-:

| |


:

(. . , -, , 2006) DjVu. .

Æ. æ: æ ææææ. —
ææ: - , 2009

Æ

æ

, ææææ, æ æ æ, æ ææ æ æ , æ ææ æ æ . ææ ææ æ, ææ æ æ ææ æ. æææ, æ , . 1890 . æ æ æ , æ æ æ ææ ææ æ æ, ææ, ææ ææ, æ æ. æ æ æ æ.

æ æ æ æ æ . , æ , æ ææ æ, æ æ ææ æ æææ . æ æ ææ, æ ææ- æ æ æ ææ ææ æ .

1985 , ææ æ ææ ææ, æ æ æ ææ æ ææ æææ . æ ææ æ æ , ææ , æ , ææ.

ææ æ æ ææ . Ææ æ , æ ææ æ ææ ææ :

— ææ-ææ-æ, æ - æææ æ æ æ, ææ æ!

æ æ :

— Ææ æ - æ æ, æ æ æ æ ææ? ææ æ ?

***

æ æ æ æ. æ ææ æ æ . , ææ , æ :

— ææ , æ æ æ æ æ.

***

æ. æ æ, ææ æ æ, æ , ææ æ :

—æ ææ, , ææ æ æ æ æ.

æ ææ ææ, æ , æ æææ æ , æ æ- æ æ, ææ.

æ ææææ æ:

— æ ææ , æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ æ , æ æ æ ?

***

. æ æ æææ æ , æ, ææ. æ - æ æææ æ æ. æ æ æææ, ææ ææ æ æææ . æ æ, - æ æ.

æ æ æ: æææ æææ , æ ææ, ææ.

***

æ æ. æ æ. æ, ææ ææ . , æ æ æ æ :

— æ ææ, , æ æ ?

— ææ! — æ æ . — ææ æ . : æ ææ , æææ ææ, ææ æ.

***

æ æ æ . æ ææ æ, æ æ , ææ ææææ ææ, ææ.

æ ææ ææ æ:

— æææ , æ æ ææ, æ æ, ææ! ææ æ æ æ, æ æ æ æ æ?

***

ææ æ. æ ææ æ æ.

— Æ æ , — .

— ææ?

— ææ æ, æ æ ææ ææ æ ææ æ ææ æ , æ æ ææ?

***

æ :

— æ, ææ æ , ææ æ ææ ææ.

ææ , æ æ æ :

— , ææ æ æ æ æ æ, — æææ ææ ææ ææ.

— æ, , æ, ææ æ ææ æ ææ?! — - .

— æ, æ æ æ.

æ ææ æ æ.

æ , æ æ :

— , æ ææ æ, ææ, æ ?

— Ææ æ ææ ? — æ ææ ææ æ æ .

***

æ , ææ æææ æ æ : ææ æ , æ æ ææ æ.

æ æ , æ æ ææ æ .

— ææ æ æ ææ.

***

æ æ ææ. æ æ ææ:

— æ ææ , æ ææ.

æ æ:

— æ æ æ ææ, ææ ææ æ ææ.

***

— æ, æ, æ æ æ? — - , æ ææ- æ, æ.

- ææ , æ æ ææ, ææ.

æ ææ.

—Ææ æ ææ, , æ æ ææ .

æ æ .

—ææ æ-æ, æ ææ, æ!

æ , æ , æ — , ææ. æ æ:

— æ, æ ?

— æ æ , æ-æ æ, ææ æ, æ , - æ æææ, æ , — æ.

***

ææ æææ æ ææ æ æææ æ:

— ææ æ æ ææ æ . æ- ææ æ .

— Æ æ , ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ, — æ ææ æ .

— æ ææ ææ, — , — ææ æææ æ ?

æææ æ æ , æ æ , æ.

æ æ æ ææ ææææ ææ æ. , ææ , ææ . æ æ æ æ , æ . æ ææ .

æ æ, ææ ææ æ æ æ. ææ ææ æ æ. æ æ ææ, æ æ :

— æ - , æ , æ æ.

***

æ æ æ æ æ , ææ , - æ:

— æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ. ææ æ, æ , æ ææ æ …

ææææ æ ææ æ æ æ .

æ ææ ææ æ :

— , æ æ, ?

— ææ .

— Ææ æ ææ æ , æ! æ ææ ?

, ææ æ æ ææ . æææ æ ææ æ æ æ:

— ææ æ ææ æ æ æ. æ ææ ? — ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ. æ ææ æ ææ æ . , ! æ :

— ææ æ æ æ. , æ ?

— ææ ææ, — , — æ æ ææ- ææ æ, æ- æ æ.

***

æ ææææ : æ æ ææ æ ææ æ . æææ æ æ : æ æ æ!

æææ . æææ, æ, æææ æ, ææ æ ææ æææ : , æ ææ ææ æ ?

æ ææ ææ æ:. æ, æææ, æææ æ, ææ, æ , ææ æ ææ.

***

æ æ æ æ æææ æ ææ æ æ æ ææ . æ æ æ ææ æ-æ æ:

— æ, ? æ?

— ? — æ æ .

—ææ æ æ æ . æ?

— ? — ææææ . — ææ æ æ æææ æ ææ æ , æ æ ææ æ æ æ?

Æ

æ æ ææ —
ææ —
Ææ ææ
æ æ æ.

æ
æ , æ .
æ,
.

— æ,
æææ — æ.
æ æ æ
æ .

æ æ
ææ ææ.
æ , æ æ
ææ æ.


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.