææ æ æ æ æ , ææ æ æ . æ æææ æ . , æ æ æ æ, ææ, ææ æ ææ ææ æ æ, . æ ææ 1975 æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ. æ æ æææ æ æ ææ æ æ æ ææ. æ ææ æ æææ-æææ .

1977 . Æ æ ææ . æ ææ ææ, . , æ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ , ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ . æ æææ - æææ æ æ ææ ææ .

æ æ ææ ææ æ. æ ææ, æ æ æ æ ææ æææ æ . ææ ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ æ æ æ æ .

æ ææ , ææ æ ææ . æ æ, æææ æ ææ æ ææ æ, æ æ . ææ ææ æ æ æ æ æ . Ææ æ æ æ .

ææ , ææ æ æ æ æ ææ ææ ææ .

æ ææ æ æ, æ æ ææ . æ ææ æ ææ -æ. æ ææ æ æ æ. æ æ, æ æ. Ææ æ ææææ , æ æ . æ æ æ æ æ , æ ææ æ . ææ æ æ ææ æ. ææ æ ææ æ . æ æ ææ æ ææ æ, ææ æ, æ. Ææ æ æ ; æ æ , æ æ, æ...

æ æ ææ æ ææ ææ æ æææ æ . 1980 æ æ æææ, ææ, æ ææ ææ, ææ. æ æ ææ -æ æ. Ææ æ æ - æææ æ æ. ææ æ .

æ 1980 ææ æ æ, ææ æ . æ ææ.

æ, æ æ ææ æ ææ ææ æææ . ææ. æ æ ææ æææ ; ææ "ææ . æ æ æ , æ ææ. æ ææ æ, æ æ ææ æ , ææ æ æ .

ææ , ææ æ , æ æ æ ææ.

æ ææ . æææ, æ ææ ææ æææ ææ. æ æ æ , æ.

æ æ æ , ææ æ ææ ææ æ ææ æ . æ æ . æ- ææ . ææ æææ . æ ææ æ ææ.

æ æææ æ æ æ æ æ ææ- ææ æ ææ ææææ æææ. æ æ æ æ . æ æ æ æ ææ. æ æææ æ , ææ æ , æ , ææ- æ, æææ ææ æ , æ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ æææ æ .

1984 30-æ .

ææ æ æ ææ ææ, æ. æ æ , æææ . æ, æ æ , ææ ææ æææ . æææ æ æææ .

æ æ . . æ . ææ æ æ ææ æ .

æ æ æ, æææ æææ ææ æ æ æ.

æ æ ææ æ æ: æ æ æ.

æ, 31 -æ æ , æ , ææ æ . æ æ ææ ææ. æ æ ææ æ æ ææ . æ æ ææ ææ æ ææ :

!

Æ ææ æ ææ ææ ææ ææ ææ . æ ææ ææ æ. æ æ ææ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ .

æ æææ , æ æææ æ ...

æ æ . æ ææ æ æ æ, ææ æ .

, 1984 31-æ , æ æ.

æ ææ , ææ . Æ æ - æ æ.

æ æ .

æææ . Ææ æ æ. æ , æ ææ ææ ææ æ , æ æ æ .

æ ææ æ æ æ æ . Ææ æ æ ææ æææ. æ æ ææ . æ æ, æ æ ææ æ, . æ , æ , ææ.

æ æ: ææ ææ ææ, æ æ. , ææ æ ææ æ æ. ææ ææ ææ æ.

Æ Æ Æ Æ

æææ æ

æ æ , æ æ æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ (19171984).

æ æ æ , ææ æ æ. 1982 27-æ ... æ - æ æ æ. æ , , , æ æ, ææ. Ææ æ :

Æ æ æ. Ææ æ ææ ææ... æ.

æ ææ ææ æ , æ ææ æææ-æ æ æ æ. æ æ , æ , æ æ, .

1953 æ æ . æ ææ æ , ææ æ ææ : æ æææ æ æ . æ æææ æ æ æ. ææ ææ æ æ æ.

æ æ ææ æ æ. æ æ æ æææ æ æ æ, ææ æ ææ æ . ææ ææ .. æ æ. ææ æ æææ æ æ æææ 20 ææ 500 æ æ. æ æ-æ . ææ, ææ æ, æ, æ , æ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ æææ æ, æ æ æ æææ.

æ æ ææ æ ææ , æ æ æ æ.

æ æ . æ ææ. Ææ æ æ æ, æ æ : æ æææ æ æ.

æ æ æ æ æ , ææ ææ ææ.

æ æææ æ . æ æ æ . æ ææ ææ. æ æ æ.

ææ ææ æ æ æ æ.

1982 ææ æ æ. æ ææ æ æ . æ æ , æ æ, ææ ææ æ. ææ æ ææ , æ æ æ æ ææ ææ , ææ æ æææ æææ.

æ æææ æ æ æ ææ æ æ. Ææ æ.

æ ...

æ ææ æ æ . æ ææ æ æ , æ æ ææ æ.

ææ ææ æ! æ - æ æ ææ, æ ææ æ æ : 1991 21-æ æ æ æ æ , æ - . æ æ ææ æ æ .

æ æ, , æ æ æ , . æ æ ææ æ æ , æ æ: , .

æ æ ææ , æææ ææ ææ æ.

Æ æ æ ææ 1989 4-æ . , ææ æ ææ , ææ æææ æ æ æ æ .

æ ææ ææ æ!

æ æ , æ, ææ æ æ æ æ æ!

,
- æ ææ
æ æææ, .


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–22.