-:

| |


:

:
; æ; ææ; (ææ); .

Æ ææ æ æ

1910 æ æ æ . ææ æ æ. æ æ, æ æ  — , . æ æ Æ ææ, . æ æ æ , æ æ æ æ . ææ æ æ , æ ææ : æ æ:

?

ææ æ : æ æ æ æ, ææ — æ æ æ , æ æ æ.

Ææ æ ææ? ææ ææ ææ æ ææ . ææ ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ . æ æ -. æææ ææ æ æ, ææ æææ æ  — æææ æ æ.

Ææ ææ æ æ ææ...

ææ , æ æ. ææ æ , Æ, ææ, æ ææ.

ææ æææ ( , 1975, 12, 8182 ææ).

(æ  — ) 1888 10 Æ. æ ææææ ææ. , æ æ ææ, æ: æ æ .

æ, ææææ, æ æ æææ æ ææ , æ æ ææ, æææ æ æ , æ ææ æ æ .

æ æ æ , æ . æ æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ , æ æ æææ . , , , , . ; , 蓻, æ æ 1905 28 -.

æ æ æ æ æ , ææ æ æ æ ææ æ æææ æ æ. æ æ ææ, æ ææ æ æ. Ææ ææ æ, ææ Æ. æ æ æ , ææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ ææ æææ (X. . . . , 1965, 77 ).

æ æ ææ æ , æ , ææ : æ æææ æ æ , æ ææ æ æ æ æ ( . . , 1970, 156 ). Æ æ 1909 ææ æ æææ æ (19091910 ). æ æ , æ æ.

1911 æ ææ æ æ. æ ? æ æ æ æ ææ Æ æ- ( , 1978, 10): ææ æ æ ææ , æ æ æ . æ æ æ æ æ æ. , æ ææ æ æ . ææ æ , ææ æ æ æææ ææ æ: ææ æ, æ æ ææ æ æ æ ææ . .

æ æ æ ææ æ- , æ æ æ æ. æææ æ æ. æææ. 1913 æ: æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ, æ æ æ. æ ææ æ ææ ææ æ æ. æ æ , æ 1915 æ ææ æ æææ , ææ æ æ . æ ææ æ æ ( ). æ 1918 æ. æ ææ: ... : , , , , , , , , , , , , , , . Ææ æ: , 10 (27 ) 1918 , ....

æ, æ Æ æ . 1919 æ æ ææ. æ æ æ ææ æ ææ æææ æ æ , æ æ ææ æ ( æ 1910 ææ), ææ æ æ æ . æææ , æ ææ? Ææ æææ æ, æ 1920 ææ. ææ æææ æ æ æ, æ . ææ, æ æ æ. ææ , æ ææ ææ æ æ æ . æ ææ ææ æ æ æææ : ææ æææ æ æ ææ, æ Æ , æ. ææ, ææ æ æ æ æ . æ ææ ææ æ æ æææ.

ææ æææ æ æ, æ ææ ææ Æ æ æ. æææ æ æ ææ Æ , æ æ æ ææ, , ææ æ . ææ æææ ææ. 19251928 ææææ, æ æ æ æ.

æ æææ (1929 ), æ æ æ. æ æ . æ , æ ææ (æ æ ). æææ æ — æ — æ , æ- ææ , æ æ- ææ æ ææ . ææ æ æ æ æ , æ , ææ ææ æ . 1932 æ æ ææ, — -. æ æ æ -. 100 æ, æ Æ æ. ææ æ ææ æ ææ ææ æææ æ æ. æ æ ææ æ æ ææ ææ æ. æ , , ææ æ æ, æ . æ æ , - æ. Ææ æ . æ - ææ æ ææ ææ æ ææ: Æ æ 759 (æ),  — 500. ææ æ æææ , æ Æ ææ æ æ æ æ . Æææ ææ ææ æ æææ æ æ ææ. ææ æ ææ ææ æ æ 18 . ææ Æ, æ æ æ ææ — , ( ææ ) ææ ææ . ææ, ææ ææ æ æ æ ææ æ Æ æ æ.

æææ , ææ Æ 1933 25 æ 1934 8 æ ææ æææ æ ææ æ.

Æ , æ æ , æ æ . æ - . ææ æ æ æ ææ æ æ — æ æææ ææ ææ , ææ. æ æ ææ æ ææ- æ æ . æ æ ææ. æ  — ææææ æ. Ææ æ æææ ææ, æ ææ, æ æ. æ , æææ æ æ, ææ . æ æ ææ æ, æ æ æ ææ ææ æ, æ ææ . æ, æ æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ , ææ æ æ æ. ææ æææ Æ ææ ææ æ æ æ . æ æ æ æ ææ: ! æ æ æ æ ææ æææ æææ æ , . æ æææ æ, ææ æ æææ æ , æ æ ææ æ, ææ æ , æ. Ææ ææ æ ææ æ — æ ææ ææ: æ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ æ. æ, ææ ææ æ ææ, , æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ 28 æ. Æ æ 1924 16 .

Æ ææ æ æ æ , æ æ ææ: ææ ææ (19241929 ) ææ æ æ æ æ. æ æ æ: æ ææ ææ, æ æ æ .

1931 æ æ æ.

æ æ ææ æ æ æ æ æ æ. æ 1934 , æ æ. æææ 10 . æ, æ ææ , æ æ.

æ æ æ æ 1934 . æ æ, ææ ææ æ. æ æ-: , , æ æ- æ æ æ, æ, , ææ æ , æ æ , ææ æ æ ( , 1975, 12, 8182 ææ).

Æ æ æææ ææ æ. ææ (, 1936), .. æ , ææ , ææ æ, ææ ( , 1935, 12) ææ ææ æ, æ ææ- ææ - æ.

1936 Æ æ æ ææ æ. Æ æ 1938 5 .

æ æ 1915 - ææ (ææææ æ ææ ). æ æ : . 20-æ æ æææ - æ , Æ, ææ, æ æ.

æ æææ ææ ææ : æææ æ æ ææ æææ? æ æ. æ æ, ææ æ æ, æ æ. æ æ, æ ææ æ æ, æ, æææ, æææ ææ æ æ.

æ æ, ææ æ Æ ææææ ææ æ æ. æ æ , ææ ææ æ. ææ æ æ, ææ, æææ æ ææ æ æææ ææ, ææ æ æ, ææ ææ ææ æ æ . Æ æ ææ , ææ æ æ æ-æ æ (1935 ): æ æ æ , æ ææ æ æ ææ æ. æææ æ ææ æ . æ æ æææ ææ æ ææ æ æ ææ, æ æ æ.

Æ æ-æ æ æ æ ææ æ, æ ææææ , . æ, ææ æææ æ , æ, Ææ , !, æ, æ ææ Æ æ, æ, æ æ ææ, , æ æ, æ, ææ æææ.

Æ æ ææ æ , ææ æææ æ æ ææ æ æ: æ — ææ , æ ææ æ, ææ ææ , æ ææ ææ; æ — æ ææ ææ, æ ææ æ; æ — æ ææ , æ ææ æææ. æ æ , æ , æ.

æ æ æ:

æ ææ ææ
æ ææ, æ
æ æ æ
æ æ .

()

ææ , Ææ æææ , æ æ. æ , ææ ææ ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ. æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ , æ, æ, æ, æ, ææ æ æ , ææ æ æ æ. æ- æ ææ ææ æææ æ. ææ æ æ æ ææ æ . æ æ , æ æ æ æ æ ææ æ æ , Æ. , æ ææ æ æ ææ . æ æ ææ ææ æ ææ , æ æ . ææ ææ æ æ æ.

ææ æ æ æ, æ æ æ. Ææ æ æ æ , æ æææ æ æ , æ æ æ æ æ ææ, æ æ , æ . æ æ. æ æ ææ æ æ , æ- ææ-æ , ææ æ , æ . ææ æ .. : , , . , , , , (, 1, 1865 . VII, 1602 ).

æ- æ ææ. , æ , æ æ æ æ. æ æ æ ææ æ æ ææ, æææ. æ æ, æ ææ æ , æ æ : æ æ æ æ,  — ææ. æ æ, ææ æ æ, æ . æ æ ææ Æ æ:

æ æ æ, æ æ ææ
æ ,
ææ, -, æ, æ ææ
æ æ æ!

(æ, !)

æææ æ æ æ æ ææ, æ æ æææ ææ. æ æ ææ æ , æ. æ ææ, æ æ. æ æ æ Æ æ æ ææ ææ:

æ ææ, æ
ææ, ææ, æ æ.
æ ææ, æ, æ
æ æ æ .

(æ)

ææ æ ææ , æ ææ æ ææ æ .

æ , 1928 20 æ- Æ -æ æææ æææ æ , æ. æ æ æ, æ ææ ææ . æ æ æææ æ . æ , æ, ææ æ . ææ æ æ æ æ æ æææ. ææ - 1915 . æææ æ , æææ æ , ææ æ æ ææ ææ. ææ, ææ ææ æææ æ æææ æ , æææ. æ æ?, ææ æ æ æ? — æ æææ ææ æ æ ææ.

æ æ, ææ æ- Ææ ææ æ ææ æ , æ. , æ ææ æ, -, ææ æ , ææ, æ æ. æ æ æææ , æ æ ææ, æ æ. Æ æ ææ. æ æ 1926 . æ, ææææ, æ æ: æ ææ . æææ ææ (æ 1978 10 ). Ææ 19261927 æ æ- æ æææ ( ææ -), æ, ææææ, æ . æ æ æ ææææ æ , æ ææ æ, , æææ ææ ææ æ , æ ææ : æ, æ ? æ æ ! æ æ æ æ ?

ææ æææ æ , , , æ æ ææ æ ææ . . æ ææ : æ æ, æ ææ æ æ, æ  — , , (æ, 1969, 5, 72 ).

æææ ææææ æ , Æ æ æ , æ ( , , æ, , æ, æ) æ . Ææ æ æææ (1917 ) æ ææ, æ æ:

æ æ — æ ,
æ  — æ .
æ, æ,
æ æ .

, ææ ææ æææ, ææ æ ææ Æ æææ. æ, ææ æ æ æ. ææ æ ææ æ , æ ææ, æ ææ æ ææ ææ æææ ? æ , ææ æ , . 20 æ æ ææ ææ Æ ææ æ æ . æ æ ææ: æ æ , æ æ æ ææ æ æ. æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ. æ :

 æ æ
 æ ,
 ææ æ æ
 ææ .

   ææ
   Ææ .
   æ — æ--æ! —
   ææ .

 æ æ
 æ ,
 æ æ 
 æ .

(æ)

ææ æ æ ææ ææ ææ ææ. Æææ æ æææ æ æ:

æ
ææ .
æ
æ.

æ æ, æ æ. æ, æ ææ ææ ææ æ æ, æ ææ, æ æ-æ (æææ æ 1915 ). ææ ææ æ æ æ æ æ æ. æ ææ Æ æ. æ ææ æææ æ æ , æ æ æ ææ (, æ ææ ). Ææ æææ æ , ææ ææ , æ æ æ ææ æææ , æ ææ.

Æææ æ- æææ ææ (ææ æ æ — -æ æ). ææ ææ æ æ æ æ ææ æ. Æ æ æ æ æ. æ æ æ ææ, æ æ. Æ æ æ , — æ æ . Ææ æ æ . , ææ ææ æ. æ æ æ, æ , ææ æ . ææ æ , æ ææ ææ æ æ, æææ æ: æ!

ææ ææ, , æ, æ...

ææ æ ææ æ. ææ ææ æ , æ æ æ æ ææ æ: æ æ æ, æ ææ æ ( æ), æ ææ æ : æ, ææ, æ (æ), æ, æ ææ, , æ æ ? ææ ææ æ ææ (æ). -, ææ æææ , ææ æ æ æ æ.

ææ ææ æ æ, ææ æ æ , æ æ æ æ. Æ æ æææ , æ ææ æ æ æ, æ æ. æ æ æ. æ ææ æ , æ, ææ æææ æ æ æ . , æ ææ . æ ææ. æ æ ææ æ ææ ææ. æ ææ æ, æ ææ æ .

Ææ æ ææ , ææ æææ æ : æ ææ ææ æ, æ æ æ æ, æ ææ ææ . æ, æ æ æ ( ).

æ Æ æ æ.

. , , , . , , , . (.. , .. æ . æ æ: . . , ., 1957, 390391 ææ).

ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ. æ æ æ æ Æ æææ æ. æ ææ ææ ææ, æ æ æ ææ . æ , ææ — æ, æ ææ æ æ æææ, ææ ( æ, , ææ, , æ, ææ, æ , æ, , æ, æ æ, , æ, æ ææ . .) ææ æ æ, æ , ææ . ææ æ æ. Æ æ , æ , . æ ? , æ ææ , ææ ææ æ æ ææ (æ, æ, ææ ææ ææ) ææ ææ æ æ, æ æ æ. Ææ æ æ , æ , æ ææ , æ æææ æ .

Æ æææ, ææææ ææ, æ æ ææ . æ ææ æ. ææ, ææ æ æ æææ æ æ æ æ.

Æ æ ææ æææ æææ æ æ-. æ æ æ æ, æ ææ , ææ æ æ æ æ ææææ, æ æ æ. ææ, æ — ææ ææ æ, æ, æææ — æ. , , , , , ææ ææ ææ æ æææ æ æ æ. æ æ ææ (æ — ), ææ (æ — æ, ,  — , ææ — ææ, æ,  — , æ — æ, æ æ ææ æ.). æ , æææ æ æ ææ æ ææ æ . ææ æ ææ æ ææ , æ, , æ, , , , æ — , , æ, , , æ). Æææ æ æ, æ æææ, æ ææ æ.

ææ Æ æ , æ æ æ, æ, ææ æ. Ææ ææ æ æ æ ææ ææ, æ, æ. ææ — æ æ ææ æ , . æ — ææ æ ææ æ æ , æ. æ — æ æ ææ, æ æ ææ æ , æ.

æ ææ, - æ æææ, æ æ. , æææ æ , æ æ æ æ ææ.

Æ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–22.